Wet van 17 december 2014 tot wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een grondslag voor de uitvoering door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië en het besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de continuïteit en de kwaliteit van de dienstverlening aan gerechtigden te waarborgen en daartoe in de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen een grondslag op te nemen voor de uitvoering door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië en het besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen wordt als volgt gewijzigd:

A

Onder vervanging van de punt aan het eind van onderdeel e van artikel 1 door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

f. AOR:

de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië met inbegrip van het besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118).

B

In artikel 2, eerste en derde lid, wordt «de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen» telkens vervangen door: de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de AOR.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. De onderdelen c en d worden verletterd tot d en e.

2. Er wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

  • c. Het geven van beschikkingen op een aanvraag voor een uitkering of tegemoetkoming op grond van de AOR afkomstig van een persoon die nog geen financiële aanspraak ontleent of heeft ontleend aan deze regeling;.

3. In onderdeel e (nieuw) wordt «bedoeld in onderdeel c» vervangen door: bedoeld in onderdeel d.

D

In artikel 5, tweede en vijfde lid, wordt «de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen» telkens vervangen door: de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de AOR.

E

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen» vervangen door: de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de AOR.

2. In onderdeel c wordt «bedoeld in artikel 4, onderdelen a en b» vervangen door: bedoeld in artikel 4, onderdelen a tot en met c.

F

In artikel 7, eerste lid, wordt «bedoeld in artikel 4, onderdeel c» vervangen door: bedoeld in artikel 4, onderdeel d.

G

In artikel 9, eerste lid, wordt na «de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen» ingevoegd: alsmede de uitkeringen en tegemoetkomingen op grond van de AOR.

H

In artikel 10, eerste lid, wordt «de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen» vervangen door: de wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen en de AOR.

I

Artikel 13 komt als volgt te luiden:

Artikel 13

Op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een grondslag voor de uitvoering door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië en het besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118) worden de archiefbescheiden van de Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, voor zover betrekking hebbend op de AOR, overgedragen aan de Sociale verzekeringsbank respectievelijk de Pensioen- en Uitkeringsraad, voor zover zij niet overeenkomstig de Archiefwet 1995 zijn overgebracht naar een archiefbewaarplaats.

J

Artikel 14 vervalt.

K

Artikel 22 vervalt.

ARTIKEL II

  • 1. Een aanvraag op basis van de AOR van een persoon die op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een grondslag voor de uitvoering door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië en het besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118) geen financiële aanspraak ontleent aan deze regeling en waarop ten tijde van de inwerkingtreding van deze wet nog niet is beslist, wordt beschouwd als te zijn gericht tot de Pensioen- en Uitkeringraad, bedoeld in artikel 3 van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

  • 2. Een aanvraag op basis van de AOR van een gerechtigde die op het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen in verband met het opnemen van een grondslag voor de uitvoering door de Pensioen- en Uitkeringsraad en de Sociale verzekeringsbank van de Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië en het besluit van de Luitenant-Gouverneur-Generaal van Nederlands-Indië van 5 november 1946 (Indisch Staatsblad 1946, 118) een financiële aanspraak ontleent aan deze regeling en waarop ten tijde van de inwerkingtreding van die wet nog niet is beslist, wordt beschouwd als te zijn gericht tot de Sociale verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

  • 3. Bij de Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië aanhangige bezwaarschriften gericht tegen besluiten op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid gaan, in de stand waarin zij zich bevinden, over naar de Pensioen en Uitkeringsraad, bedoeld in artikel 3 van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen.

  • 4. Bij de Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië aanhangige bezwaarschriften gericht tegen besluiten op een aanvraag als bedoeld in het tweede lid gaan, in de stand waarin zij zich bevinden, over naar de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen.

  • 5. In civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gedingen waarin de Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeing Indonesië partij is treedt de Pensioen- en Uitkeringsraad, bedoeld in artikel 3 van de Wet uitvoering wetten voor verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen, in haar plaats voor zover het gedingen inzake besluiten op een aanvraag als bedoeld in het eerste lid betreft, zonder dat daarvoor een betekening nodig is en met overneming van procureurstelling onderscheidenlijk aanwijzing van een gemachtigde.

  • 6. In civielrechtelijke en bestuursrechtelijke gedingen waarin de Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië partij is, treedt de Sociale Verzekeringsbank, genoemd in hoofdstuk 6 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, in haar plaats voor zover het gedingen inzake besluiten op een aanvraag als bedoeld in het tweede lid betreft, zonder dat daarvoor een betekening nodig is en met overneming van procureurstelling onderscheidenlijk aanwijzing van een gemachtigde.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 17 december 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de dertigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 34 061

Naar boven