Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2015, 517Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 10 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen (Stb. 177) en enige onderdelen van de Verzamelwet SZW 2016 (Stb. 464)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2015, nr. 2015-0000301012;

Gelet op de artikelen II van de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen (Stb. 177) en XXXVI van de Verzamelwet SZW 2016 (Stb. 464);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen (Stb. 177) treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 nadat artikel 36 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Stb. 407) in werking is getreden.

Artikel 2

Artikel XXII, onderdelen A tot en met C, D tot en met G, en H en I, van de Verzamelwet SZW 2016 (Stb. 464) treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 nadat de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen (Stb. 177) in werking is getreden.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de eenentwintigste december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 1 van dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen (Stb. 177). De Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen wijzigt de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, zoals deze komt te luiden na inwerkingtreding van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Stb. 407) op 1 januari 2016.

Artikel XXII, onderdelen A tot en met C, D tot en met G, en H en I, van de Verzamelwet SZW 2016 (Stb. 464) bevat enkele technische wijzigingen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, zoals deze komt te luiden na inwerkingtreding van de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen. Artikel 2 van dit besluit regelt dat deze onderdelen van de Verzamelwet SZW 2016 in werking treden op 1 januari 2016, nadat de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen in werking is getreden. Artikel XXII, onderdelen Ca en Ga, zal niet in werking treden aangezien deze onderdelen in de Verzamelwet SZW 2016 zijn opgenomen voor het geval de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg later in werking zou treden dan de Wet versterking positie ouders kinderopvang en peuterspeelzalen. Dit doet zich echter niet voor.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher