Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2015, 555Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 17 december 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 26 september 2015, tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Stb. 2015, 344)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 17 december 2015, nr. WJZ / 15158152;

Gelet op artikel II van het besluit van 26 september 2015, tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Stb. 2015, 344);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 26 september 2015, tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Stb. 2015, 344) treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 december 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam

Uitgegeven de eenendertigste december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

In de nota van toelichting bij het besluit van 26 september 2015, tot wijziging van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Stb. 2015, 344) is reeds aangegeven dat de verwachting was dat de normen die het bevatte op 1 januari 2016 in werking zouden treden. Het was ten tijde van die publicatie echter niet duidelijk of de normen zouden worden opgenomen in het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet of tijdig zouden zijn opgenomen in de Meststoffenwet. Inmiddels is duidelijk dat de normen niet voor 1 januari 2016 kunnen worden opgenomen in de Meststoffenwet, het wetsvoorstel daartoe ligt momenteel nog ter behandeling bij de Tweede Kamer. Dit feit geeft dan ook aanleiding de genoemde algemene maatregel van bestuur met ingang van 1 januari 2016 in werking te laten treden.

De Staatssecretaris van Economische Zaken, M.H.P. van Dam