Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2016, 213Wet

Wet van 25 mei 2016 tot wijziging van de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht in verband met het verstrekken van gegevens uit het basisregister onderwijs

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Wet publieke gezondheid en de Wet op het onderwijstoezicht te wijzigen opdat gemeenten in het kader van hun wettelijke taak om zorg te dragen voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg gegevens ontvangen uit het basisregister onderwijs;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet publieke gezondheid wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

a. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat bij de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, gebruik wordt gemaakt van:

  • a. de gegevens uit het basisregister onderwijs, bedoeld in artikel 24f, twaalfde lid, van de Wet op het onderwijstoezicht,

  • b. digitale gegevensopslag, onder bij regeling van Onze Minister te stellen eisen aan de daarbij te gebruiken software, voor zover het gaat om vastleggen van patiëntgegevens als bedoeld in artikel 7:454 van het Burgerlijk Wetboek.

b. Onder vernummering van het vierde lid tot vijfde lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 4. Het college van burgemeester en wethouders draagt er zorg voor dat het bestand met de gegevens uit het basisregister onderwijs, bedoeld in het derde lid, onderdeel a, uiterlijk één maand na verkrijging wordt vernietigd.

B

In artikel 68b wordt «De artikelen 8, derde lid, 14 tot en met 17, alsmede 64» vervangen door: De artikelen 5, derde lid, onderdeel a, en vierde lid, 8, derde lid, 14 tot en met 17, alsmede 64.

ARTIKEL II

De Wet op het onderwijstoezicht wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 24f wordt als volgt gewijzigd:

a. Onder vernummering van het twaalfde tot en met zestiende lid tot dertiende tot en met zeventiende lid, wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 12. Uit het basisregister onderwijs worden aan burgemeester en wethouders ter uitvoering van de taak, bedoeld in artikel 5 van de Wet publieke gezondheid, periodiek desgevraagd de volgende gegevens verstrekt van de leerlingen of deelnemers tot 18 jaar, die onderwijs volgen binnen de gemeente:

  • a) het persoonsgebonden nummer en de naam van de leerling of deelnemer;

  • b) de geboortedatum van de leerling of deelnemer;

  • c) het registratienummer van de instelling waar de leerling of deelnemer is ingeschreven of, indien er sprake is van een nevenvestiging of tijdelijke vestiging, het registratienummer daarvan;

  • d) het soort onderwijs;

  • e) de datum van inschrijving in het leerjaar of onderwijstype;

  • f) de groep.

b. In het dertiende lid (nieuw) wordt «het eerste tot en met elfde lid» vervangen door: het eerste tot en met twaalfde lid.

c. In het zestiende lid (nieuw) wordt «het veertiende lid» vervangen door: het vijftiende lid.

B

In artikel 24i, eerste lid, onderdeel b, wordt «artikel 24f, veertiende lid» vervangen door: artikel 24f, vijftiende lid.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 25 mei 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de tiende juni 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 363