Besluit van 20 april 2016 tot inwerkingtreding van de Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatsecretaris van Financiën van 19 april 2016, nr. AFP/2016/367M;

Gelet op artikel XVII van de Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie treedt in werking met ingang van 1 mei 2016.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 20 april 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Uitgegeven de achtentwintigste april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie. Deze wet treedt in werking per 1 mei 2016. Met deze inwerkingtredingsdatum wordt afgeweken van de vaste verandermomenten om te voldoen aan Europeesrechtelijke verplichtingen. De wet dient ter implementatie van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269), welke eveneens per 1 mei 2016 in werking zal treden. Nu de wet enkel dient ter implementatie van de genoemde verordening, is deze niet referendabel ingevolge artikel 5, aanhef en onder e, van de Wet raadgevend referendum.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Naar boven