Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2015, 260Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 24 juni 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet pensioencommunicatie en het Besluit van 24 juni 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 juni 2015, nr. 2015-0000157801,

Gelet op artikel III van de Wet pensioencommunicatie en artikel II van het Besluit van 24 juni 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie (Stb. 259);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

 • 1. De artikelen van de Wet pensioencommunicatie treden in werking met ingang van 1 juli 2015, met uitzondering van de artikelen I, onderdelen B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, voor zover het betreft artikel 48, vierde en vijfde lid, Oa, Ob, P, voor zover het betreft het eerste onderdeel en II, onderdelen A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, voor zover het betreft artikel 59, vierde en vijfde lid, Na, Nb, en O, voor zover het betreft het eerste onderdeel.

 • 2. De artikelen I, onderdelen Oa en Ob en II, onderdelen Na en Nb, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de Wet pensioencommunicatie wordt geplaatst en werken terug tot en met 1 januari 2015.

 • 3. De artikelen I, onderdelen C, D, F, H, M, voor zover het betreft artikel 48, vierde en vijfde lid, voor deelnemers, en II, onderdelen B, C, E, G, L, voor zover het betreft artikel 59, vierde en vijfde lid, voor deelnemers, treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 4. De artikelen I, onderdelen B, J, K en P, voor zover het betreft het eerste onderdeel, en II, A, I, J en O, voor zover het betreft het eerste onderdeel, treden in werking met ingang van 1 juli 2016.

 • 5. De artikelen I, onderdeel L, en II, onderdeel K, treden in werking met ingang van:

  • a. voor deelnemers: 1 juli 2016;

  • b. voor zover het betreft artikel 46a, derde tot en met vijfde lid en artikel 57a, derde tot en met vijfde lid voor gewezen deelnemers, gewezen partners en pensioengerechtigden: 1 juli 2016; en

  • c. voor zover het betreft artikel 46a, eerste en tweede lid, en artikel 57a, eerste en tweede lid, voor gewezen deelnemers, gewezen partners of pensioengerechtigden: 1 juli 2017.

 • 6. De artikelen I, onderdelen E, G, I en M, voor zover het betreft artikel 48, vierde en vijfde lid, voor gewezen deelnemers, gewezen partners of pensioengerechtigden en II, D, F, H en L, voor zover het betreft artikel 59, vierde en vijfde lid, voor gewezen deelnemers, gewezen partners of pensioengerechtigden treden in werking met ingang van 1 januari 2017.

Artikel 2

 • 1. Het Besluit van 24 juni 2015 tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie (Stb. 259) treedt in werking met ingang van 1 juli 2015, met uitzondering van artikel I, onderdelen A, B, C, D, E, G, H, I, J, voor zover het betreft de artikelen 9a, 9b en 9c, K, L, M, R, voor zover het betreft het derde onderdeel, S, en T.

 • 2. Artikel I, onderdelen D, E, G, voor zover het betreft artikel 7a, J, voor zover het betreft artikel 9c, L, R, voor zover het betreft het derde onderdeel, S, voor zover het betreft artikel 52c en artikel 52d en T, treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 3. Artikel I, onderdelen A, B, C, H, I, J, voor zover het betreft de artikelen 9a en 9b, K en S, voor zover het betreft artikel 52b, treden in werking met ingang van 1 juli 2016.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 24 juni 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Uitgegeven de dertigste juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

In dit besluit is de inwerkingtreding geregeld van de Wet pensioencommunicatie en van het Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie.

De artikelen I, onderdelen A, Ja, M, voor zover het betreft artikel 48, eerste, tweede en derde lid, N, O, P, voor zover het betreft het tweede onderdeel, Q en R, II, onderdelen Ia, L, voor zover het betreft artikel 59, eerste, tweede en derde lid, M, N, O, voor zover het betreft het tweede onderdeel, P en Q en IIA, van de Wet pensioencommunicatie treden in werking met ingang van 1 juli 2015. Artikel IIA van de Wet pensioencommunicatie regelt dat tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip bepaalde informatie niet in scenario’s wordt weergegeven. Op 1 juli 2015 heeft dit artikel alleen betekenis voor artikel I, onderdeel O en artikel II, onderdeel N die ook op die datum in werking treden. De anderen onderdelen, genoemd in artikel IIA, zullen op een later tijdstip in werking treden.

In artikel I, onderdeel G, van het Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie worden in artikel 7b rekenregels gesteld voor de weergave van ouderdomspensioen in scenario’s. De inwerkingtreding van dit artikel zal worden opgenomen in het koninklijk besluit op grond van artikel IIA van de Wet pensioencommunicatie.

Van het Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie treden op 1 juli 2015 de volgende onderdelen in werking: F, J, voor zover het betreft de artikelen 9d, 9e en 9f, N, O, P, Q en R, onder 1 en 2.

In artikel 2, eerste lid, is bepaald dat artikel I, onderdeel M, van het Besluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet pensioencommunicatie niet in werking treedt op 1 juli 2015. In artikel II van dat besluit is geregeld dat dit onderdeel in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dat besluit is geplaatst en terugwerkende kracht heeft tot 1 januari 2015.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma