Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2016, 41Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 20 januari 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie, het Implementatiebesluit wijziging richtlijn transparantie en het Besluit rapportage van betalingen aan overheden

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 18 januari 2016, 2016-0000003414, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel VI van de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie, artikel IV van het Implementatiebesluit wijziging richtlijn transparantie en artikel 7 van het Besluit rapportage van betalingen aan overheden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, treden in werking:

  • a. de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie;

  • b. het Implementatiebesluit wijziging richtlijn transparantie; en

  • c. ten aanzien van uitgevende instellingen als bedoeld in artikel 1, onder i, van het Besluit rapportage van betalingen aan overheden, niet zijnde organisaties van openbaar belang als bedoeld in artikel 398, zevende lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek: het Besluit rapportage van betalingen aan overheden.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de bijbehorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 januari 2016

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de achtentwintigste januari 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van (i) de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie, (ii) het Implementatiebesluit wijziging richtlijn transparantie en (iii) het Besluit rapportage van betalingen aan overheden ten aanzien van uitgevende instellingen die onder de richtlijn transparantie vallen. De genoemde wet en besluiten strekken ter implementatie van de wijzigingsrichtlijn transparantie.1 Zij treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst. In dit besluit wordt afgeweken van de regel van de vaste verandermomenten. Reden daarvoor is dat het hier gaat om de uitvoering van een bindende EU-rechtshandeling.

Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat artikel I, onderdeel Ia, van de Implementatiewet wijziging richtlijn transparantie ingevolge artikel VI van die wet terugwerkt tot en met 1 januari 2016. Dit betekent dat uitgevende instellingen waarvan effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt vanaf 1 januari 2016 niet langer gehouden zijn om tussentijdse verklaringen algemeen verkrijgbaar te stellen. Voorts wordt opgemerkt dat het Besluit rapportage van betalingen aan overheden ten aanzien van uitgevende instellingen die onder de richtlijn jaarrekening2 maar niet onder de richtlijn transparantie vallen reeds per 1 december 2015 in werking is getreden.3

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem


X Noot
1

Richtlijn 2013/50/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 tot wijziging van de Richtlijn 2004/109/EG van het Europees parlement en de Raad betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten, de Richtlijn 2003/71/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten en de Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie tot vaststelling van concrete uitvoeringsvoorschriften van een aantal bepalingen van de richtlijn transparantie (PbEU 2013, L 294).

X Noot
2

Richtlijn 2013/34/EU van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende de jaarlijkse financiële overzichten, geconsolideerde financiële overzichten en aanverwante verslagen van bepaalde ondernemingsvormen, tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG van het Europees parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad (PbEU 2013, L 182).

X Noot
3

Besluit van 10 november 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit rapportage van betalingen aan overheden (Stb. 2015, 439).