Besluit van 15 december 2014, houdende vaststelling van de datum van (gedeeltelijke) inwerkingtreding van de Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 5 december 2014, nr. IenM/BSK-2014/257527, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XXXIV van de Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. De artikelen I, IV, onderdeel B, VIII, XI, XV, onderdelen B en C, XVI, onderdeel C, XVII, en XXIV, onderdelen A en C van de Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014 treden in werking met ingang van 1 januari 2015.

  • 2. De artikelen VII, X en XVI, onderdelen A, onder 4, B, AA, BB, CC, GG en HH, onder 1, van de Reparatiewet infrastructuur en milieu 2014 treden in werking met ingang van 1 januari 2016.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 15 december 2014

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de eenendertigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Naar boven