Besluit van 12 december 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet pensioenen 2014

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, nr. 2014-0000186525;

Gelet op artikel VII van de Verzamelwet pensioenen 2014;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Verzamelwet pensioenen 2014 treedt met ingang van 1 januari 2015 in werking met uitzondering van:

  • a. de artikelen I, onderdelen B en Ca, II, onderdelen C en Da, en VI, die met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst in werking treden; en

  • b. artikel VIA.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 12 december 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Uitgegeven de negentiende december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De Verzamelwet pensioenen 2014 treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

De wijzigingen van de artikelen 65, eerste lid, en 74, eerste lid, van de Pensioenwet en 77, eerste lid, en 85, eerste lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling treden in werking op de dag na uitgifte van dit koninklijk besluit in het Staatsblad omdat deze artikelen eerder in werking moeten treden dan de Wet aanpassing financieel toetsingskader in werking treedt. Die wet wijzigt namelijk ook die artikelen.

De wijzigingen van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling treden in werking op de dag na uitgifte van dit koninklijk besluit in het Staatsblad omdat deze wijzigingen in werking moeten treden voordat de betreffende onderdelen van die wet – namelijk de artikelen VII en XI – de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000 en de Wet verplichte beroepspensioenregeling wijzigen.

Artikel VIA treedt niet in werking omdat de daarin opgenomen wijzigingen ook worden geregeld met het Belastingplan 2015 (Kamerstukken 34 002). Artikel XXIV van het Belastingplan 2015 regelt dat artikel VIA van de Verzamelwet pensioenen 2014 vervalt indien het tot wet is of wordt verheven.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Naar boven