Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2016, 159Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 22 april 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 14 april 2016 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (Stb. 2016, 157) en de Wet doorstroming huurmarkt 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst d.d. 21 april 2016, nr. 2016-0000230451;

Gelet op artikel VI van de wet van 14 april 2016 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (Stb. 2016, 157) en artikel X van de Wet doorstroming huurmarkt 2015;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Met ingang van 1 juli 2016 treden in werking, in de hieronder aangegeven volgorde:

    • a. de wet van 14 april 2016 tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren) (Stb. 2016, 157);

    • b. de artikelen I, onderdelen A, B en F tot en met J, II, III, V, VI, onderdelen A tot en met Ba, VII tot en met IX, en XI van de Wet doorstroming huurmarkt 2015.

  • 2. De artikelen I, onderdelen C tot en met E, IV en VI, onderdelen C en D, van de Wet doorstroming huurmarkt 2015 treden in werking met ingang van 1 januari 2017.

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 22 april 2016

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de negenentwintigste april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur