Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2015, 229AMvB

Besluit van 9 juni 2015, houdende herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van inhoudelijk ondergeschikte aard in een aantal algemene maatregelen van bestuur op het terrein van infrastructuur en milieu

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 26 maart 2015, nr. IenM/BSK-2015/6928, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 16 van de Prijzennoodwet, artikel 27, eerste lid, van de Vervoersnoodwet, artikel 22, eerste lid, van de Havennoodwet, de artikelen 4aa, eerste lid, onderdeel i, 110a, 111, eerste lid, onderdeel b, 116, 122, 126, vijfde lid, en 151, eerste tot en met vierde lid, van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 23, tweede lid, van de Binnenvaartwet, de artikelen 9.2.2.6a, 11A.2, zesde lid en 12.12, vierde lid, van de Wet milieubeheer, artikel 42, achtste lid, van de Wet lokaal spoor, artikel 2.22, derde lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 8, tweede lid, van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen, artikel 49, eerste lid en tweede lid onder b, van de Mijnbouwwet en de artikelen 6.5, aanhef en onder c, 6.6 en 6.7 van de Waterwet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 29 april 2015, nr. W14.15.0094/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 4 juni 2015, nr. IenM/BSK-2015/106389, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel 2, onder f, van het Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving komt te luiden:

f. Infrastructuur en Milieu:

de hoofdingenieur-directeuren van de regionale organisatieonderdelen van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, onder b, van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013, ieder voor het gezagsgebied van het regionale organisatieonderdeel waarvoor hij is aangesteld.

ARTIKEL II

Het Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Verkeer en Waterstaat wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder het regionale organisatieonderdeel: het regionale organisatieonderdeel van het directoraat-generaal Rijkswaterstaat, ingesteld krachtens artikel 2, eerste lid, onder b, van het Instellingsbesluit directoraat-generaal Rijkswaterstaat 2013.

B

Artikel 2, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Als de autoriteiten, bedoeld in artikel 27, eerste lid, van de Vervoersnoodwet worden voor Onze Minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen de hoofdingenieur-directeuren van de regionale organisatieonderdelen, ieder voor het gezagsgebied van het regionale organisatieonderdeel waarvoor hij is aangesteld.

C

Artikel 3, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

 • a. In de aanhef, wordt «Onze Minister van Verkeer en Waterstaat» vervangen door: Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.

b. Onderdeel a komt te luiden:

 • a. de hoofdingenieur-directeuren van de regionale organisatieonderdelen, ieder voor de havens binnen het gezagsgebied van het regionale organisatieonderdeel waarvoor hij is aangesteld.

D

In artikel 7 wordt «Verkeer en Waterstaat» vervangen door: Infrastructuur en Milieu.

ARTIKEL III

In artikel 49, derde lid, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt «Onze Minister» vervangen door: het CBR.

ARTIKEL IV

Het Besluit bodemkwaliteit wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan artikel 11 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 6. Voordat toepassing wordt gegeven aan het vijfde lid, kan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.

B

In artikel 23 wordt, onder vernummering van het vierde en vijfde lid tot vijfde en zesde lid, een nieuw vierde lid ingevoegd, luidende:

 • 4. Voordat toepassing wordt gegeven aan het derde lid, kan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, bedoeld in artikel 8 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, om een advies als bedoeld in artikel 9 van die wet worden gevraagd.

ARTIKEL V

De artikelen 5, derde lid, en 12d van het Besluit handel in emissierechten vervallen.

ARTIKEL VI

Artikel 12, derde lid, van het Besluit lokaal spoor vervalt.

ARTIKEL VII

In artikel 5.9, tweede lid, van het Besluit omgevingsrecht wordt «best beschikbare technieken» vervangen door: beste beschikbare technieken.

ARTIKEL VIII

Het Besluit personenvervoer 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 6, eerste lid, en 9 wordt «30, tweede en vierde lid» vervangen door: 30.

B

Artikel 30 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt.

2. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

ARTIKEL IX

In artikel 16, eerste lid, van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen wordt «artikel 12, eerste tot en met vierde lid» vervangen door: artikel 12, eerste tot en met vierde en zesde lid.

ARTIKEL X

In artikel 28 van het Binnenvaartbesluit vervallen, onder vernummering van het vierde tot en met het zesde lid tot eerste tot en met derde lid, de eerste drie leden.

ARTIKEL XI

In artikel 52, achtste lid, van het Mijnbouwbesluit wordt «aan de directeur van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut» vervangen door: aan Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.

ARTIKEL XII

In de aanhef van artikel 8 van het Registratiebesluit externe veiligheid wordt «de artikelen 3 tot en met 6, eerste lid,» vervangen door: de artikelen 3 tot en met 6.

ARTIKEL XIII

Het Reglement rijbewijzen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel q vervalt.

2. De onderdelen r tot en met ab worden verletterd tot q tot en met aa.

3. In de onderdelen q en r (nieuw) wordt «de aangewezen exameninstantie» telkens vervangen door: het CBR.

B

In artikel 25 wordt «artikel 122, eerste lid, van de wet» vervangen door: artikel 25a, eerste of tweede lid,.

C

In artikel 73, eerste lid, wordt na «4,50 m» ingevoegd: , de feitelijke totale massa ten minste 10.000 kg.

D

Aan artikel 82 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Indien in verband met lichamelijke beperkingen slechts bepaalde typen motorrijtuigen of alleen een aangepast motorrijtuig mag worden bestuurd, dan vindt het praktijkexamen plaats in zo’n motorrijtuig, dan wel in een samenstel van zo’n trekkend motorrijtuig en aanhangwagen of oplegger.

E

In artikel 101, vijfde lid, wordt «betrokkene» telkens vervangen door «aanvrager» en wordt na «onderzoek» telkens ingevoegd: of rijproef.

F

In de artikelen 102, tweede lid, 103, achtste lid, en 104, vierde lid wordt «artikel 122, eerste lid, van de wet» telkens vervangen door: artikel 25a, eerste of tweede lid,.

G

In artikel 124, tweede lid, wordt na «gebruikerscodes zijn toegekend» ingevoegd: en bij de Dienst Wegverkeer zijn geregistreerd met hun burgerservicenummer.

H

In artikel 145, eerste lid, onderdeel t, wordt na «gegevens omtrent autorisaties van medewerkers van de met de afgifte belaste autoriteit» ingevoegd: , waaronder hun persoonsgegevens en burgerservicenummer,.

I

In de artikelen 155a, onderdeel d, 156a, eerste tot en met derde lid, 156b, eerste en tweede lid, 156c, eerste lid, aanhef, en tweede lid, 156d, eerste en derde lid, 156n, eerste en derde lid, 156s, tweede lid, 156t, eerste en tweede lid, 156u, eerste en tweede lid, 156w, eerste lid, 156x, eerste en vierde lid, 156z en 156aa, eerste en tweede lid, wordt «de aangewezen exameninstantie» telkens vervangen door: het CBR.

J

In artikel 156p vervalt «, en dat in artikel 82, eerste lid, in plaats van «het CBR» wordt gelezen: de aangewezen exameninstantie».

ARTIKEL XIV

Het Waterbesluit wordt als volgt gewijzigd:

A

Bijlage III Waterkeringen in beheer bij het Rijk (Bijlage bij artikel 3.2 van het Waterbesluit) wordt als volgt gewijzigd:

1. Paragraaf 1. Primaire waterkeringen wordt als volgt gewijzigd:

a. na «– Spooldersluis;» wordt, beginnend op een nieuwe regel, de volgende zinsnede ingevoegd:

 • stormvloedkering Ramspol;.

b. de zinsnede «– Noordzeesluizencomplex (IJmuiden);» wordt vervangen door:

 • Verbindende kering IJmuiden;

c. de volgende zinsneden vervallen:

 • kaden Handelshaven Breskens;

 • waterkering Scheldeboulevard Terneuzen;

 • waterkering voormalige Veerhaven Terneuzen;

 • waterkering Veerhaven Perkpolder;.

2. In paragraaf 2. Andere dan primaire keringen vervalt de zinsnede:

 • voorlanddijken Texel: Bolwerk Robbengat, Zanddijk polder Robbenjager, Dijk Polder ’t Horntje (NH);.

B

Bijlage IV. Gebieden waar paragraaf 6 van hoofdstuk 6 van het Waterbesluit niet van toepassing is (Bijlage bij artikel 6.16 van het Waterbesluit) wordt als volgt gewijzigd:

1. er wordt een kaartblad nr. 035 ingevoegd, opgenomen in bijlage A, behorend bij dit besluit;

2. kaartblad nr. 060 Nieuwe Merwede wordt vervangen door de kaart met gelijk nummer en naam, opgenomen in bijlage A, behorend bij dit besluit;.

ARTIKEL XV

Het besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (uitzondering voor kleine en tussenhandelaren, vrijwillige registratie biokerosine en voorkomen dubbel voordeel biogas) (Stb. 2012, 608) wordt ingetrokken.

ARTIKEL XVI

 • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen XI en XII.

 • 2. Indien het bij koninklijke boodschap van 11 november 2013 ingediende voorstel van wet houdende Regels omtrent de overheidszorg op het gebied van meteorologie en seismologie (Kamerstukken 33 802, nr. 2), tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt artikel XI op hetzelfde tijdstip in werking.

 • 3. Artikel XII van dit besluit treedt in werking met ingang van de dag vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

 • 4. Artikel XIV, onderdeel A, onder 1, onder b, en onder 2, werkt terug tot en met 1 juli 2014.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst, met uitzondering van de kaart, bedoeld in artikel XIV, onderdeel B, welke ter inzage wordt gelegd op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en kan worden ingezien en gedownload op www.waterwet.nl.histnoot

Wassenaar, 9 juni 2015

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de negentiende juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

Bijlage A, behorende bij artikel XIV, onderdeel B:

Kaartblad nr. 035 Bergsche Maas en kaartblad nr. 060 Nieuwe Merwede (kaarten behorend bij bijlage IV van het Waterbesluit)

Deze kaart ligt ter inzage op het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en kan worden ingezien op en gedownload op www.waterwet.nl.

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit bevat een verzameling wijzigingen van diverse algemene maatregelen van bestuur op of in verband met het beleidsterrein van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

De wijzigingen betreffen de volgende algemene maatregelen van bestuur: het Aanwijzingsbesluit economische noodwetgeving, het Aanwijzingsbesluit noodwetgeving Verkeer en Waterstaat, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, het Besluit bodemkwaliteit, het Besluit handel in emissierechten, het Besluit lokaal spoor, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit personenvervoer 2000, het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen, het Binnenvaartbesluit, het Mijnbouwbesluit, het Registratiebesluit externe veiligheid, het Reglement rijbewijzen, het Waterbesluit, het besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging.

De wijzigingen zijn wetstechnisch en reparatoir van aard en kennen verschillende achtergronden. Het gaat onder meer om kleine redactionele correcties, verduidelijkingen en het herstel van verwijzingen naar vernummerde artikelen of andere technische fouten. Het merendeel van de wijzigingen is gericht op een goede verwerking van andere wijzigingen. Het besluit voorziet in het noodzakelijke onderhoud van de genoemde algemene maatregelen van bestuur. De afzonderlijke wijzigingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

De achtergrond en inhoud van dit besluit brengen mee dat uit het besluit geen zelfstandige administratieve lasten of nalevingskosten voor burgers, bedrijven of overheden voortvloeien.

Het ontwerpbesluit is van 9 februari 2015 tot en met 9 maart 2015 in het kader van de verplichte voorhangprocedure voorgelegd aan het parlement en voorgepubliceerd in de Staatscourant. De voorhang heeft niet tot opmerkingen geleid. Ook zijn er geen reacties gekomen op de voorpublicatie in de Staatscourant. Het ontwerpbesluit is op grond van deze procedures dan ook niet gewijzigd.

Artikelen

Artikelen I en II

De wijzigingen in deze artikelen zijn terminologisch van aard. De wijzigingen zijn nodig om in de pas te blijven lopen met de nieuwe benaming van de ministeries en met de nieuwe benamingen binnen de organisatiestructuur van Rijkswaterstaat.

Artikel III

In artikel 4aa, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het afgeven van gehandicaptenparkeerkaarten aan aanvragers die niet zijn ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente aan het CBR opgedragen. Artikel 49, derde lid, van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer wordt hiermee in overeenstemming gebracht.

Artikel IV

Op 1 januari 2011 is het Besluit van 15 november 2010 tot wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (afvalgerelateerde activiteiten in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer) in werking getreden waarmee de artikelen 11 en 23 van het Besluit bodemkwaliteit zijn gewijzigd. Deze wijziging heeft voor beide artikelen kracht van wet gekregen met ingang van 1 juli 2013, het moment waarop de «erkenning als bedoeld in artikel 11A.2 van de Wet milieubeheer» als beschikking is aangemerkt in de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Met deze wijziging werd de bevoegdheid verleend om een erkenning te weigeren (artikel 11, vijfde lid) of in te trekken (artikel 23, derde lid) in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. De basis hiervoor is opgenomen in artikel 11A.2, vijfde lid, onderdeel b, van de Wet milieubeheer. Met voornoemde wijziging was abusievelijk nagelaten om daarbij ook te regelen dat voorafgaand aan die weigering of intrekking een advies als bedoeld in artikel 9 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur gevraagd kan worden aan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur. Deze omissie wordt hersteld met het onderhavige besluit.

Voorafgaand aan het herstel van deze omissie is in artikel 11A.2, zesde lid, van de Wet milieubeheer een grondslag opgenomen voor het bij algemene maatregel van bestuur regelen van die bevoegdheid om advies te vragen. Die grondslag is gecreëerd bij wet van 10 december 2014 tot herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014). In de toelichting op de nota van wijziging bij dat wetsvoorstel werd reeds aangekondigd dat de artikelen 11, vijfde lid, en 23, derde lid, van het Besluit bodemkwaliteit in gelijke zin worden aangevuld als artikel 5.13b, vijfde lid, van het Besluit omgevingsrecht, waardoor voorafgaand aan het weigeren dan wel intrekken van een erkenning als bedoeld in artikel 11A.2, derde lid, aanhef en onderdeel a, van de Wet milieubeheer, advies kan worden gevraagd aan het Bureau bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur.

Artikel V

De artikelen 5, derde lid, en 12d van het Besluit handel in emissierechten waren voorheen gebaseerd op artikel 16.12, tweede lid (oud) Wm. Dat artikel werd gewijzigd bij de implementatie van de herziening van de EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten1. Bij de daarmee samenhangende wijziging zijn de genoemde artikelen uit het besluit per abuis niet meegenomen. Omwille van de flexibiliteit en het veelal technische karakter van de eisen met betrekking tot monitoring is er bij de implementatie al voor gekozen om waar mogelijk te delegeren naar het niveau van een ministeriële regeling. Met deze wijziging wordt het realiseren van deze keuze afgerond.

Artikel VI

In artikel 12, derde lid, van het Besluit lokaal spoor wordt geregeld dat de tarieven genoemd in het eerste en tweede lid van artikel 12 worden geïndexeerd met een bij ministeriële regeling vastgestelde index. Echter, hoewel het indexeringspercentage wordt genoemd en beargumenteerd in de toelichtingen bij de ministeriële regelingen die de jaarlijkse tariefregelingen wijzigen, wordt het indexeringspercentage niet als zodanig in deze ministeriële regelingen vastgesteld. Daarom kan de verwijzing in het derde lid van artikel 12 niet toegepast worden en is wijziging van het derde lid noodzakelijk.

Er is gekozen voor het vervallen van het derde lid omdat de bepaling behalve niet toepasbaar ook niet nodig is. Ook zonder het derde lid kunnen de tarieven genoemd in artikel 12 meegaan met de jaarlijkse tariefwijzigingen; het eerste en tweede lid van artikel 12 bieden daartoe voldoende grondslag.

Artikel VII

De wijziging in dit onderdeel strekt tot herstel van een kennelijke verschrijving.

Artikel VIII

Artikel 30, tweede lid, van het Besluit personenvervoer 2000 (Bp2000) bepaalt dat de Minister van Infrastructuur en Milieu de vervoerder die openbaar vervoer of besloten busvervoer verricht, ten hoogste een jaar uitstel kan verlenen ten behoeve van de vaststelling van het voldoen aan de voor de vervoerder vereiste kredietwaardigheid indien hij heeft aangetoond dat het op grond van de algemene bedrijfseconomische situatie van zijn onderneming aannemelijk is dat hij voor afloop van het verleende uitstel daaraan zal voldoen.

Sinds de inwerkingtreding van de Wet van 13 december 2012 tot wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg is er geen wettelijke basis meer voor deze bepaling in een koninklijk besluit. Bovendien is de bepaling in strijd met Verordening (EG) nr. 1071/2009 van 21 oktober 2009 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels betreffende de voorwaarden waaraan moet zijn voldaan om het beroep van wegvervoerondernemer uit te oefenen en tot intrekking van Richtlijn 96/26/EG van de Raad.

Artikel 4, derde lid, van de Wet personenvervoer 2000 wijst thans de Minister van Infrastructuur en Milieu aan als de bevoegde instantie voor deze verordening.

Artikel 13 van deze verordening staat de bevoegde instanties van lidstaten onder meer toe om na vaststelling van het niet meer voldoen aan een van de eisen voor toegang tot het beroep van wegvervoerondernemer uitstel te verlenen om (alsnog) aan de eis van financiële draagkracht te voldoen alvorens te beslissen tot niet-verlenging of over te gaan tot schorsing of intrekking van de vergunning. De maximale termijn voor dit uitstel is echter vastgesteld op zes maanden.

Artikel 30, tweede lid, van het Bp2000 dient mitsdien te vervallen. De artikelen 6 en 9, die naar deze bepaling verwijzen, zijn hieraan aangepast, waarbij tevens een erratum, ontstaan bij een vorige wijziging van het Bp2000, is gecorrigeerd.

Artikel IX

Artikel 16 van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen regelt de onderzoeken die op grond van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen2 moeten worden verricht in het kader van de afgifte van de in dit verdrag genoemde certificaten aan zeeschepen. Daarbij verwijst de aanhef van artikel 16, eerste lid, naar de verschillende leden van artikel 12, waarin deze certificaten worden genoemd. Met artikel I onderdeel D, van het Besluit van 3 januari 2013 tot wijziging van het Besluit voorkoming verontreiniging door schepen in verband met onder andere de implementatie van Bijlagen IV, V en VI van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen (Stb. 2013, 18) is ter uitvoering van hoofdstuk 4 van Bijlage VI van dit verdrag een nieuw zesde lid aan artikel 12 toegevoegd. Hierin wordt verwezen naar het certificaat betreffende de energieefficiëntie van schepen. Per abuis is vergeten de aanhef van artikel 16, eerste lid, dienovereenkomstig aan te passen. Deze omissie wordt met het onderhavige besluit hersteld.

Artikel X

Door verschrijving was in artikel 28 van het Binnenvaartbesluit geregeld dat bemanningsleden in de binnenvaart op 50-, 55- en 60-jarige leeftijd medisch herkeurd moeten worden, zoals ook het geval is bij de houders van een beperkt groot of een groot vaarbewijs en de houders van een Rijnpatent. Dit is echter nooit de bedoeling van de wetgever geweest. Door het schrappen van de eerste drie leden (oud) van dit artikel is het artikel in overeenstemming gebracht met artikel 3.04 van het Reglement betreffende het scheepvaartpersoneel op de Rijn dat voor bemanningsleden een herkeuring voorschrijft bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd en jaarlijks daarna.

Artikel XI

Dit voorstel betreft een technische wijziging van artikel 52 Mijnbouwbesluit in verband met de Wet taken meteorologie en seismologie. In die wet worden de taken op het gebied van meteorologie, seismologie en andere geofysische terreinen als zorgplicht bij de Minister van Infrastructuur en Milieu neergelegd. Met deze voorgestelde wijziging wordt artikel 52, achtste lid, Mijnbouwbesluit hiermee in lijn gebracht.

Artikel XII

Bij Besluit van 25 november 2013, houdende wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid, het Besluit externe veiligheid inrichtingen en het Besluit risico’s zware ongevallen 1999 in verband met aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen en wijzigingen van wetgevingstechnische of anderszins ondergeschikte aard (Stb. 2013, 492) is artikel 6 van het Registratiebesluit externe veiligheid vervangen door een nieuw artikel 6, zonder artikelleden. Middels deze reparatie is in artikel 8 de verwijzing naar artikel 6 aangepast aan de nieuwe redactie van dat artikel.

Artikel XIII

Onderdelen A, I en J

In artikel 4aa, eerste lid, onderdeel j, van de Wegenverkeerswet 1994 wordt het beoordelen van de vakbekwaamheid van bestuurders in het goederen- en personenvervoer over de weg aan het CBR opgedragen. Het Reglement rijbewijzen wordt hiermee in overeenstemming gebracht.

Onderdelen B en F

Het betreft hier de correctie van een onjuiste verwijzing. De geldigheidsduur van het rijbewijs is immers niet meer op wetsniveau geregeld, maar in het Reglement rijbewijzen.

Onderdelen C en D

De opgenomen aanpassingen betreffen reparaties ter verduidelijking. In de praktijk voldoet het examenvoertuig van de rijbewijscategorie C al aan de eis dat de feitelijke totale massa ten minste 10.000 kg bedraagt. Eveneens vindt examinering al in een aangepast motorrijtuig plaats, indien er sprake is van lichamelijke beperkingen.

Onderdeel E

Het betreft hier een aanvulling dat ook een tarief kan worden gerekend voor die gevallen waarin de aanvrager naar het oordeel van het CBR zonder reden niet is komen opdagen voor een rijproef.

Onderdelen G en H

De wijziging van de in deze onderdelen genoemde artikelen dient ter herstel van een omissie. De betreffende kaarten worden gebruikt door medewerkers van de gemeente om toegang te krijgen tot het systeem waarin door gemeenten rijbewijzen worden aangevraagd en geregistreerd als ontvangen. De kaarten vormen daarmee als het ware de sleutel tot het systeem. Ter voorkoming van fraude is het noodzakelijk dat er door middel van het BSN-nummer een koppeling op persoonsniveau wordt gemaakt met de ambtenaar die de aanvraag heeft behandeld. Voor de aanvraag en de registratie van gegevens betreffende de kaarten wordt nu al het BSN gebruikt, maar tot nu toe was dit nog niet in de regelgeving vermeld.

Artikel XIV

Onderdeel A (wijziging bijlagen II en III Waterbesluit)

De in artikel XIV, onderdeel A, opgenomen wijzigingen van de bijlagen van het Waterbesluit betreffen de volgende wijzigingen:

 • opname van de stormvloedkering Ramspol (onderdeel 1, onder a),

 • naamswijziging van het Noordzeesluizencomplex (IJmuiden) (onderdeel 1, onder b)

 • verwijdering van de in onderdeel 1, onder c genoemde waterkeringen, en

 • verwijdering van de voorlanddijken Texel: Bolwerk Robbengat, Zanddijk polder Robbenjager, Dijk Polder ’t Horntje (NH) (onderdeel 2)

In het kader van het Bestuurakkoord Water zijn tussen het Rijk, provincies en waterschappen afspraken gemaakt en overeenkomsten gesloten over het overdragen van waterkeringen. De hier opgenomen wijzigingen volgen hieruit.

Onderdeel B (wijziging bijlage IV Waterbesluit)

Op grond van artikel 6.16, eerste lid, van het Waterbesluit geldt paragraaf 6 van dat besluit (handelingen in watersystemen) niet voor de in bijlage IV van het besluit aangewezen gebieden binnen de begrenzing van de rivieren (het rivierbed). In deze gebieden geldt geen watervergunningplicht voor het gebruik van rijkswaterstaatswerken.

Ingevolge onderdeel B vinden twee wijzigingen plaats in bijlage IV van het Waterbesluit:

Kaartblad 035

Onderdeel 1 heeft geleid tot invoeging van een nieuwe kaart nr. 035 in bijlage IV van het Waterbesluit. Deze toevoeging is noodzakelijk in verband met een wijziging in het beheergebied van het Rijk, na uitvoering van de maatregel «Ontpoldering Overdiepsche Polder» uit het maatregelenpakket van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. De maatregel Ontpoldering Overdiepsche Polder omvat het verleggen van de primaire waterkering. De tegen de verlegde waterkering gesitueerde terpen worden in kaart 035 als watervergunningvrij aangemerkt. De benodigde publiekrechtelijke besluiten voor de rivierverruimingsmaatregel «Ontpoldering Overdiepsche Polder» zijn onherroepelijk. De maatregel is inmiddels ook uitgevoerd. De wijze van uitvoering van de rivierverruimingsmaatregel «Ontpoldering Overdiepsche Polder» is bepaald in overleg met de direct betrokken waterschappen, gemeenten en provincie. Kaart 035 volgt uit de eerdergenoemde besluiten en afspraken.

Kaartblad 060

Onderdeel 2 heeft geleid tot wijziging van kaart nr. 060 in bijlage IV van het Waterbesluit. Daarmee zijn de dichtbebouwde delen van de industrieterreinen Beatrixhaven, Biesboschhaven en Steur (gemeente Werkendam) vrijgesteld van de vergunningplicht van de Waterwet. Na onderzoek door Rijkswaterstaat is gebleken dat voor deze vrijstelling geen belemmeringen meer zijn. De wijziging volgt uit de met de gemeente gemaakte afspraken.

Artikel XV

Artikel II van het besluit van 26 november 2012 tot wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer en het Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (uitzondering voor kleine en tussenhandelaren, vrijwillige registratie biokerosine en voorkomen dubbel voordeel biogas) (Stb. 2012, 608) (hierna: wijzigingsbesluit biobrandstoffen 2012) voorziet in wijziging van het Besluit hernieuwbare energie vervoer. Dit artikel II is nooit in werking getreden en het gehele besluit is per 1 januari 2015 ingetrokken.

Omdat artikel II van het wijzigingsbesluit biobrandstoffen 2012 geen doel meer dient, en de overige delen van dat besluit zijn uitgewerkt, is het besluit ingetrokken.

Artikel XVI

In afwijking van het stelsel van vaste verandermomenten en invoeringstermijnen treden bijna alle artikelen van dit besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. De reden hiervan is dat dit besluit reparatieregelgeving betreft (uitzonderingsgrond c van het systeem van vaste verandermomenten).

Artikel XI treedt in werking op het moment dat de er mee samenhangende wet in werking treedt.

Artikel XII treedt in werking met ingang van vier weken na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst. De inwerkingtreding van dit artikel is conform de nahangverplichting zoals opgenomen in artikel 21.6, vijfde lid van de Wet milieubeheer.

Artikel XIV, onderdeel A, onder 1, onder b, en onder 2, werkt terug tot en met 1 juli 2014. Dit is van belang in verband met de overdracht per die datum van waterstaatswerken en daarmee samenhangende beheersverantwoordelijkheid en bevoegdheden.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus


X Noot
1

Wet van 19 april 2012 tot wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG teneinde de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap te verbeteren en uit te breiden (PbEU L 140) en de uitvoering van verordening (EU) nr. 1031/2010 van de Commissie van 12 november 2010 inzake de tijdstippen, het beheer en andere aspecten van de veiling van broeikasgasemissierechten overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap (PbEU L 302) en verordening (EU) nr. 920/2010 van de Commissie van 7 oktober 2010 inzake een gestandaardiseerd en beveiligd registersysteem overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het Europees Parlement en de Raad en Beschikking nr. 280/2004/EG van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 270) (herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten) https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-195.html

X Noot
2

Het op 2 november 1973 te Londen tot stand gekomen Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen, met Protocollen en Bijlagen met Aanhangsels (Trb. 1975, 147), met het op 17 februari 1978 te Londen tot stand gekomen Protocol bij dat Verdrag met Bijlage en Aanhangsels (Trb. 1978, 188).

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt met de daarbijbehorende stukken openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant.