Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2015, 518Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 10 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige onderdelen van de Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 565) en enige onderdelen van de Verzamelwet SZW 2016

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2015, nr. 2015-0000301581;

Gelet op de artikelen VIII van de Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 565) en XXXVI van de Verzamelwet SZW 2016;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Artikel I, onderdeel C, onder 1 en 2, van de Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 565) treedt in werking met ingang van 1 april 2016.

  • 2. Artikel XIII, onderdelen B en C, van de Verzamelwet SZW 2016 treedt in werking met ingang van 1 april 2016.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de eenentwintigste december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt in het eerste lid de inwerkingtreding van het laatste nog niet in werking getreden onderdeel van de Wet van 17 december 2014, houdende modernisering regelingen voor verlof en arbeidstijden (Stb. 565). Dit betreft de uitbreiding van het zwangerschapsverlof voor vrouwen die zwanger zijn van een meerling.

Via de Verzamelwet SZW 2016 is er voor gezorgd dat de uitbreiding van genoemd verlof ook gaat gelden voor zelfstandigen en gelijkgestelden die een meerling verwachten.

Bij brief d.d. 15 juni 2015 (Kamerstukken II 2014/15, 32 889/32 855, nr. 27) is aan beide kamers der Staten-Generaal meegedeeld dat genoemde onderdelen met ingang van 1 april 2016 in werking zullen treden.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher