Besluit van 24 juni 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU en van het Besluit wijziging Aanbestedingsbesluit inzake aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 23 juni 2016, nr. WJZ/ 16093428;

Gelet op artikel V, eerste lid, van de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU en artikel II van het Besluit wijziging Aanbestedingsbesluit inzake aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, uitgezonderd de in artikel I, onderdelen BC, BD, onder a, GY en GZ, onder a, van deze wet opgenomen wijzigingen van de artikelen 2.38, 2.39, eerste lid, 3.40, en 3.41, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012, treedt, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij worden geplaatst.

  • 2. Het Besluit wijziging Aanbestedingsbesluit inzake aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU treedt in werking op het tijdstip waarop de Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU, uitgezonderd de in artikel I, onderdelen BC, BD, onder a, GY en GZ, onder a, van deze wet, opgenomen wijzigingen van de artikelen 2.38, 2.39, eerste lid, 3.40, en 3.41, eerste lid, van de Aanbestedingswet 2012, in werking treedt.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 24 juni 2016

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de dertigste juni 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van de wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU en van het Besluit wijziging Aanbestedingsbesluit inzake aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU. De wijziging van de Aanbestedingswet 2012 is referendabel. Deze wet strekt weliswaar hoofdzakelijk tot implementatie van verscheidene EU-richtlijnen, en daarmee van besluiten van de Europese Unie, maar niet uitsluitend. Daardoor is niet voldaan aan artikel 5, aanhef en onderdeel e, van de Wet raadgevend referendum, dat bepaalt dat geen referendum kan worden gehouden over wetten die uitsluitend strekken tot uitvoering van verdragen of besluiten van volkenrechtelijke organisaties. Zoals in de memorie van toelichting is uiteengezet heeft een evaluatie naar de doeltreffendheid en de effecten van de Aanbestedingswet 2012 plaatsgevonden, waaruit een wijziging van een wettelijke bepaling voortkwam over het verlengen van de termijn tussen de laatste nota van inlichtingen en de uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen van 6 naar 10 dagen. Hoewel dat geen implementatie betrof is die wijziging toen meegenomen om te voorkomen dat twee wetswijzigingen kort op elkaar volgen.

De toepasselijkheid van de algemene inwerkingtredingsprocedure uit de artikelen 8 en 9 van de Wet raadgevend referendum zou in dit geval tot gevolg hebben dat de uiterste datum van 18 april 2016 waarop de aanbestedingsrichtlijnen geïmplementeerd hadden moeten worden nog meer wordt overschreden dan nu al het geval is. De Europese Commissie heeft bovendien bij brief van 27 mei 2016 tegen Nederland een inbreukprocedure voor te late implementatie gestart. De Wet raadgevend referendum voorziet in artikel 12 in de mogelijkheid van de artikelen 8 en 9 van die wet af te wijken, indien de inwerkingtreding van de wet waarover een referendum kan worden gehouden, geen uitstel kan lijden. Artikel V, vierde lid, van de wet tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 biedt de grondslag om in dit besluit daaraan toepassing te geven en gelet op de te late implementatie wordt van die mogelijkheid gebruik gemaakt. De te late implementatie is tevens de reden dat de in dit besluit geregelde inwerkingtreding afwijkt van het beleid omtrent Vaste verandermomenten ten aanzien van de periode tussen publicatie en inwerkingtreding en eventueel de dag van inwerkingtreding.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Naar boven