Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2016, 216Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 1 juni 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 14 april 2016 tot uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (Stb. 2016, 215)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 mei 2016, kenmerk 966729-150241-WJZ;

Gelet op artikel VI van de wet van 14 april 2016 tot uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (Stb. 2016, 215);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 14 april 2016 tot uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169) (Stb. 2016, 215) treedt in werking met ingang van 14 juni 2016, met uitzondering van het in artikel I, onderdeel C, opgenomen artikel 2a, eerste en tweede lid, en artikel II.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 1 juni 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Uitgegeven de dertiende juni 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de wet van 14 april 2016 tot uitvoering van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Uitvoeringswet). De Uitvoeringswet treedt in werking op 14 juni 2016. Met deze inwerkingtredingsdatum wordt afgeweken van de vaste verandermomenten, omdat deze wet strekt tot uitvoering van een verdrag. De datum van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet sluit aan bij de inwerkingtreding van de Rijkswet van 14 april 2016 houdende goedkeuring van het op 13 december 2006 te New York tot stand gekomen Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap (Trb. 2007, 169 en Trb. 2014, 113) (Stb. 2016, 182).

Het in artikel I, onderdeel C, opgenomen artikel 2a, eerste en tweede lid, en artikel II zijn in dit besluit op grond van artikel VI van de Uitvoeringswet uitgezonderd van inwerkingtreding. Deze artikelen treden op een bij koninklijk besluit te bepalen ander tijdstip in werking. Voor het in artikel I, onderdeel C, opgenomen artikel 2a, is in artikel VI, tweede lid, van de Uitvoeringswet bepaald dat dit artikel in elk geval op 1 januari 2017 in werking treedt, indien er niet bij koninklijk besluit een eerder tijdstip bepaald is.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn