Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2016, 321Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 23 augustus 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen AX en BA, van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 augustus 2016, nr. 1056158(6792), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel V van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdelen AX en BA, van de wet van 10 juli 2013 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse maatregelen, aangekondigd in de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap (Wet Kwaliteit in verscheidenheid hoger onderwijs) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2016.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 augustus 2016

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de achtste september 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid hoger onderwijs (Kamerstukken II, 2012/13, 33 519, nr. 3, pg. 15) is aangekondigd dat de onderdelen met betrekking tot de afschaffing van de centrale loting (artikel I, onderdeel BA) en de introductie van de decentrale selectie van studenten bij numerus fixus-opleidingen (artikel I, onderdeel AX) op een later moment in werking zullen treden, opdat instellingen in de gelegenheid worden gesteld zich voor te bereiden op de toepassing van deze wijzigingen van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

Die voorbereiding is inmiddels voltooid, waardoor het nieuwe regime in werking kan treden. Het tijdstip van 1 oktober 2016 is in overleg met alle betrokkenen (instellingen, studenten en Studielink) gekozen. De wijzigingen van de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs die met de bedoelde wetswijzigingen samenhangen, zullen op hetzelfde tijdstip in werking treden. Het nieuwe selectieregime zal voor de eerste keer voor het studiejaar 2017–2018 worden toegepast.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker