Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2015, 519AMvB

Besluit van 10 december 2015, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 en het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken in verband met de verlenging van het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk tot en met 31 december 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 november 2015, nr. 2015-0000640081;

Gelet op artikel 125, eerste lid, van de Ambtenarenwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 november 2015, No. W04.15.0383/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 7 december 2015, nr. 2015-0000714793;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Algemeen Rijksambtenarenreglement wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 49 wordt de zinsnede «tot en met 31 december 2015» vervangen door: tot en met 31 december 2016.

B

Artikel 49 komt te luiden:

Artikel 49

Hoofdstuk VIIbis, zoals dat luidde op 31 december 2016, blijft van toepassing op de ambtenaar die in de periode van 15 april 2013 tot en met 31 december 2016 is aangemerkt als VWNW-kandidaat als bedoeld in artikel 49r, onderdeel i, zoals dat luidde in die periode.

C

Hoofdstuk VIIbis vervalt.

ARTIKEL II

In artikel 5, zesde lid, en 22c, tweede lid, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 wordt «hoofdstuk VIIbis van het Algemeen Rijksambtenarenreglement» telkens vervangen door: hoofdstuk VIIbis van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, zoals dat luidde in de periode van 15 april 2013 tot en met 31 december 2016,.

ARTIKEL III

Het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken wordt als volgt gewijzigd:

A

In het eerste en tweede lid van artikel 57a wordt de zinsnede «tot en met 31 december 2015» vervangen door: tot en met 31 december 2016.

B

Artikel 57a komt te luiden:

Artikel 57a

Hoofdstuk VIIbis van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, zoals dat luidde op 31 december 2016, blijft van overeenkomstige toepassing en dit artikel, zoals dat luidde op 31 december 2016, blijft van toepassing op de ambtenaar die in de periode van 15 april 2013 tot en met 31 december 2016 is aangemerkt als VWNW-kandidaat als bedoeld in artikel 49r, onderdeel i, van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, zoals dat luidde in die periode.

ARTIKEL IV

Artikel V van het Besluit van 6 december 2013, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het Reglement Dienst Buitenlandse zaken en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk voor de periode 15 april 2013 tot en met 31 december 2015 (Besluit van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015) (Stb. 2013, 540) vervalt.

ARTIKEL V

  • 1. De artikelen I, onderdeel A, III, onderdeel A, en IV treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

  • 2. De artikelen I, onderdelen B en C, II en III, onderdeel B, treden in werking met ingang van 1 januari 2017.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 10 december 2015

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de eenentwintigste december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Op 2 oktober 2015 is er met de Sectorcommissie overleg rijkspersoneel de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk (2015–2016) afgesloten. Partijen hebben hierin afspraken gemaakt over het Van Werk naar Werk (VWNW) beleid, dat tijdelijk is en op 31 december 2015 afloopt. Partijen hebben de intentie uitgesproken om het VWNW-beleid meer structureel te maken. Vanwege een lopende evaluatie kunnen partijen dat momenteel nog niet afspreken. Afgesproken is om het huidige VWNW-beleid met een jaar, tot 1 januari 2017, te verlengen en daarbij enkele aanpassingen aan te brengen. De onderhavige wijziging strekt uitsluitend tot verlenging van het VWNW-beleid, de afgesproken aanpassingen worden op een later moment geformaliseerd.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel I (Wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement)

Artikel 49 regelt de tijdelijke buitenwerkingstelling van hoofdstuk VII van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR), dat de (reguliere) rechten en verplichtingen bij reorganisaties betreft. In plaats van hoofdstuk VII geldt bij reorganisaties gedurende de buitenwerkingstelling, hoofdstuk VIIbis, waarin het VWNW-beleid is opgenomen. De buitenwerkingstelling van hoofdstuk VII wordt met een jaar, tot en met 31 december 2016, verlengd. Tevens wordt het overgangsrecht dat thans is opgenomen in artikel V, tweede lid, van het Besluit van 6 december 2013, houdende wijziging van het Algemeen Rijksambtenarenreglement, het Ambtenarenreglement Staten-Generaal, het Reglement Dienst Buitenlandse zaken en het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 in verband met het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk voor de periode 15 april 2013 tot en met 31 december 2015 (Besluit van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015) (Stb. 2013, 540), naar het ARAR verplaatst, in overeenstemming met aanwijzing 165a van de Aanwijzingen voor de regelgeving.

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt dat de bepalingen van het ARAR ingevolge artikel 2 van het Ambtenarenreglement Staten-Generaal van overeenkomstige toepassing zijn op de ambtenaren op wie het Ambtenarenreglement Staten-Generaal van toepassing is. De verlenging van het VWNW-beleid voor deze groep ambtenaren hoeft derhalve niet apart geregeld te worden.

Artikel II

De in het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA 1984) opgenomen bepalingen inzake het VWNW-beleid dienen van toepassing te blijven nadat hoofdstuk VIIbis van het ARAR is vervallen. Dit is thans (onvolledig) bepaald in artikel V, tweede lid, van het Besluit van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015. Ingevolge de hierboven genoemde aanwijzing wordt dit overgangsrecht opgenomen in het BBRA 1984.

Artikel III (Wijziging van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken)

De wijziging van artikel 57a, eerste lid, van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken komt overeen met de wijziging van artikel 49 van het ARAR.

Het tweede lid van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken regelt dat gedurende de periode van buitenwerkingstelling van de «reguliere» bepalingen inzake reorganisaties hoofdstuk VIIbis van het ARAR van overeenkomstige toepassing is. In artikel II, tweede lid, van het onderhavige besluit wordt deze van overeenkomstige toepassing met een jaar, tot en met 31 december 2016, verlengd.

Artikel IV (Wijziging van het Besluit van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015)

Artikel V van het Besluit van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015 bevat zowel een wijzigingsopdracht als de inwerkingtreding en het overgangsrecht met betrekking tot de wijziging. Deze onderdelen worden verplaatst naar de betreffende te wijzigen besluiten. Artikel V kan daarom vervallen nu het eerste lid reeds is uitgewerkt.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.