Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2015, 513Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 11 december 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet toezicht kredietunies en het Besluit toezicht kredietunies

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 9 december 2015, 2015-0000021470, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel VI van de Wet toezicht kredietunies, artikel IV van het Besluit toezicht kredietunies en artikel XII van de Wijzigingswet financiële markten 2016;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De Wet toezicht kredietunies en het Besluit toezicht kredietunies treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

  • 2. Onmiddellijk na de inwerkingtreding van de Wet kredietunies treedt artikel I, onderdeel A, derde subonderdeel, van de Wijzigingswet financiële markten 2016 in werking, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 11 december 2015

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de achttiende december 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van Wet toezicht kredietunies en het Besluit toezicht kredietunies. De Wet toezicht kredietunies voegt per abuis een tweede onderdeel r toe aan de definitie van het begrip «financiële onderneming» in artikel 1:1, van de Wet op het financieel toezicht (Wft). De in artikel I, onderdeel A, derde subonderdeel, van de Wijzigingswet financiële markten 2016 opgenomen wijziging herstelt deze onjuistheid. Om die reden treedt artikel I, onderdeel A, derde subonderdeel, van de Wijzigingswet financiële markten 2016, onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, onmiddellijk na de Wet toezicht kredietunies in werking.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem