Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2015, 112Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 28 februari 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enkele artikelen van het Besluit van 2 december 2014 houdende wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO, het Inrichtingsbesluit WVO, de overeenkomstige BES-besluiten, alsmede enkele andere besluiten, in verband met onder meer verruiming van de mogelijkheid tot deelname van gehandicapte leerlingen aan het staatsexamen, verruiming van de examineermogelijkheden voor toptalenten, verduidelijking van bepalingen, en technische verbeteringen (Stb. 2014, 510)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 23 februari 2015, nr. WJZ/729081 (10559), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XI, eerste lid, van het Besluit van 2 december 2014 houdende wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO, het Inrichtingsbesluit WVO, de overeenkomstige BES-besluiten, alsmede enkele andere besluiten, in verband met onder meer verruiming van de mogelijkheid tot deelname van gehandicapte leerlingen aan het staatsexamen, verruiming van de examineermogelijkheden voor toptalenten, verduidelijking van bepalingen, en technische verbeteringen (Stb. 2014, 510);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Het Besluit van 2 december 2014 houdende wijziging van het Eindexamenbesluit VO, het Staatsexamenbesluit VO, het Inrichtingsbesluit WVO, de overeenkomstige BES-besluiten, alsmede enkele andere besluiten, in verband met onder meer verruiming van de mogelijkheid tot deelname van gehandicapte leerlingen aan het staatsexamen, verruiming van de examineermogelijkheden voor toptalenten, verduidelijking van bepalingen, en technische verbeteringen (Stb. 2014, 510) treedt wat de artikelen I tot en met VIII, onderdeel A, betreft in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, met uitzondering van artikel I, onderdeel O.

  • 2. Artikel VII werkt terug tot en met 1 januari 2015.

  • 3. Artikel VIII, onderdeel B, treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 28 februari 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

Uitgegeven de zeventiende maart 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie, S.A. Blok

NOTA VAN TOELICHTING

In beginsel worden voor onderwijswetgeving twee vaste inwerkingtredingsdata gehanteerd, namelijk 1 augustus en 1 januari, en geldt een minimale invoeringstermijn van twee maanden. De invoeringstermijn is de termijn tussen publicatie in het Staatsblad en de inwerkingtreding. Het inwerkingtredingsregime in dit besluit wijkt ten dele af van dit regime, dat is neergelegd in aanwijzing 174 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. De afwijking berust vooral op de grond dat, gelet op de doelgroep, aanmerkelijk ongewenste nadelen worden voorkomen en voorts dat sprake is van reparatieregelgeving. Bij inwerkingtreding van de wijzigingen, geregeld in de artikelen I tot en met VI van het besluit, per 1 augustus 2015 zouden de verruimingen, vrijstellingen, ontheffingen, verduidelijkingen en andere voordelen die daar zijn voorzien, niet al in dit schooljaar van kracht worden. Dat schaadt de belangen van de examenkandidaten en van leerlingen. Het gaat hierbij om de onderwerpen, bedoeld in Hoofdstuk 1, onder a tot en met g, i en j, van de nota van toelichting bij het onderliggende besluit (Stb. 2014, 510).

In het verlengde hiervan zijn enkele meer technisch-redactionele wijzigingen en verduidelijkingen meegenomen, die ook direct van kracht worden.

De wijziging, geregeld in artikel I, onderdeel O, treedt wat artikel 51a van het Eindexamenbesluit VO betreft (Herkansing rekentoets) niet in werking. Deze wijziging, die in het schooljaar 2015-2016 zou ingaan, is achterhaald. Een komend wijzigingsbesluit over de rekentoets trekt deze wel gepubliceerde maar niet in werking tredende wijziging weer in.

De wijziging van het Formatiebesluit WVO (zie artikel VII van het onderliggende besluit) werkt terug tot en met 1 januari 2015. Het gaat hier om reparatieregelgeving. Daarom wordt afgeweken van de termijn bij de vaste verandermomenten.

Ook de wijziging van het Besluit bekostiging WPO, geregeld in artikel VIII, onderdeel A, van het onderliggende besluit, is een noodzakelijke reparatie. Zij moet gebeuren vóór 1 juli 2015, dus eveneens in afwijking van de vaste verandermomenten.

De wijziging die is geregeld in artikel VIII, onderdeel B, van het onderliggende besluit, wordt wel conform de vaste verandermomenten van kracht: per 1 augustus 2015.

De artikelen IX en X zijn al in werking getreden. Wat artikel IX betreft gebeurde dat bij afzonderlijk inwerkingtredingsbesluit van 26 januari 2015, Stb. 41, en wat artikel X betreft ingevolge artikel XI, tweede lid, van Stb. 2014, 510.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker