Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2016, 398Wet

Wet van 12 oktober 2016 tot wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en ter implementatie van verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158) (Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen)

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158) en verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158) noopt tot aanpassing van de Wet toezicht accountantsorganisaties, het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet toezicht accountantsorganisaties wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel f wordt na «accountantsorganisatie» ingevoegd: of auditkantoor.

2. Aan het slot van onderdeel h wordt voor de puntkomma toegevoegd: en die niet als gevolg van een toelating overeenkomstig artikel 3 van de richtlijn in een lidstaat is toegelaten tot het verrichten van controles als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de richtlijn.

3. Aan het slot van onderdeel i wordt voor de puntkomma toegevoegd: en die niet als gevolg van een toelating overeenkomstig artikel 3 of 44 van de richtlijn in een lidstaat is toegelaten tot het verrichten van controles als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de richtlijn.

4. Aan het slot van onderdeel p wordt de punt vervangen door: ; of.

5. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

q. EU-verordening:

verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158).

B

In hoofdstuk 1 wordt na artikel 4 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4a

De hoofdstukken 3, en 5 tot en met 6 zijn van overeenkomstige toepassing op accountantsorganisaties die controleverklaringen afgeven betreffende de jaarlijkse of geconsolideerde financiële overzichten van een vennootschap die haar statutaire zetel buiten de Europese Unie heeft en waarvan de verhandelbare effecten zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt in een lidstaat.

C

Aan artikel 5, tweede lid, wordt, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel c door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • d. auditkantoren die op grond van artikel 12e zijn ingeschreven in het in artikel 11 bedoelde register.

D

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. In de eerste zin wordt na «vergunninghoudende accountantsorganisaties,» ingevoegd: auditkantoren die voldoen aan artikel 12e,.

2°. In de tweede zin, wordt na «op voordracht van de accountantsorganisatie» ingevoegd: of het auditkantoor.

2. Aan het vierde lid, wordt een zin toegevoegd, luidende: Indien de vermelding betrekking heeft op een externe accountant die een wettelijke auditor is als bedoeld in artikel 27, stelt de Autoriteit Financiële Markten de toezichthoudende instantie in de lidstaat waar de wettelijke auditor is toegelaten tot het verrichten van controles als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de richtlijn, van deze vermelding onverwijld in kennis.

3. Aan het negende lid, wordt onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel f door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • g. indien de externe accountant, die een wettelijke auditor is als bedoeld in artikel 27, niet langer als wettelijke auditor door de toezichthoudende instantie in een andere lidstaat is toegelaten tot het verrichten van controles als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de richtlijn.

E

Artikel 12c wordt als volgt gewijzigd:

1. Het woord «verzoek» wordt telkens vervangen door: aanvraag.

2. Het eerste lid, onderdeel a komt te luiden:

 • a. zij verklaringen afgeeft als bedoeld in artikel 12b, tenzij het betreft verklaringen omtrent de controle van de jaarrekening of geconsolideerde jaarrekening van ondernemingen die uitsluitend effecten als bedoeld in onderdeel b van de definitie van effect in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht uitgeven die zijn toegelaten tot de handel op een in dat artikel bedoelde gereglementeerde markt in Nederland met een nominale waarde per effect op de datum van uitgifte van ten minste:

  • 1°. € 50.000 of, in het geval van effecten in een andere valuta, met een nominale waarde per effect die op de datum van uitgifte ten minste gelijkwaardig is aan € 50.000, indien de effecten zijn toegelaten tot de gereglementeerde markt voor 31 december 2010, of

  • 2°. € 100.000 of, in het geval van effecten in een andere valuta, een nominale waarde per effect hebben die op de datum van uitgifte ten minste gelijkwaardig is aan € 100.000, indien de effecten zijn toegelaten tot de gereglementeerde markt op of na 31 december 2010;

3. In het eerste lid, onderdeel c, wordt na «artikel 26 van de richtlijn» toegevoegd «, of gelijkwaardige controlestandaarden» en wordt «de artikelen 25 of 25a» vervangen door: de artikelen 19, 25 en 25a.

4. Het eerste lid, onderdeel d, komt te luiden:

 • d. zij op haar website een transparantieverslag publiceert dat de in artikel 13 van de EU-verordening bedoelde informatie bevat of aantoont dat zij aan gelijkwaardige openbaarmakingseisen voldoet.

F

Na afdeling 2.4 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

AFDELING 2.5. AUDITKANTOREN UIT ANDERE LIDSTATEN

Artikel 12e
 • 1. Een auditkantoor kan een wettelijke controle verrichten indien de externe accountant die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wettelijke controle voldoet aan artikel 27.

 • 2. De Autoriteit Financiële Markten draagt, op aanvraag, zorg voor de inschrijving in het register, bedoeld in artikel 11, van een auditkantoor als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ten aanzien van de wijze waarop de aanvraag tot inschrijving wordt ingediend en de bescheiden en gegevens die daarbij worden overgelegd.

 • 4. De Autoriteit Financiële Markten doet aan de toezichthoudende instantie in de lidstaat waar het auditkantoor is toegelaten mededeling van het besluit tot inschrijving in het register.

Artikel 12f

De artikelen 14, 19, 20, 23, 24 en 24b en de hoofdstukken 5 tot en met 6, met uitzondering van de artikelen 48a en 49a, zijn van overeenkomstige toepassing op auditkantoren die overeenkomstig artikel 12e wettelijke controles verrichten.

G

Na artikel 18 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 18a

Een accountantsorganisatie legt gedragsregels en procedures vast, die waarborgen dat belangrijke controletaken niet op zodanige wijze worden uitbesteed dat dit afbreuk doet aan de kwaliteitsbeheersing of een belemmering vormt voor adequaat toezicht op de naleving van deze wet of de verordening.

Artikel 18b

 • 1. Een accountantsorganisatie heeft een passend beloningsbeleid, ook ten aanzien van winstdeling, dat voldoende prestatieprikkels bevat om de kwaliteit van wettelijke controles te verzekeren.

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van een passend beloningsbeleid.

H

Artikel 19 komt te luiden:

Artikel 19

 • 1. Een accountantsorganisatie is onafhankelijk van de controlecliënt waarbij zij een wettelijke controle verricht en niet betrokken bij de besluitvorming van de controlecliënt, waarbij de onafhankelijkheid in ieder geval vereist is gedurende de periode waarop de te controleren financiële verantwoording betrekking heeft en gedurende de periode waarin de wettelijke controle wordt verricht.

 • 2. De accountantsorganisatie neemt maatregelen om te waarborgen dat bij het verrichten van een wettelijke controle haar onafhankelijkheid niet wordt beïnvloed door een bestaand of potentieel belangenconflict of andere directe of indirecte relatie waarbij zij, de externe accountant die de controle verricht, of, voor zover van toepassing, een ander onderdeel van het netwerk, beleidsbepalers van de accountantsorganisatie, of andere personen werkzaam onder haar verantwoordelijkheid, betrokken is of zijn.

 • 3. De accountantsorganisatie accepteert geen opdracht tot een wettelijke controle, of beëindigt deze opdracht, indien sprake is van relaties als bedoeld in het tweede lid, die invloed kunnen hebben op de uitkomsten van de wettelijke controle, op grond waarvan een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde partij, met inachtneming van de door de accountantsorganisatie getroffen maatregelen, zou concluderen dat de onafhankelijkheid van de accountantsorganisatie in het gedrang komt.

 • 4. De accountantsorganisatie voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen nadere regels ter zake van haar onafhankelijkheid.

 • 5. De accountantsorganisatie legt de ingevolge het tweede of derde lid genomen maatregelen vast.

I

Na artikel 19 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 19a

Een accountantsorganisatie treft onverwijld gepaste maatregelen indien een accountantsverklaring of een onderdeel daarvan niet voldoet aan de eisen van artikel 393, vijfde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of, voor zover het gaat om de wettelijke controle van een organisatie van openbaar belang, artikel 10 van de EU-verordening.

J

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «bij of krachtens wettelijk voorschrift» ingevoegd: of bij de EU-verordening.

2. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. Na «wettelijke controle» wordt ingevoegd: , niet zijnde een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang,.

2°. Aan het slot wordt toegevoegd: , waaronder de meest recente wettelijke controle van die controlecliënt.

3. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 4. Het eerste lid is niet van toepassing op een accountantsorganisatie die een wettelijke controle verricht van een controlecliënt die deel uitmaakt van een groep ondernemingen of instellingen waarvan de moederonderneming in een derde land is gevestigd, voor wat betreft de overdracht van relevante documentatie van de verrichte controlewerkzaamheden door de accountantsorganisatie aan de groepsaccountant die in het derde land is gevestigd, voor zover deze documentatie nodig is voor het verrichten van de controle van de geconsolideerde financiële overzichten van de moederonderneming.

 • 5. De accountantsorganisatie voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels ter zake van geheimhouding.

K

Artikel 21, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel c komt te luiden:

 • c. het voorkomen dat bij het verrichten van wettelijke controles de onafhankelijkheid in het geding komt van de externe accountants, of andere personen werkzaam onder haar verantwoordelijkheid die in een positie zijn om directe of indirecte invloed uit te oefenen op de uitkomst van de wettelijke controle;

2. Onder verlettering van onderdeel d tot onderdeel e, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • d. het voorkomen dat bij het verrichten van wettelijke controles de professioneel-kritische instelling van de externe accountants in het geding komt;

L

In artikel 21a wordt na «taken» ingevoegd: en ten aanzien van de bij dit comité of dit orgaan in te dienen aanvullende verklaring als bedoeld in artikel 11 van de EU-verordening.

M

Het tweede lid van artikel 24 alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid van dit artikel vervallen.

N

Artikel 24a vervalt.

O

Artikel 24b, eerste en tweede lid, komt te luiden:

 • 1. In aanvulling op artikel 5, eerste lid, van de EU-verordening, verricht een accountantsorganisatie die de wettelijke controle verricht bij een organisatie van openbaar belang, naast controlediensten geen diensten voor die organisatie en aan die organisatie gelieerde entiteiten.

 • 2. In aanvulling op artikel 5, eerste lid, van de EU-verordening, verricht een accountantsorganisatie die onderdeel uitmaakt van een netwerk, geen wettelijke controles bij een organisatie van openbaar belang indien:

  • a. een ander onderdeel van het netwerk dat in Nederland is gevestigd andere werkzaamheden dan controlediensten als bedoeld in het eerste lid verricht voor die organisatie van openbaar belang, haar gelieerde entiteiten die in Nederland of in een andere lidstaat zijn gevestigd of haar gelieerde entiteiten als bedoeld in het derde lid, onderdeel a, die gevestigd zijn in een staat die geen lidstaat is; of

  • b. een ander onderdeel van het netwerk dat niet in Nederland is gevestigd andere werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid verricht voor die organisatie van openbaar belang of een aan die organisatie gelieerde entiteit die in Nederland is gevestigd.

P

Artikel 25 komt te luiden:

Artikel 25

Een externe accountant voldoet aan:

 • a. de standaarden, bedoeld in artikel 26 van de richtlijn, die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie; en

 • b. bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels ter zake van zijn vakbekwaamheid, objectiviteit, professioneel-kritische instelling en integriteit.

Q

Artikel 25a komt te luiden:

Artikel 25a

 • 1. Een externe accountant is onafhankelijk van de controlecliënt waarbij hij een wettelijke controle verricht en niet betrokken bij de besluitvorming van de controlecliënt, waarbij de onafhankelijkheid in ieder geval vereist is gedurende de periode waarop de te controleren financiële verantwoording betrekking heeft en gedurende de periode waarin de wettelijke controle wordt verricht.

 • 2. De externe accountant neemt maatregelen om te waarborgen dat bij de uitvoering van een wettelijke controle zijn onafhankelijkheid niet wordt beïnvloed door een bestaand of potentieel belangenconflict of andere directe of indirecte relatie, waarbij hij, de accountantsorganisatie waarbij hij werkzaam is of waaraan hij verbonden is, of, voor zover van toepassing, een ander onderdeel van het netwerk, beleidsbepalers van de accountantsorganisatie, of andere personen werkzaam onder zijn verantwoordelijkheid, betrokken is of zijn.

 • 3. De externe accountant accepteert geen betrokkenheid bij een opdracht tot een wettelijke controle of beëindigt deze betrokkenheid, indien er sprake is van relaties als bedoeld in het tweede lid die invloed kunnen hebben op de uitkomsten van de wettelijke controle, op grond waarvan een objectieve, redelijke en geïnformeerde derde partij, met inachtneming van de door de externe accountant getroffen maatregelen, zou concluderen dat de onafhankelijkheid van de externe accountant in het gedrang komt.

 • 4. De externe accountant voldoet aan bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen nadere regels ter zake van zijn onafhankelijkheid.

 • 5. De externe accountant legt de ingevolge het tweede of derde lid genomen maatregelen vast.

R

Artikel 26 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt na «bij of krachtens wettelijk voorschrift» ingevoegd: of bij de EU-verordening.

2. In het tweede lid wordt na «wettelijke controle» ingevoegd: , niet zijnde een wettelijke controle bij een organisatie van openbaar belang,.

3. Het vijfde lid, tweede volzin, vervalt.

S

Artikel 27 komt te luiden:

Artikel 27

 • 1. De externe accountant is een accountant ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is opgenomen als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep en die voldoet aan de bij of krachtens de Wet op het accountantsberoep gestelde regels, voor zover deze van toepassing zijn op het uitvoeren van wettelijke controles, dan wel een wettelijke auditor als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, van de richtlijn, die in een andere lidstaat is toegelaten tot het verrichten van controles als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de richtlijn en die beschikt over een verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54 van de Wet op het accountantsberoep.

 • 2. Wettelijke controles bij een organisatie van openbaar belang worden verricht onder de verantwoordelijkheid van een externe accountant, zijnde een Registeraccountant als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep, dan wel een externe accountant die een wettelijke auditor is als bedoeld in het eerste lid, voor zover zijn toelating tot het verrichten van controles, als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de richtlijn, in een andere lidstaat mede het verrichten van controles bij organisaties van openbaar belang omvat.

T

Artikel 29a komt te luiden:

Artikel 29a

 • 1. Degene die als externe accountant verantwoordelijk is geweest voor het uitvoeren van een wettelijke controle, aanvaardt na het beëindigen van zijn werkzaamheden als externe accountant bij die controlecliënt gedurende een periode van ten minste een jaar geen functie als:

  • a. beleidsbepaler bij die controlecliënt;

  • b. lid van het auditcomité of een orgaan met gelijksoortige taken van die controlecliënt;

  • c. lid van het toezichthoudende orgaan van die controlecliënt.

 • 2. Indien de controlecliënt een organisatie van openbaar belang is, bedraagt de periode, bedoeld in het eerste lid, ten minste twee jaren.

U

In artikel 31, eerste lid, wordt na «bij of krachtens deze wet» ingevoegd: of de EU-verordening.

V

Artikel 47 komt te luiden:

Artikel 47

De leden van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten die het dagelijks beleid met betrekking tot het toezicht op de naleving van deze wet bepalen:

 • a. zijn gedurende de periode dat zij deel uitmaken van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van wettelijke controles, noch zijn zij dat geweest gedurende de drie onmiddellijk aan deze periode voorafgaande jaren;

 • b. maken gedurende de periode dat zij deel uitmaken van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten geen deel uit van de dagelijkse leiding of het bestuur van een accountantsorganisatie, noch hebben zij hiervan in de drie onmiddellijk voorafgaande jaren deel uitgemaakt;

 • c. maken gedurende de periode dat zij deel uitmaken van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten geen deel uit van het bestuur van een accountantsorganisatie, noch hebben zij hiervan in de drie onmiddellijk aan deze periode voorafgaande jaren deel uitgemaakt;

 • d. bezitten gedurende de periode dat zij deel uitmaken van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten geen stemrechten in een accountantsorganisatie, noch hebben zij deze rechten bezeten in de drie onmiddellijk aan deze periode voorafgaande jaren;

 • e. zijn gedurende de periode dat zij deel uitmaken van het bestuur van de Autoriteit Financiële Markten niet werkzaam bij of verbonden aan een accountantsorganisatie, noch zijn zij dat geweest in de drie onmiddellijk aan deze periode voorafgaande jaren.

W

In artikel 48 wordt «de openbare lichamen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Wet op de Registeraccountants, en artikel 2, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten» vervangen door: het openbare lichaam, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep.

X

Artikel 48a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De Autoriteit Financiële Markten beoordeelt ten minste eenmaal in de zes jaar, of zoveel vaker als nodig is op basis van een risicoanalyse, of een accountantsorganisatie voldoet aan het bij of krachtens deze wet en de EU-verordening bepaalde.

2. Onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 4. De beoordeling, bedoeld in het derde lid, is passend en evenredig ten opzichte van de schaal en complexiteit van de activiteit van de accountantsorganisatie. Bij de beoordeling van accountantsorganisaties die wettelijke controles verrichten bij middelgrote ondernemingen, bedoeld in artikel 397, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt er rekening mee gehouden dat de internationale controlestandaarden, bedoeld in artikel 26 van de richtlijn, worden toegepast op een wijze die evenredig is met de omvang en complexiteit van de activiteiten van de controlecliënt.

Y

In artikel 49 wordt na «bij en krachtens deze wet» ingevoegd: of bij de EU-verordening.

Z

Na artikel 49 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 49a

Een door de Autoriteit Financiële Markten op grond van artikel 49 aangewezen persoon die belast is met de beoordeling van een accountantsorganisatie, bedoeld in artikel 48a, eerste en tweede lid:

 • a. beschikt over passende beroepskwalificaties en relevante beroepservaring op het gebied van wettelijke controles en heeft een specifieke opleiding voor de uitvoering van kwaliteitsbeoordelingen genoten;

 • b. is gedurende de drie jaren voorafgaand aan de beoordeling niet werkzaam geweest of verbonden aan die accountantsorganisatie; en

 • c. verklaart, voorafgaande aan de beoordeling, dat tussen hem en de te beoordelen accountantsorganisatie geen belangenconflicten bestaan.

AA

In afdeling 5.1 wordt na artikel 51 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 51a

De Autoriteit Financiële Markten is belast met de uitvoering en handhaving van de EU-verordening.

BB

In artikel 52 wordt na «bij of krachtens deze wet» ingevoegd: of bij de EU-verordening.

CC

Artikel 53, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De Autoriteit Financiële Markten kan een last onder dwangsom opleggen ter zake van een overtreding van een voorschrift, gesteld bij of krachtens de artikelen 5, eerste lid, 6, derde lid, 14, 15, 16, 16a, 17, 18, tweede en derde lid, 18a, 18b, 19, 19a, 21, 22, 23, 24 en 24b van deze wet, artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, eerste, tweede en derde lid, 5, eerste, vierde en vijfde lid, 6, 7, 8, 10, 11, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 12, eerste lid, 13, 14, 15, 16, eerste tot en met zesde lid, 17, eerste, derde, vijfde tot en met zevende lid, 18 en 26, achtste lid, van de EU-verordening.

DD

Artikel 54, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. De Autoriteit Financiële Markten kan een bestuurlijke boete opleggen ter zake van een overtreding van een voorschrift, gesteld bij of krachtens de artikelen 5, eerste lid, 6, derde lid, 14, 15, 16a, 18, 18a, 18b, 19, 19a, 20, eerste en derde lid, 21, 21a, 22, 23, 24 en 24b van deze wet, artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, eerste, tweede en derde lid, 5, eerste, vierde en vijfde lid, 6, 7, 8, 10, 11, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 12, eerste lid, 13, 14, 15, 16, eerste tot en met zesde lid, 17, eerste, derde, vijfde tot en met achtste lid, 18 en 26, achtste lid, van de EU-verordening.

EE

Na artikel 56 worden twee artikelen ingevoegd, luidende:

Artikel 57

 • 1. De Autoriteit Financiële Markten kan bij overtreding van een voorschrift van hetgeen bij of krachtens deze wet of de EU-verordening is bepaald en dat op grond van artikel 55 beboetbaar is met een boete van de derde categorie, een dagelijks beleidsbepaler van een organisatie van openbaar belang, of een dagelijks beleidsbepaler van een accountantsorganisatie de bevoegdheid ontzeggen om bij een accountantsorganisatie of een organisatie van openbaar belang bepaalde functies uit te oefenen.

 • 2. Een ontzegging als bedoeld in het eerste lid kan worden opgelegd voor de duur van ten hoogste drie jaar.

Artikel 58

 • 1. De Autoriteit Financiële Markten kan ter zake van een overtreding van hetgeen bij of krachtens deze wet of de EU-verordening is bepaald die op grond van artikel 55 beboetbaar is met een boete van de derde categorie, bepalen dat een accountantsorganisatie die wettelijke controles verricht bij een organisatie van openbaar belang niet langer bevoegd is wettelijke controles te verrichten bij die controlecliënt.

 • 2. De Autoriteit Financiële Markten stelt de accountantsorganisatie en de controlecliënt, bedoeld in het eerste lid, voorafgaand in de gelegenheid om hun zienswijze naar voren te brengen over haar voornemen om een besluit te nemen als bedoeld in het eerste lid.

 • 3. Een besluit als bedoeld in het eerste lid treedt niet eerder in werking dan met ingang van de dag na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht, voor het indienen van een bezwaarschrift.

 • 4. Indien gedurende de in het derde lid bedoelde termijn bij de bevoegde rechter een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, treedt een besluit als bedoeld in het eerste lid in afwijking van het derde lid, niet eerder in werking dan dat op dat verzoek is beslist.

 • 5. De Autoriteit Financiële Markten deelt het besluit als bedoeld in het eerste lid onverwijld mee aan de controlecliënt.

FF

Artikel 63f wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. In onderdeel b wordt na «een accountantsorganisatie» ingevoegd: of andere personen.

2°. Onderdeel c komt te luiden:

 • c. door dezelfde accountantsorganisatie of andere personen een beroep is ingesteld tegen een bestuurlijke boete ten aanzien van dezelfde handelingen;.

3°. Onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel d door «; of» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e. met betrekking tot dezelfde handeling tegen dezelfde accountant, voor zover het een accountant betreft als bedoeld in artikel 1, van de Wet op het accountantsberoep, een klacht is ingediend bij de accountantskamer overeenkomstig artikel 22, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants.

4. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Het tweede lid is niet van toepassing op het verstrekken van vertrouwelijke gegevens en inlichtingen door de Autoriteit Financiële Markten in overeenstemming met artikel 31, derde lid, van de EU-verordening.

GG

Artikel 63h, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «of auditkantoor» vervangen door: , auditkantoor of andere personen.

2. Onderdeel c komt te luiden:

 • c. door dezelfde accountantsorganisatie, auditkantoor of andere personen een beroep is ingesteld tegen een bestuurlijke boete ten aanzien van dezelfde handelingen;.

3. Onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel d door «; of» wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • e. met betrekking tot dezelfde handeling tegen dezelfde accountant, voor zover het een accountant betreft als bedoeld in artikel 1, van de Wet op het accountantsberoep, een klacht is ingediend bij de accountantskamer overeenkomstig artikel 22, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants.

HH

Artikel 63j wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid wordt als volgt gewijzigd:

1°. Aan het slot van onderdeel a vervalt: of.

2°. Er wordt, onder verlettering van de onderdelen b tot en met d tot c tot en met e, een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • b. met de verstrekking van de gegevens en inlichtingen de bescherming van de commerciële belangen van de controlecliënt, met inbegrip van zijn intellectuele eigendomsrechten, in het gedrang komt;.

3°. In onderdeel c (nieuw) wordt «dezelfde accountantsorganisaties» vervangen door: een accountantsorganisatie of andere personen.

4°. Onderdeel d (nieuw) komt te luiden:

 • d. door dezelfde accountantsorganisatie of andere personen een beroep is ingesteld tegen een bestuurlijke boete ten aanzien van dezelfde handelingen;.

In onderdeel e (nieuw) wordt aan het slot de punt vervangen door: ; of.

6°. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • f. met betrekking tot dezelfde handeling tegen dezelfde accountant, voor zover het een accountant betreft als bedoeld in artikel 1, van de Wet op het accountantsberoep, een klacht is ingediend bij de accountantskamer overeenkomstig artikel 22, eerste lid, van de Wet tuchtrechtspraak accountants.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. Het eerste tot en met vierde lid, met uitzondering van het tweede lid, onderdeel c, is niet van toepassing op de uitwisseling van gegevens en inlichtingen als bedoeld in artikel 36 van de EU-verordening.

II

In artikel 63k, eerste lid, wordt na «bedoeld in artikel 63j» toegevoegd: of artikel 36 van de EU-verordening.

JJ

Na afdeling 5c.2 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

AFDELING 5C.3 SAMENWERKING EN UITWISSELING VAN GEGEVENS MET EUROPESE INSTANTIES

Artikel 63l
 • 1. De Autoriteit Financiële Markten verstrekt aan het Comité van Europese auditors-toezichthouders jaarlijks geaggregeerde informatie over alle bestuurlijke boetes en, wanneer een dwangsom wordt verbeurd, lasten onder dwangsom, die ingevolge deze wet of de EU-verordening zijn opgelegd.

 • 2. De Autoriteit Financiële Markten deelt aan het Comité van Europese auditors-toezichthouders onverwijld alle maatregelen mee, bedoeld in de artikelen 57 en 58 van deze wet en artikel 2, eerste lid, onderdeel d, van de Wet tuchtrechtspraak accountants.

Artikel 63m

De Autoriteit Financiële Markten kan, in afwijking van artikel 63a, vertrouwelijke gegevens of inlichtingen verkregen bij de vervulling van de haar ingevolge deze wet of de EU-verordening opgedragen taak, verstrekken aan buitenlandse nationale centrale banken die onderdeel uitmaken van het Europees Stelsel van Centrale Banken, bedoeld in artikel 282, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de Europese Centrale Bank, handelend in haar hoedanigheid van monetaire autoriteit, en het Europees Comité voor systeemrisico’s. Artikel 63b, eerste lid, is van overeenkomstige toepassing.

KK

In artikel 64 wordt «een verbodsbepaling uit deze wet» vervangen door: deze wet of de EU-verordening.

LL

Artikel 67 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

 • 4. De openbaarmaking van een besluit geschiedt in zodanige vorm dat het besluit niet herleidbaar is tot afzonderlijke personen, indien voorafgaand aan openbaarmaking door de Autoriteit Financiële Markten kan worden vastgesteld dat bij volledige openbaarmaking:

  • a. voor zover de boete wordt opgelegd aan een natuurlijk persoon, bekendmaking van zijn persoonlijke gegevens onevenredig zou zijn;

  • b. betrokken partijen in onevenredige mate schade zou worden berokkend;

  • c. een lopend strafrechtelijk onderzoek zou worden ondermijnd; of

  • d. de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar zou worden gebracht.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 5. De Autoriteit Financiële Markten maakt de indiening van een bezwaar of de instelling van een beroep tegen een besluit als bedoeld in het eerste lid, alsmede de uitkomst van dat bezwaar of beroep, bekend zodra dit redelijkerwijs uitvoerbaar is. Het vierde lid is van overeenkomstige toepassing.

MM

Artikel 68 wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «tenzij de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet» wordt vervangen door: , alsmede, voor zover van toepassing, de uitkomst van een bezwaar of beroep dat daaraan vooraf is gegaan.

2. Aan de tekst wordt een zin toegevoegd, luidende: Artikel 67, vierde lid, is van overeenkomstige toepassing.

NN

Artikel 69, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De zinsnede «, tenzij de openbaarmaking van het besluit in strijd is of zou kunnen komen met het doel van het door de toezichthouder uit te oefenen toezicht op de naleving van deze wet» vervalt.

2. Er wordt een zin toegevoegd, luidende: Artikel 67, vierde en vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.

ARTIKEL II

De Wet op het accountantsberoep wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de definitie van accountantsorganisatie wordt «artikel 1, onderdeel a» vervangen door: artikel 1, eerste lid, onderdeel a.

2. In de definitie van wettelijke controle wordt «artikel 1, onderdeel p» vervangen door: artikel 1, eerste lid, onderdeel p.

B

Artikel 54, eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. beschikt over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij als wettelijke auditor, als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158), is toegelaten tot het verrichten van controles, als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van voornoemde richtlijn, in een andere lidstaat; of

ARTIKEL III

De Wet tuchtrechtspraak accountants wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 1, onderdeel a, wordt toegevoegd: of een externe accountant die een wettelijke auditor is als bedoeld in artikel 2, onderdeel 2, van de richtlijn, die in een andere lidstaat is toegelaten tot het verrichten van controles als bedoeld in artikel 2, onderdeel 1, van de richtlijn en die beschikt over een verklaring van vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 54 van de Wet op het accountantsberoep.

B

In artikel 2, eerste lid, onderdeel d, wordt «één jaar» vervangen door: drie jaren.

ARTIKEL IV

Artikel van 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin van het eerste lid wordt «of aan een Accountant-Administratieconsulent ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep» vervangen door: , aan een Accountant-Administratieconsulent ten aanzien van wie in het accountantsregister een aantekening is geplaatst als bedoeld in artikel 36, tweede lid, onderdeel i, van de Wet op het accountantsberoep of aan een wettelijke auditor als bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

2. Aan het vijfde lid worden, onder vervanging van de punt aan het einde van onderdeel g door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

 • h. een verklaring betreffende materiële onzekerheden die verband houden met gebeurtenissen of omstandigheden die gerede twijfel kunnen doen rijzen of de rechtspersoon zijn werkzaamheden voort kan zetten;

 • i. een vermelding van de vestigingsplaats van de accountantsorganisatie.

ARTIKEL V

De Wet bekostiging financieel toezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

In bijlage I wordt het onderdeel «Toezichthouder: AFM» als volgt gewijzigd:

1. In de beschrijving van de eenmalige toezichthandeling met code Wta.A3.01 vervalt: of artikel VI, tweede lid, van de wet van 12 juni 2008, houdende wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 17 mei 2006 betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen, tot wijziging van de Richtlijnen 78/660/EEG en 83/349/EEG van de Raad en houdende intrekking van Richtlijn 84/253/EEG van de Raad (PbEU L 157).

2. Na de eenmalige toezichthandeling met code Wta.A3.01 wordt een eenmalige toezichthandeling ingevoegd, luidende:

 

Wta.A3.01a

De verwerking van de ontvangst van een aanvraag tot inschrijving in het register, bedoeld in artikel 12e, tweede lid, van de Wet toezicht accountantsorganisaties.

€ 5.000

3. In de beschrijvingen van de eenmalige toezichthandelingen met de codes Wta.A3.02 en Wta.A3.02a wordt «een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 46, tweede lid, tweede volzin, van de richtlijn nr. 2006/43/EG» telkens vervangen door: een uitvoeringshandeling heeft vastgesteld als bedoeld in artikel 46, tweede lid, van richtlijn nr. 2006/43/EG.

B

In bijlage II wordt het onderdeel «Toezichthouder: Autoriteit Financiële Markten» als volgt gewijzigd:

1. In de toezichtcategorie «Accountantsorganisaties» komt de kolom «Personen» te luiden:

 • a. Accountantsorganisaties zonder OOB controlecliënten.

 • b. Accountantsorganisaties met OOB controlecliënten.

 • c. Auditkantoren.

 • d. Auditorganisaties van derde landen.

2. In de toezichtcategorie «Accountantsorganisaties» komt de kolom «Wetsverwijzing» te luiden:

artikel 5 Wta

artikel 12c Wta

artikel 12e Wta.

ARTIKEL VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

ARTIKEL VII

Deze wet wordt aangehaald als: Implementatiewet wijzigingsrichtlijn en verordening wettelijke controles jaarrekeningen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 12 oktober 2016

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Uitgegeven de eerste november 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 469