Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2014, 568Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 17 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet aanpassing financieel toetsingskader

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2014, nr. 2014-0000184071;

Gelet op artikel IV van de Wet aanpassing financieel toetsingskader;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen van de Wet aanpassing financieel toetsingskader treden in werking met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat artikel II, onderdeel Ka, in werking treedt nadat artikel XXXVID van de Verzamelwet SZW 2015 in werking is getreden.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 17 december 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Uitgegeven de vierentwintigste december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten