Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2015, 379Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 14 oktober 2015 tot inwerkingtreding van de artikelen I tot en met VI, VIII en X van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 14 oktober 2015, nr. DB2015/344M;

Gelet op artikel XI van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I tot en met VI, VIII en X van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst treden in werking met ingang van 1 november 2015.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 14 oktober 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Uitgegeven de achtentwintigste oktober 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding met ingang van 1 november 2015 van de artikelen I tot en met VI, VIII en X van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst. Voor de heffing en inning van gemeentelijke heffingen en waterschapsheffingen wordt nog niet de mogelijkheid geopend elektronisch berichtenverkeer voor de belastingheffing en de invordering verplicht te stellen. Op het moment dat tot introductie van die verplichting voor de gemeentelijke heffingen en de waterschapsheffingen wordt besloten kunnen de in de artikelen VII en IX van de Wet elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst opgenomen wijzigingsopdrachten op een bij koninklijk besluit vast te stellen tijdstip in werking treden.

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes