Wet van 20 april 2016 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269) (Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is enkele bepalingen over douane in de Algemene douanewet, de Aanbestedingswet 2012, de Mijnbouwwet, de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens, de Wet op de omzetbelasting 1968, de Wet op de accijns, de Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Meetbrievenwet 1981, de Wet vervoer over zee, de Warenwet en de Opiumwet aan te passen in verband met het van toepassing worden van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269), de Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343) en de Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ECONOMISCHE ZAKEN

ARTIKEL I

In de Aanbestedingswet 2012 wordt in artikel 3.76, tweede lid, «Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302)» vervangen door: Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269).

ARTIKEL II

In de Mijnbouwwet wordt in artikel 79 «28, eerste, vijfde en zesde lid» vervangen door: 28, eerste en tweede lid.

ARTIKEL III

In de Uitvoeringswet verdrag chemische wapens wordt artikel 1 als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel k, komt te luiden:

k. Douanewetboek van de Unie:

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Voor de toepassing van de bij of krachtens deze wet ter zake van invoer vastgestelde bepalingen worden goederen als bedoeld in artikel 79, eerste lid, van het Douanewetboek van de Unie geacht te zijn geplaatst onder de douaneregeling, bedoeld in artikel 5, onderdeel 16, onder a, van dat wetboek.

FINANCIËN

ARTIKEL IV

De Algemene douanewet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «Communautair douanewetboek, de ter uitvoering daarvan» vervangen door: Douanewetboek van de Unie, de krachtens dat wetboek.

2. Het eerste lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. Uniewetgeving op andere gebieden als bedoeld in het Douanewetboek van de Unie.

3. In het vijfde lid wordt «of bij het kiezen van een douanebestemming» vervangen door: of bij het plaatsen onder een douaneregeling of wederuitvoer van die goederen.

B

Artikel 1:3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid komen de aanhef en de onderdelen a en b te luiden:

In aanvulling op de begripsbepalingen van het Douanewetboek van de Unie, de krachtens dat wetboek vastgestelde Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie, Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie en andere bindende EU-rechtshandelingen wordt verstaan onder:

a. Douanewetboek van de Unie:

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);

b. Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie:

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);.

2. Na het eerste lid, onderdeel b, wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

ba. Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie:

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);.

3. In het eerste lid, onderdeel d, wordt «douanediensten van de lidstaten» vervangen door: douane of douanediensten.

4. In het zevende lid wordt «Communautair douanewetboek dan wel de toepassingsverordening Communautair douanewetboek» vervangen door: Douanewetboek van de Unie, de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie of de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie.

C

Artikel 1:5 komt te luiden:

Artikel 1:5

Bij de toepassing van de bepalingen bij of krachtens deze wet ingevolge artikel 1:1, tweede tot en met vijfde lid, zijn de bepalingen van titel I, hoofdstuk 1, de artikelen 12, 14, 15, 22 tot en met 30, 43 tot en met 48, 51, 52 en 55, en de bepalingen van titel II, hoofdstukken 1 en 2, afdeling 1, van het Douanewetboek van de Unie, de bepalingen van titel I, hoofdstuk 1, de artikelen 8 tot en met 18, en de bepalingen van titel II, hoofdstuk 1, afdeling 1, van de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie en de bepalingen van titel I, hoofdstuk 1, de artikelen 8, 9, 12 en 15, en de bepalingen van titel II, hoofdstuk 2, afdeling 1, van de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie van overeenkomstige toepassing.

D

In artikel 1:6 vervallen het eerste lid alsmede de aanduiding «2.» voor het tweede lid.

E

Artikel 1:9 vervalt.

F

Artikel 1:10 komt te luiden:

Artikel 1:10
 • 1. Een douanevertegenwoordiger die een persoon vertegenwoordigt bij het doen van een douaneaangifte, een aangifte tot tijdelijke opslag, een summiere aangifte bij binnenbrengen, een summiere aangifte bij uitgaan, een aangifte tot wederuitvoer of een kennisgeving van wederuitvoer moet voldoen aan de criteria van artikel 39, onderdelen a tot en met d, van het Douanewetboek van de Unie.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld ter uitwerking van het eerste lid.

G

In artikel 1:11 wordt «De douane-expediteur» vervangen door: De douanevertegenwoordiger, bedoeld in artikel 1:10,.

H

In artikel 1:12 wordt «Douane-expediteurs» vervangen door: Douanevertegenwoordigers als bedoeld in artikel 1:10.

I

Artikel 1:13 vervalt.

J

Artikel 1:18 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 4, aanhef en onder 5, van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 5, aanhef en onderdeel 39, van het Douanewetboek van de Unie.

2. Het zesde lid komt te luiden:

 • 6. Artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing op beschikkingen als bedoeld in artikel 22, zevende lid, van het Douanewetboek van de Unie.

3. Het negende, tiende en elfde lid komen te luiden:

 • 9. Artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing indien op grond van artikel 6, tweede lid, van het Douanewetboek van de Unie gemeenschappelijke gegevensvereisten zijn vastgesteld.

 • 10. Afdeling 4.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

 • 11. Afdeling 4.1.3, paragraaf 4.1.3.1, van de Algemene wet bestuursrecht is niet van toepassing.

4. Het twaalfde en dertiende lid vervallen.

K

In artikel 1:24, tweede lid, wordt «artikel 69 van het Communautair douanewetboek en Deel I, Titel VIII, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 189 van het Douanewetboek van de Unie en Deel I, Titel V, hoofdstuk 3, van de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie.

L

In artikel 1:25, vierde lid, wordt «artikel 70, eerste lid, tweede alinea, van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 190, eerste lid, tweede alinea, van het Douanewetboek van de Unie.

M

In artikel 1:31, eerste lid, wordt «de artikelen 53, eerste lid, 57, 75, 78, derde lid, en 89, tweede lid, van het Communautair douanewetboek» vervangen door: de artikelen 147, vierde lid, 198, eerste lid, en 215, derde lid, van het Douanewetboek van de Unie.

N

Artikel 1:33, vierde lid, wordt «artikel 13, vierde lid, van het Communautair douanewetboek» vervangen door: de artikelen 12 en 47, tweede lid, van het Douanewetboek van de Unie.

O

Het opschrift van hoofdstuk 2 komt te luiden:

Bepalingen die op de in het douanegebied van de Unie binnengebrachte goederen van toepassing zijn tot deze onder een douaneregeling zijn geplaatst, worden wederuitgevoerd, het douanegebied van de Unie zullen verlaten of worden verwijderd.

P

Artikel 2:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt «artikel 39 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 137 van het Douanewetboek van de Unie.

2. In onderdeel e wordt «kennisgeving» vervangen door: kennisgeving, de kennisgeving van aankomst en het aanbrengen.

3. Onderdeel h komt te luiden:

 • h. goederencontrole en verificatie;.

4. Onderdeel k komt te luiden:

 • k. de voorwaarden die gelden bij de overdracht van rechten en plichten als bedoeld in artikel 218 van het Douanewetboek van de Unie;.

5. In onderdeel l wordt «communautair douanevervoer» vervangen door: Uniedouanevervoer.

6. Onderdeel m komt te luiden:

 • m. de summiere aangifte bij uitgaan dan wel kennisgeving wederuitvoer;.

7. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

 • n. de berekeningswijze van de kredietrente, de vertragingsrente en de rente op achterstallen.

Q

Artikel 2:3 komt te luiden:

Artikel 2:3

De inspecteur kan een beschikking tot het doen vernietigen van de goederen ingevolge artikel 197 van het Douanewetboek van de Unie alleen geven wanneer sprake is van goederen waarvoor verboden of beperkingen gelden die daardoor niet vrijgegeven kunnen worden voor een regeling als bedoeld in artikel 194, eerste lid, van het Douanewetboek van de Unie of kunnen worden wederuitgevoerd.

R

Hoofdstuk 4 vervalt.

S

Het opschrift van hoofdstuk 6 komt te luiden:

Vrijstellingen.

T

Artikel 7:4 vervalt.

U

Artikel 7:4a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «artikelen 224 tot en met 228 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikelen 110 en 111 van het Douanewetboek van de Unie.

2. In het vierde en vijfde lid wordt «artikel 229 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 112 van het Douanewetboek van de Unie.

V

Artikel 7:5, tweede lid, onderdeel c, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel b door een punt.

W

Artikel 7:6 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdeel b, komt te luiden:

 • b. het bedrag van de verschuldigde rente op achterstallen als bedoeld in artikel 114, tweede lid, van het Douanewetboek van de Unie;.

2. In het vijfde lid wordt «Indien de inspecteur artikel 221, tweede lid, van het Communautair douanewetboek toepast» vervangen door: Indien artikel 102, tweede lid, van het Douanewetboek van de Unie wordt toegepast.

3. Er wordt een zesde lid toegevoegd, luidende:

 • 6. Indien een vergunninghouder volgens de procedure, bedoeld in artikel 237 van de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie, gegevens indient over het vastgestelde bedrag aan rechten bij in- en uitvoer, geldt de datum van indiening als dagtekening van het aanslagbiljet en van de vaststelling van de uitnodiging tot betaling.

X

Artikel 7:7, tweede lid, vervalt, alsmede de aanduiding «1.» voor de tekst van het eerste lid.

Y

In artikel 7:8 wordt «anders dan op grond van de artikelen 201 of 209 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: op grond van de artikelen 79 of 82 van het Douanewetboek van de Unie.

Z

In artikel 7:9, onderdeel b, wordt «douanetarief» vervangen door: gemeenschappelijk douanetarief.

AA

Na artikel 7:9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 7:10

Indien een bedrag aan rechten bij invoer of rechten bij uitvoer geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald of kwijtgescholden en ter zake van dat bedrag rente op achterstallen in rekening was gebracht, wordt het deel van de rente op achterstallen dat betrekking heeft op het terug te betalen of kwijt te schelden bedrag eveneens terugbetaald, onderscheidenlijk kwijtgescholden.

BB

Artikel 8:1, derde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a komt te luiden:

 • a. artikel 44, eerste lid, tweede alinea, van het Douanewetboek van de Unie toepassing vindt;.

2. In onderdeel b wordt «artikel 6, tweede lid, van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 22, derde lid, tweede alinea, van het Douanewetboek van de Unie.

CC

Artikel 8:2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. als bedoeld in artikel 5, aanhef en onderdeel 39, van het Douanewetboek van de Unie;.

2. In het vierde lid wordt «artikelen 13 en 14 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikelen 15, 46 en 47 van het Douanewetboek van de Unie.

3. In het zesde lid, onderdeel b, en het zevende lid, onderdeel b, wordt «artikel 14 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 15 van het Douanewetboek van de Unie.

DD

Artikel 9:1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «waarvoor een summiere aangifte is gedaan de formaliteiten welke nodig zijn om deze goederen een douanebestemming te geven niet worden vervuld binnen de ingevolge artikel 49 van het Communautair douanewetboek geldende termijn» vervangen door: waarvoor een aangifte tot tijdelijke opslag is gedaan de formaliteiten welke nodig zijn om deze goederen onder een douaneregeling te plaatsen of weder uit te voeren niet worden vervuld binnen de ingevolge artikel 149 van het Douanewetboek van de Unie geldende termijn.

2. In het tweede lid wordt «artikel 49 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 149 van het Douanewetboek van de Unie.

EE

Artikel 9:2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de douaneregeling douanevervoer, actieve veredeling (systeem inzake schorsing), behandeling onder douanetoezicht of tijdelijke invoer» vervangen door: de bijzondere regelingen douanevervoer, opslag, tijdelijke invoer, bijzondere bestemming, of actieve veredeling of passieve veredeling.

2. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Indien goederen die onder de regeling douanevervoer zijn geplaatst in strijd met artikel 298, tweede lid, van de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie niet langs een verplicht te volgen route worden vervoerd dan wel in strijd met de artikelen 276, tweede lid, 284, eerste lid, of 297, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie niet binnen de voorgeschreven termijn bij het kantoor van bestemming worden aangebracht, vormt dit een verzuim ter zake waarvan de inspecteur degene die de goederen in strijd met genoemd artikel 298, tweede lid, vervoert, onderscheidenlijk de goederen in strijd met de genoemde artikelen 276, tweede lid, 284, eerste lid, of 297, eerste lid, niet tijdig aanbrengt, en degene door wiens toedoen het desbetreffende verzuim plaatsvindt, ieder een bestuurlijke boete van ten hoogste € 321 kan opleggen.

FF

Artikel 9:3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «douane-entrepot, in een vrij entrepot of in een vrije zone welke is aangewezen ingevolge artikel 168bis van het Communautair douanewetboek» vervangen door «douane-entrepot» en wordt «de entreposeur, de entrepositaris, onderscheidenlijk de belanghebbende, bedoeld in artikel 799, onderdeel c, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek» vervangen door: de houder van de vergunning, onderscheidenlijk de houder van de regeling.

2. In het tweede lid wordt «de entreposeur, de entrepositaris, onderscheidenlijk de belanghebbende, bedoeld in artikel 799, onderdeel c, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek» vervangen door: de houder van de vergunning, onderscheidenlijk de houder van de regeling.

GG

Artikel 10:1, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Degene die:

  • a. in strijd met de artikelen 127, eerste tot en met zesde lid, en 130 van het Douanewetboek van de Unie in samenhang met in voorkomend geval de artikelen 105, 106 of 110 van de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie geen, niet tijdig of onvolledig een summiere aangifte indient;

  • b. niet of niet tijdig een aankomstmelding doet als bedoeld in artikel 133 van het Douanewetboek van de Unie;

  • c. goederen het douanegebied van de Unie binnenbrengt in strijd met de artikelen 135, eerste en zesde lid, of 137 van het Douanewetboek van de Unie;

  • d. binnengebrachte goederen in strijd met artikel 139, eerste of tweede lid, van het Douanewetboek van de Unie niet of niet tijdig bij de inspecteur aanbrengt;

  • e. bij de tijdelijke opslag in strijd met artikel 145, eerste, derde, vierde of vijfde lid, van het Douanewetboek van de Unie of artikel 193 van de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie handelt;

  • f. zonder toestemming van de inspecteur goederen wegvoert in strijd met artikel 139, zevende lid, van het Douanewetboek van de Unie of lost in strijd met artikel 140, eerste lid, van het Douanewetboek van de Unie;

  wordt gestraft met een geldboete van de derde categorie, of, indien dit bedrag hoger is, ten hoogste eenmaal het bedrag van de rechten bij invoer die ter zake van de goederen zijn verschuldigd.

HH

Artikel 10:2 komt te luiden:

Artikel 10:2

Degene die voor goederen die het douanegebied van de Unie verlaten:

 • a. niet of niet tijdig een aangifte vóór vertrek indient als bedoeld in artikel 263 van het Douanewetboek van de Unie;

 • b. goederen in strijd met artikel 267, eerste lid, van het Douanewetboek van de Unie niet langs een voorgeschreven route vervoert; of

 • c. in strijd met artikel 274 van het Douanewetboek van de Unie geen kennisgeving van wederuitvoer indient;

wordt gestraft met een geldboete van de derde categorie.

II

In artikel 10:6 wordt «artikel 14 of 69, tweede lid, van het Communautair douanewetboek» vervangen door: de artikelen 15, eerste lid, of 189, tweede lid, van het Douanewetboek van de Unie.

JJ

In artikel 10:8, derde lid, wordt «artikel 72, tweede lid, van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 192, tweede lid, van het Douanewetboek van de Unie.

KK

In artikel 12:1 wordt «het Communautair douanewetboek en de toepassingsverordening Communautair douanewetboek» vervangen door: het Douanewetboek van de Unie, de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie of de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie.

LL

In artikel 12:3 wordt «het Communautair douanewetboek, de toepassingsverordening Communautair douanewetboek» vervangen door: het Douanewetboek van de Unie, de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie of de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie.

ARTIKEL V

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 18 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid komt te luiden:

 • 2. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder douaneregime:

  • a. tijdelijke opslag als bedoeld in artikel 5, onderdeel 17, van het Douanewetboek van de Unie;

  • b. douanevervoer als bedoeld in de artikelen 226 en 234 van het Douanewetboek van de Unie;

  • c. douane-entrepot als bedoeld in artikel 240 van het Douanewetboek van de Unie;

  • d. tijdelijke invoer als bedoeld in artikel 250 van het Douanewetboek van de Unie, voor zover het betreft een volledige vrijstelling van rechten bij invoer;

  • e. actieve veredeling als bedoeld in artikel 256 van het Douanewetboek van de Unie; en

  • f. wederuitvoer als bedoeld in artikel 270 van het Douanewetboek van de Unie.

2. In het vierde lid wordt «de douaneregeling intern communautair douanevervoer als bedoeld in de artikelen 163 tot en met 165 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: de regeling intern douanevervoer, bedoeld in artikel 227 van het Douanewetboek van de Unie.

B

Artikel 22 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikel 868 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 88 van de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie.

2. In het tweede lid wordt «artikel 3 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 4 van het Douanewetboek van de Unie.

C

Artikel 22a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, wordt «artikel 3 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 4 van het Douanewetboek van de Unie.

2. In het eerste lid, onderdeel b, wordt «de regeling voor intern communautair douanevervoer» vervangen door: de regeling intern douanevervoer.

D

In artikel 24 wordt «brengen onder het stelsel van douane-entrepots op basis van artikel 98, lid 1, onder b, van het Communautair douanewetboek» vervangen door: plaatsen onder de regeling douane-entrepot op basis van artikel 237, tweede lid, van het Douanewetboek van de Unie.

E

Tabel II, post a. 2, tweede aandachtsstreepje, komt te luiden:

 • geplaatst onder de regeling douane-entrepot op basis van artikel 237, tweede lid, van het Douanewetboek van de Unie.

ARTIKEL VI

De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel e vervalt.

2. Onderdeel h komt te luiden:

h. douaneschorsingsregeling:

iedere in het Douanewetboek van de Unie vastgestelde bijzondere procedure inzake douanetoezicht ter zake van niet-Unie-goederen die in het douanegebied van de Unie worden binnengebracht, tijdelijke opslag en de bijzondere regelingen extern douanevervoer, douane-entrepot, actieve veredeling en tijdelijke invoer, bedoeld in artikel 210 van het Douanewetboek van de Unie;.

3. In de onderdelen k en r wordt «artikel 79 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 201 van het Douanewetboek van de Unie.

4. In onderdeel t wordt «bedoeld in artikel 793, tweede lid, van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek» vervangen door: bedoeld in artikel 329, eerste lid, van de Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie.

5. Onderdeel v vervalt.

B

In artikel 2b, eerste lid, wordt «artikel 79 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 201 van het Douanewetboek van de Unie.

C

In artikel 62 wordt «artikel 868 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 88 van de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie.

D

In artikel 85, eerste lid, wordt «entrepot» vervangen door: douane-entrepot.

ARTIKEL VII

De Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen c en d komen te luiden:

c. douane-entrepot:

de regeling douane-entrepot, bedoeld in artikel 240, eerste lid, van het Douanewetboek van de Unie;

d. plaats voor tijdelijke opslag:

een ruimte voor tijdelijke opslag of een andere plaats die is aangewezen of goedgekeurd voor de opslag van goederen in tijdelijke opslag als bedoeld in artikel 147, eerste lid, van het Douanewetboek van de Unie;.

2. Onderdeel g komt te luiden:

g. EU-douaneregeling:

de bijzondere regelingen douanevervoer, douane-entrepot, tijdelijke invoer en actieve veredeling, bedoeld in artikel 210 van het Douanewetboek van de Unie, uitvoer als bedoeld in artikel 269 van dat wetboek en wederuitvoer als bedoeld in artikel 270 van dat wetboek;.

B

In artikel 26 wordt «artikel 868 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 88 van de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie.

ARTIKEL VIII

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 32 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel f komt te luiden:

f. een plaats voor tijdelijke opslag:

een ruimte voor tijdelijke opslag of een andere plaats die is aangewezen of goedgekeurd voor de opslag van goederen in tijdelijke opslag als bedoeld in artikel 147, eerste lid, van het Douanewetboek van de Unie;.

2. Onderdeel i komt te luiden:

i. EU-douaneregeling:

de bijzondere regelingen douanevervoer, douane-entrepot, tijdelijke invoer en actieve veredeling, bedoeld in artikel 210 van het Douanewetboek van de Unie, uitvoer als bedoeld in artikel 269 van dat wetboek en wederuitvoer als bedoeld in artikel 270 van dat wetboek;.

B

In artikel 41 wordt «artikel 868 van de toepassingsverordening Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 88 van de Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie.

ARTIKEL IX

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt artikel 2, derde lid, als volgt gewijzigd:

 • 1. De onderdelen g en h komen te luiden:

  g. Douanewetboek van de Unie:

  Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);

  h. Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie:

  Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);.

2. Na onderdeel h wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

ha. Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie:

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);.

ARTIKEL X

De Invorderingswet 1990 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdelen c, d en e, komt te luiden:

c. Douanewetboek van de Unie:

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269);

d. Gedelegeerde Verordening Douanewetboek van de Unie:

Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/2446 van de Commissie van 28 juli 2015 tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad met nadere regels betreffende een aantal bepalingen van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);

e. Uitvoeringsverordening Douanewetboek van de Unie:

Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2447 van de Commissie van 24 november 2015 houdende nadere uitvoeringsvoorschriften voor enkele bepalingen van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2015, L 343);.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel q door een puntkomma worden aan het eerste lid drie onderdelen toegevoegd, luidende:

r. vertragingsrente:

de vertragingsrente, bedoeld in artikel 114, eerste lid, van het Douanewetboek van de Unie;

s. rente op achterstallen:

de rente op achterstallen, bedoeld in artikel 114, tweede lid, van het Douanewetboek van de Unie;

t. kredietrente:

de kredietrente, bedoeld in artikel 112, tweede lid, van het Douanewetboek van de Unie.

3. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «compenserende rente» vervangen door: rente op achterstallen.

B

Artikel 3, derde lid, vervalt.

C

Aan artikel 7 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld voor een van het eerste lid afwijkende toerekening van betalingen op een uitnodiging tot betaling indien het recht van de Europese Unie daartoe noodzaakt.

D

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt «compenserende rente» vervangen door: rente op achterstallen.

2. In het negende lid wordt «artikel 76, tweede lid, van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 167, eerste lid, van het Douanewetboek van de Unie.

E

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel h, wordt «artikel 198 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: artikel 97 van het Douanewetboek van de Unie.

2. In het derde lid wordt «compenserende rente» vervangen door: rente op achterstallen.

F

Artikel 22, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Behoudens in het geval dat er een recht van terugvordering bestaat jegens degene die een zaak onrechtmatig of van een onbevoegde heeft verkregen, kunnen derden nimmer verzet in rechte doen tegen:

  • a. de beslaglegging ter zake van naheffingsaanslagen in:

   • 1°. de loonbelasting ten laste van inhoudingsplichtigen met uitzondering van naheffingsaanslagen ter zake van huispersoneel;

   • 2°. de omzetbelasting, alsmede de belasting van personenauto’s en motorrijwielen ten laste van een ander dan degene op wiens naam het motorrijtuig is gesteld in het kentekenregister, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994;

   • 3°. de accijns;

   • 4°. de verbruiksbelastingen van alcoholvrije dranken en van pruimtabak en snuiftabak;

   • 5°. de in artikel 1 van de Wet belastingen op milieugrondslag genoemde belastingen;

   • 6°. de dividendbelasting;

   • 7°. de kansspelbelasting ten laste van inhoudingsplichtigen;

   • 8°. de assurantiebelasting;

  • b. de beslaglegging ter zake van:

   • 1°. uitnodigingen tot betaling;

   • 2°. ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikkingen inzake belastingrente, inzake bestuurlijke boeten die worden opgelegd in verband met vorenbedoelde naheffingsaanslagen, inzake bestuurlijke boeten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene douanewet, inzake rente op achterstallen of inzake kosten van ambtelijke werkzaamheden;

  indien de ingeoogste of nog niet ingeoogste vruchten, of roerende zaken tot stoffering van een huis of landhoef, of tot bebouwing of gebruik van het land, zich tijdens de beslaglegging op de bodem van de belastingschuldige bevinden.

G

In artikel 25, zevende lid, wordt «artikel 224 van het Communautair douanewetboek» vervangen door: de artikelen 110 en 111 van het Douanewetboek van de Unie.

H

Na artikel 27 wordt een afdeling ingevoegd, luidende:

AFDELING 4 KREDIETRENTE, VERTRAGINGSRENTE EN RENTE OP ACHTERSTALLEN
Artikel 27bis

Indien een bedrag aan rechten bij invoer of rechten bij uitvoer geheel of gedeeltelijk wordt terugbetaald of kwijtgescholden en ter zake van dat bedrag kredietrente of vertragingsrente in rekening was gebracht, wordt het deel van de kredietrente of vertragingsrente dat betrekking heeft op het terug te betalen of kwijt te schelden bedrag eveneens terugbetaald, onderscheidenlijk kwijtgescholden.

Artikel 27ter
 • 1. De ontvanger stelt het bedrag van de kredietrente, de vertragingsrente of de rente, bedoeld in artikel 116, zesde lid, tweede en derde volzin, van het Douanewetboek van de Unie, vast bij voor bezwaar vatbare beschikking. Dat bedrag wordt op het afschrift van de uitspraak afzonderlijk vermeld of op andere wijze schriftelijk kenbaar gemaakt.

 • 2. Op het bezwaar, beroep, hoger beroep en beroep in cassatie inzake de beschikking, bedoeld in het eerste lid, is hoofdstuk V van de Algemene wet inzake rijksbelastingen van overeenkomstige toepassing.

I

Vóór artikel 27a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 27quater

Dit hoofdstuk is niet van toepassing op te innen of terug te betalen bedragen aan rechten bij invoer, rechten bij uitvoer, kredietrente, vertragingsrente en rente op achterstallen en belastingen of heffingen waarop de wettelijke bepalingen, bedoeld in artikel 1:1, eerste en tweede lid, van de Algemene douanewet, van overeenkomstige toepassing zijn verklaard.

J

In artikel 28, derde lid, vervalt: en over de tijd voor welke hem uitstel van betaling is verleend als bedoeld in artikel 224 van het Communautair Douanewetboek.

K

Artikel 28a, vijfde lid, vervalt.

INFRASTRUCTUUR EN MILIEU

ARTIKEL XI

In de Meetbrievenwet 1981 wordt in artikel 25, vijfde lid, «artikel 14 van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302)» vervangen door: artikel 15, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269).

ARTIKEL XII

In de Wet vervoer over zee wordt in artikel 19b, tweede lid, «de artikelen 189 tot en met 200 van de verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het Communautair douanewetboek (PbEG L 302)» vervangen door: de artikelen 89 tot en met 100 van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269).

VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

ARTIKEL XIII

De Warenwet wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, onderdeel g, komt te luiden:

g. Verordening (EU) nr. 952/2013:

Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269).

B

In artikel 32k, eerste en tweede lid, wordt «artikel 68 van verordening (EEG) nr. 2913/92» vervangen door: artikel 188 van Verordening (EU) nr. 952/2013.

ARTIKEL XIV

In de Opiumwet wordt in artikel 1, vijfde lid, «het in kennis stellen van de wederuitvoer, in de zin van verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 12 oktober 1992 tot vaststelling van het communautair douanewetboek (PbEG L 302)» vervangen door: het doen van een summiere aangifte bij uitgaan of het in kennis stellen van de wederuitvoer, in de zin van Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269).

SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL XV

 • 1. De ingevolge deze wet gewijzigde wetten alsmede de daarop berustende bepalingen blijven – met inbegrip van bepalingen van overgangsrecht – en onverlet artikel 286, derde lid, van het Douanewetboek van de Unie – van toepassing zoals zij golden onmiddellijk voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van deze wet voor zover zij betrekking hebben op:

  • a. de heffing van belastingen en rechten bij invoer waarvan de feiten die aanleiding geven tot het ontstaan van de verschuldigdheid van die belastingen en rechten bij invoer zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet;

  • b. strafbare feiten en feiten die aanleiding kunnen zijn tot het opleggen van een bestuurlijke boete welke zich hebben voorgedaan vóór de dag van de inwerkingtreding van deze wet.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overgang naar het gebruik van het volledig van toepassing worden van de bepalingen van de Verordening (EU) nr. 952/2013 van het Europees Parlement en van de Raad van 9 oktober 2013 tot vaststelling van het douanewetboek van de Unie (PbEU 2013, L 269), de daarop berustende EU-rechtshandelingen en de daarmee verband houdende procedures.

ARTIKEL XVI

 • 1. Beschikkingen die vóór inwerkingtreding van deze wet zijn genomen op grond van bepalingen bij of krachtens de Algemene douanewet worden tot wederopzegging, doch uiterlijk tot en met 1 mei 2019, aangemerkt als te zijn genomen op grond van de bepalingen bij of krachtens de bepalingen van de Algemene douanewet zoals die wet luidt na inwerkingtreding van deze wet.

 • 2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere overgangsbepalingen worden gesteld die noodzakelijk zijn in verband met de inwerkingtreding van deze wet.

ARTIKEL XVII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL XVIII

Deze wet wordt aangehaald als: Wet aanpassingen aan het Douanewetboek van de Unie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 20 april 2016

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Uitgegeven de achtentwintigste april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 409

Naar boven