Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekUitgiftedatum
Ministerie van Veiligheid en JustitieStaatsblad 2015, 332Verbeterblad

Wijziging van het Vuurwerkbesluit ter implementatie van richtlijn nr. 2013/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 12 juni 2013 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen van de lidstaten inzake het op de markt aanbieden van pyrotechnische artikelen (herschikking) (PbEU L178) en uitvoeringsrichtlijn 2014/58/EU van 16 april 2014 van de Commissie betreffende het opzetten van een traceerbaarheidssysteem voor pyrotechnische artikelen overeenkomstig Richtlijn 2007/23/EG (PbEU L115)

VERBETERING

Op blz. 1, in de aanhef is bij het nader rapport na 25 augustus 2015 het kenmerk weggevallen. Dit luidt: nr. IENM/BSK-2015/164347

’s-Gravenhage, 18 november 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur