Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2015, 373Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 15 oktober 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tegengaan huwelijksdwang

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Minister van Veiligheid en Justitie van 13 oktober 2015, nr. 692103,

Gelet op artikel V van de Wet tegengaan huwelijksdwang,

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tegengaan huwelijksdwang treedt in werking met ingang van 5 december 2015.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 oktober 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

Uitgegeven de eenentwintigste oktober 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, K.H.D.M. Dijkhoff

NOTA VAN TOELICHTING

Nederland is recent geconfronteerd met personen, doorgaans meisjes, die op jonge leeftijd in het buitenland zijn getrouwd. In Nederland moet vervolgens worden vastgesteld of een dergelijk zogenoemd kinderhuwelijk voor erkenning in aanmerking komt. Tot nu toe bepaalde de wet dat een rechtsgeldig in het buitenland gesloten huwelijk in Nederland wordt erkend, tenzij de erkenning kennelijk onverenigbaar is met de openbare orde. Verder bepaalde de wet dat het mogelijk is om, onder zekere voorwaarden, in Nederland een huwelijk te sluiten vanaf de leeftijd van vijftien jaar. Hierdoor kon de erkenning niet worden onthouden aan huwelijken die in het buitenland zijn gesloten door personen vanaf de leeftijd van vijftien jaar. Huwelijken die gesloten zijn door personen die niet beiden ten minste de leeftijd van vijftien jaar hebben bereikt worden met een beroep op de kennelijke onverenigbaarheid met de openbare orde in Nederland op dit moment al niet erkend.

Wordt een rechtsgeldig in het buitenland gesloten huwelijk in Nederland erkend, dan betekent dit dat de betrokken personen, ook als zij nog geen achttien jaar oud zijn, voor de Nederlandse wet de meerderjarigheid hebben bereikt. Dit is onwenselijk en wordt met de Wet tegengaan huwelijksdwang aangepast.

De Wet tegengaan huwelijksdwang bepaalt dat in het buitenland gesloten huwelijken door personen die nog niet de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt, niet langer in Nederland erkend zullen worden, tenzij beide echtgenoten intussen de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben. Teneinde te bewerkstelligen dat zo snel mogelijk erkenning kan worden onthouden aan alle in het buitenland gesloten kinderhuwelijken, wordt bij de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tegengaan huwelijksdwang afgeweken van de vaste verandermomenten (1 januari en 1 juli).

De Wet tegengaan huwelijksdwang kan evenwel niet in werking treden voordat voldaan is aan het bepaalde in de Wet raadgevend referendum, die met ingang van 1 juli 2015 van kracht is. In artikel 8 van de Wet raadgevend referendum is bepaald dat een tijdstip van inwerkingtreding van een wet waarover een referendum kan worden gehouden, niet eerder wordt gesteld dan acht weken na de mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Staatscourant van zijn besluit dat over de wet een referendum kan worden gehouden. Artikel 5 van de Wet raadgevend referendum bepaalt in welke gevallen geen referendum kan worden gehouden. Deze limitatieve opsomming biedt geen ruimte om te besluiten dat over de Wet tegengaan huwelijksdwang geen referendum kan worden gehouden. De mededeling dat over de Wet tegengaan huwelijksdwang een referendum kan worden gehouden is op 9 oktober 2015 gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 34904). In verband hiermee wordt de datum van inwerkingtreding van de Wet tegengaan huwelijksdwang bepaald op 5 december 2015, zijnde de eerst mogelijke datum waarop de wet in werking kan treden.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur