Besluit van 19 juni 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige nog niet in werking gestelde artikelen van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Veiligheid en Justitie van 18 juni 2015, directie Wetgeving en Juridische Zaken, nr. 656509;

Gelet op artikel XLVII van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 juli 2015 treden de volgende artikelen van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 in werking:

 • a. artikel II, onderdeel B;

 • b. artikel V;

 • c. artikel XXVI, onderdeel B;

 • d. artikel XXVII, onderdeel C;

 • e. artikel XXXI, onderdeel G;

 • f. artikel XXXII, onderdeel B;

 • g. artikel XXXVII, onderdeel A;

 • h. artikel XXXVIII, onderdeel B;

 • i. artikel XLII;

 • j. artikel XLIII;

 • k. artikel XLIV.

Onze Minister van Veiligheid en Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 19 juni 2015

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Uitgegeven de dertigste juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van een aantal onderdelen van de Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 die wijziging aanbrengen in voorschriften met betrekking tot de aanhef van dwangbevelen, grossen, vonnissen en andere documenten die een executoriale titel verschaffen. Deze onderdelen strekken ertoe de archaïsche aanhef «In naam des Konings» of in «In naam der Koningin» die voor de desbetreffende documenten is voorgeschreven, te wijzigen in een hedendaags equivalent («In naam van de Koning»). De Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2013 is met ingang van 1 januari 2015 in werking getreden (Stb. 2014, 541), met uitzondering van (onder meer) de hiervoor genoemde onderdelen. Hiervoor is gekozen teneinde de betrokken partijen (rechtspraak, notariaat en gerechtsdeurwaarders) de gelegenheid te bieden om zich voor te bereiden op het gebruik van de nieuwe aanhef, nu formulieren voor dwangbevelen, grossen en dergelijke waarop de oude aanhef is gedrukt, na inwerkingtreding van de desbetreffende wetswijzigingen niet langer bruikbaar zullen zijn. In overleg met de rechtspraak, het notariaat en de gerechtsdeurwaarders is besloten om de desbetreffende onderdelen met ingang van 1 juli 2015 in werking te laten treden.

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Naar boven