Besluit van 21 mei 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Uitvoeringswet verordening bankentoezicht

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 13 mei 2015, FM/2015/746 M, directie Financiële Markten;

Gelet op artikel III van de Uitvoeringswet verordening bankentoezicht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Uitvoeringswet verordening bankentoezicht treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 21 mei 2015

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de elfde juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

De Uitvoeringswet verordening bankentoezicht strekt ertoe de Wet op het financieel toezicht en enkele bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in lijn te brengen met verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013 waarbij aan de Europese Centrale Bank specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen (PbEU 2013, L 287).

Deze verordening, die het prudentieel toezicht ten aanzien van de significante banken in Nederland opdraagt aan de Europese Centrale Bank, is op 4 november 2014 in werking getreden. In verband hiermee is het wenselijk dat de aanpassingswetgeving zo snel mogelijk in werking treedt.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

Naar boven