Besluit van 12 december 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 9 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (Stb. 2016, 108) en het Besluit van 29 november 2016 houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb (Stb. 2016, 484)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2016, kenmerk 1063233-159190-WJZ;

Gelet op artikel II, eerste lid, van de Wet van 9 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (Stb. 2016, 108) en artikel III van het Besluit van 29 november 2016 houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb (Stb. 2016, 484);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Artikel I, onderdeel A, het in artikel I, onderdeel B, opgenomen artikel 13a, eerste, tweede, derde, vierde en zevende lid, en artikel IA van de Wet van 9 maart 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (Stb. 2016, 108) treden met ingang van 1 januari 2017 in werking.

  • 2. Het Besluit van 29 november 2016 houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb (Stb. 2016, 484) treedt met ingang van 1 januari 2017 in werking.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 december 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Uitgegeven de zestiende december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit bepaalt het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb en van het besluit houdende wijziging van het Besluit zorgverzekering in verband met het Zvw-pgb.

In artikel II, tweede lid, van de wet is bepaald dat het in artikel I, onderdeel B, opgenomen vijfde en zesde lid van artikel 13a en artikel I, onderdeel C, van de wet op 1 januari 2017 in werking treden of op een bij koninklijk besluit te bepalen eerder tijdstip. Nu bij koninklijk besluit geen eerder tijdstip is bepaald, treden genoemde bepalingen in werking per 1 januari 2017.

De overige bepalingen van de wet treden ingevolge dit besluit eveneens per 1 januari 2017 in werking.

Dit besluit regelt verder dat ook de algemene maatregel van bestuur per 1 januari 2017 in werking treedt.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Naar boven