Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2015, 317Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 25 juni 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit houdende regels met betrekking tot emissiearme huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 23 juni 2015, nr. IenM/BSK-2015/121137, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 8:40 van de Wet milieubeheer en artikel 10 van het Besluit emissiearme huisvesting;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 juni 2015, nr. W14.15.0152/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van nr. IenM/BSK-2015/120222, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 25 juni 2015, houdende regels met betrekking tot emissiearme huisvestingssystemen voor landbouwhuisdieren (Besluit emissiearme huisvesting) treedt in werking met ingang van de dag na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij horende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 juni 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld

Uitgegeven de eenendertigste juli 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van het besluit houdende regels met betrekking tot emissiearme huisvestingssystemen (Besluit emissiearme huisvesting). Deze wijziging treedt in werking met ingang na de datum van uitgifte in het Staatsblad waarin dit inwerkingtredingsbesluit wordt geplaatst. Hiermee wordt afgeweken van de vaste verandermomenten met een beroep op aanwijzing 174, vierde lid, onderdeel a, van de Aanwijzingen van de regelgeving. In de nota van toelichting bij het voornoemde besluit is de wenselijkheid van een zo spoedig mogelijke inwerkingtreding aangegeven. Die spoed is gerelateerd aan de inwerkingtreding van de Programmatisch Aanpak Stikstof (PAS) die reeds op 1 juli 2015 in werking treedt, waarvan voornoemd besluit een onderdeel is.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, W.J. Mansveld