Besluit van 23 maart 2016 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 2 december 2015 houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (Stb. 2015, 502)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 maart 2016, kenmerk 947269-148570-WJZ;

Gelet op artikel VII van de Wet van 2 december 2015 houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (Stb. 2015, 502);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen I, onderdelen A, B, Ba, Bb, C, D, E, F, H en I, Ib, II en IV van de Wet van 2 december 2015 houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (Stb. 2015, 502) treden met ingang van 1 juli 2016 in werking.

  • 2. Artikel I, onderdeel G, van de Wet van 2 december 2015 houdende wijziging van de Zorgverzekeringswet en de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet in verband met verbetering van de maatregelen bij niet-betalen van de premie en de bestuursrechtelijke premie en enkele andere wijzigingen (verbetering wanbetalersmaatregelen) (Stb. 2015, 502) treedt met ingang van 1 januari 2017 in werking.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 23 maart 2016

Willem-Alexander

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Uitgegeven de zesde april 2016

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Ingevolge het besluit van 16 december 2015 is artikel Ia van de wet van 2 december 2015 ter verbetering van wanbetalersmaatregelen in werking getreden per 1 januari 2016 (Stb. 2015, 534). Het onderhavige besluit bepaalt dat de overige artikelen in werking treden met ingang van 1 juli 2016, met uitzondering van artikel I, onderdeel G, dat in werking treedt per 1 januari 2017. Deze uitzondering is gemaakt om de condities voor de bijdrage van het Zorginstituut Nederland ten behoeve van het verzekerd houden van wanbetalers eerst met ingang van een nieuwe bijdrageperiode van kracht te laten zijn.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, E.I. Schippers

Naar boven