Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2015
Nr. 147

Gepubliceerd op 16 april 2015 09:00Besluit van 9 april 2015 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 31, onderdelen b, c en d, van het Besluit basisregistratie personen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 april 2015, nr. 2015-0000071356;

Gelet op artikel 54 van het Besluit basisregistratie personen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Artikel 31, onderdeel b, van het Besluit basisregistratie personen treedt in werking met ingang van 1 juni 2015.

  • 2. Artikel 31, onderdeel c, van het Besluit basisregistratie personen treedt in werking met ingang van 24 april 2015.

  • 3. Artikel 31, onderdeel d, van het Besluit basisregistratie personen treedt in werking met ingang van 11 mei 2015.

Onze minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 april 2015

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de zestiende april 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, G.A. van der Steur

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van artikel 31, onderdelen b, c en d, van het Besluit basisregistratie personen. Met de inwerkingtreding van deze onderdelen worden de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) en het College voor zorgverzekeringen, het huidige Zorginstituut Nederland (ZiN), aangewezen als bestuursorganen die in verband met de registratie van niet-ingezetenen, bevoegd zijn om een verzoek te doen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om een persoon/niet-ingezetene in te schrijven in de basisregistratie personen, of een opgave tot het opnemen van gegevens van een niet-ingezetene in de basisregistratie personen te doen.

De tijdstippen van inwerkingtreding wijken af van het systeem van de vaste verandermomenten. Inwerkingtreding met ingang van het vaste verandermoment 1 januari of 1 juli is gelet op de noodzakelijke inpassing van de technische aanpassingen in verband met de nieuwe bevoegdheden ten aanzien van niet-ingezetenen in de BRP in de lopende technische processen bij SVB, UWV en ZIN niet mogelijk. De in dit besluit opgenomen data van inwerkingtreding zijn in overleg met de SVB, het UWV en ZiN bepaald.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl