Besluit van 6 juli 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet hergebruik van overheidsinformatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 30 juni 2015, nr. 2015-0000364563;

Gelet op artikel 15 van de Wet hergebruik van overheidsinformatie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet hergebruik van overheidsinformatie treedt in werking met ingang van 18 juli 2015.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 6 juli 2015

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zeventiende juli 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven