Wet van 8 juli 2015 tot wijziging van de Metrologiewet (implementatie richtlijnen)

VERBETERING

Op blz. 3 wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende:

Fa

Na artikel 9 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 9a

  • 1. Indien Onze Minister vaststelt dat een meetinstrument dat aan de gestelde eisen voldoet een risico vormt voor de bescherming van een algemeen belang, kan hij de marktdeelnemer die het meetinstrument op de markt aanbiedt ertoe verplichten maatregelen te nemen.

  • 2. De in het eerste lid bedoelde maatregelen kunnen, afhankelijk van het vastgestelde risico, bestaan uit:

    • a. aanpassing van het meetinstrument waardoor het risico wordt weggenomen;

    • b. het niet langer op de markt aanbieden van een meetinstrument;

    • c. het uit de handel nemen van het meetinstrument of het terughalen bij gebruikers.

Op blz. 4 worden na onderdeel N twee onderdelen ingevoegd, luidende:

Na

Na artikel 25 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 25a

Het is de marktdeelnemer verboden te handelen in strijd met de krachtens artikel 5, tweede lid, of artikel 9a gestelde verplichtingen.

Nb

In artikel 35, eerste lid, wordt de zinsnede «de artikelen 22 tot en met 25» vervangen door: de artikelen 9a, 22 tot en met 25a.

’s-Gravenhage, 23 maart 2017

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

Naar boven