Besluit van 22 mei 2015, houdende wijziging van de bedragen genoemd in de artikelen 63a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 11 maart 2015, nr. 2015-0000055576;

Gelet op de artikelen 63a, vierde lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, vierde lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 18 maart 2015, nr. W12.15.0066/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 mei 2015, nr. 2015-0000124387;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

In de artikelen 63a, tweede lid, van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l, tweede lid, van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten wordt «€ 255,–» vervangen door: € 211,–.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 22 mei 2015

Willem-Alexander

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher

Uitgegeven de tiende juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Algemene toelichting

In het kader van het aanvullend beleidspakket van 6 miljard uit 2013 is afgesproken de tegemoetkoming arbeidsongeschikten (hierna: AO-tegemoetkoming) in twee tranches te verlagen, namelijk in 2014 en in 20151. Dit besluit regelt de verlaging voor het jaar 2015. Vorig jaar heeft de eerste tranche plaats gehad.

Financiële effecten

Uitkeringslasten

Ongeveer 760 duizend arbeidsongeschikten zullen met deze maatregel te maken krijgen in 2015. Het verlagen van de AO-tegemoetkoming in de 2e tranche van netto € 2552 naar netto € 211 leidt tot een besparing van ca. € 51 miljoen3 in 2015 en ca. € 45 miljoen structureel. De lagere besparingen in de structurele situatie hangen onder andere samen met een naar verwachting teruglopend aantal Wajonguitkeringen als gevolg van de wijzigingen in de Participatiewet.

Budgettaire gevolgen (x € 1 miljoen, effect op uitgaven)

2015

2016

2017

2018

2019

Structureel

Verlaging tegemoetkoming arbeidsongeschikten

–51

–51

–51

–51

–51

–45

Uitvoeringskosten

Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) voert de regeling voor de AO-tegemoetkoming uit. De verlaging van de AO-tegemoetkoming heeft geen gevolgen voor de uitvoeringskosten van het UWV.

Inkomenseffecten

De verlaging van de AO-tegemoetkoming met 44 euro in 2015 heeft een negatief inkomenseffect. Arbeidsongeschikten gaan er door deze verlaging circa ¼% op achteruit.

Administratieve lasten en regeldruk

Uit de verlaging van de AO-tegemoetkoming vloeien geen administratieve lasten voort.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher


X Noot
1

Kamerstukken II 2013/14, 33 750, 1, p. 72 en 74, maatregel 7.

X Noot
2

De AO-tegemoetkoming van € 252 in 2014 is per 1 januari 2015 geïndexeerd. Het nieuwe bedrag bedraagt netto € 255 voorafgaand aan de verlaging in 2015 en netto € 211 na de verlaging.

X Noot
3

De besparingen zijn gebaseerd op de bijbehorende bruto bedragen (het netto bedrag plus de heffing).

XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid jo vijfde lid, van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

Naar boven