Wet van 23 november 2016 tot wijziging van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen in verband met het verstrekken van gegevens ten behoeve van het biedboek voor de veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen (Wet aanvullende biedboekgegevens)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is een verplichting op te leggen tot het verstrekken van gegevens ten behoeve van het biedboek voor de veiling van verkooppunten van motorbrandstoffen langs Rijkswegen teneinde de effectiviteit van de Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen te verbeteren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet tot veiling van bepaalde verkooppunten van motorbrandstoffen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

doorzet:

aantal verkochte liters motorbrandstoffen;

exploitant:

natuurlijke persoon of rechtspersoon die een onderneming drijft wier werkzaamheden bestaan of mede bestaan uit de verkoop van motorbrandstoffen;

gebruiksvergoeding:

bedrag dat een huurder ieder jaar aan de Staat moet voldoen voor het gebruik van een locatie;

houder van de gegevens:

natuurlijke persoon of rechtspersoon die beschikt over gegevens ten behoeve van het biedboek;

huurder:

natuurlijke persoon of rechtspersoon die een locatie huurt of in erfpacht heeft van de Staat;

huurovereenkomst:

overeenkomst tussen de Staat en een wederpartij, de huurder, die de huurder het recht geeft een locatie te gebruiken voor de vestiging van een verkooppunt van motorbrandstoffen;

kaartliters:

aantal liters motorbrandstoffen dat via een merkgebonden kaart is verkocht;

locatie:

gedeelte van een verzorgingsplaats, bestemd voor de vestiging van een verkooppunt van motorbrandstoffen;

merkgebonden kaart:

kaart waarmee motorbrandstof kan worden getankt van één specifiek merk;

Onze Minister:

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst;

verzorgingsplaats:

perceel grond dat

 • a. is ingericht met een of meer voorzieningen ten behoeve van de gebruikers van een weg, en

 • b. over het net van wegen die openbaar zijn in de zin van de Wegenwet, met een motorvoertuig slechts is te bereiken via de afrit van de weg naar het perceel.

B

Na artikel 5 worden vier artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

 • 1. De huurder verstrekt ten behoeve van het biedboek, bedoeld in artikel 5, vierde lid, de volgende gegevens aan Onze Minister ten aanzien van de locatie waarop de veiling betrekking heeft:

  • a. de doorzet, uitgesplitst naar verkochte soorten motorbrandstoffen;

  • b. de kaartliters, uitgesplitst naar verkochte soorten motorbrandstoffen.

 • 2. De gegevens, bedoeld in het eerste lid, hebben betrekking op de laatste drie jaren voorafgaand aan het jaar waarin de veiling plaatsvindt.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen in verband met de verbetering van de effectiviteit van de veiling nadere voorschriften worden gegeven omtrent de te verstrekken gegevens voor het biedboek.

 • 4. In het biedboek worden de gemiddelden opgenomen van de gegevens, bedoeld in het eerste en derde lid, over de verstrekte jaren.

Artikel 5b

 • 1. De huurder verstrekt de gegevens, bedoeld in artikel 5a, eerste en derde lid, uiterlijk 1 april van het jaar waarin de veiling plaatsvindt.

 • 2. De gegevens gaan vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid daarvan, opgesteld door een registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De kosten voor deze verklaring komen voor rekening van de houder van de gegevens.

 • 3. Indien de huurder geen houder is van de gegevens informeert hij Onze Minister uiterlijk 31 december van het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de veiling plaatsvindt wie de houder van de gegevens is.

 • 4. De verplichtingen ten aanzien van het verstrekken van de gegevens ten behoeve van het biedboek, bedoeld in artikel 5, vierde lid, zijn van overeenkomstige toepassing op de houder van gegevens.

Artikel 5c

 • 1. Onze Minister kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van het niet voldoen aan de voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 5a en 5b, eerste en tweede lid.

 • 2. De bestuurlijke boete bedraagt ten hoogste eenmaal de gebruiksvergoeding voor het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de veiling plaatsvindt voor de locatie ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de voorschriften, gesteld bij of krachtens de artikelen 5a en 5b, eerste en tweede lid.

 • 3. In de Staatscourant wordt mededeling gedaan van de beschikking tot oplegging van de bestuurlijke boete nadat deze onherroepelijk is geworden.

Artikel 5d

De artikelen 5a, 5b en 5c zijn niet van toepassing op een veiling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, met betrekking tot een locatie die voorwerp is van een bestaande overeenkomst als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onderdeel a.

ARTIKEL II

Deze wet treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL III

Deze wet wordt aangehaald als: Wet aanvullende biedboekgegevens.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 23 november 2016

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de veertiende december 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 443

Naar boven