Besluit van 21 januari 2014, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 betreffende de brandveiligheid van het bedrijfsmatig houden van dieren, alsmede correcties en verdere vereenvoudigingen van het Bouwbesluit 2012

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 28 oktober 2013, nr. 2013-0000644994, CZW;

Gelet op de artikelen 2, 3, 6 en 120 van de Woningwet en richtlijn nr. 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake de minimumveiligheidseisen voor tunnels in het trans-Europese wegennet (PbEG L 101/56);

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 27 november 2013, nr. W04.13.0399/1);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 januari 2014, nr. 2014-0000026034, CZW;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Bouwbesluit 2012 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. In de definitie van «basisnetroute» wordt «Besluit transportroutes externe veiligheid» vervangen door: Besluit externe veiligheid transportroutes.

b. In de definitie van «dagwaarde» wordt na «19.00 uur» ingevoegd «op de gevel van een geluidsgevoelig object als bedoeld in artikel 11.1 van de Wet milieubeheer» en wordt «impulsachtig karakter» vervangen door: impulskarakter.

c. In de definitie van «plasbrandaandachtsgebied» wordt «Besluit transportroutes externe veiligheid» vervangen door: Besluit externe veiligheid transportroutes.

2. In het derde lid wordt na de definitie van «lichte industriefunctie» een definitie ingevoegd, luidende:

lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren:

lichte industriefunctie waarin dieren als bedoeld in de bijlage bij het Besluit aanwijzing voor productie te houden dieren, worden gehouden;.

B

In artikel 1.18, eerste lid, onderdeel a, onder 2, wordt na «hoofdstuk 6 of 7» ingevoegd: uit het oogpunt van brandveiligheid.

C

In artikel 1.19, zesde lid, laatste volzin, wordt «NEN 1414» vervangen door: NEN 1413.

D

In de artikelen 1.23 en 1.32 komt onderdeel b te luiden:

 • b. veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;.

E

Artikel 1.26, zesde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel e komt te luiden:

 • e. een veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7;.

2. Onder verlettering van de onderdelen h tot en met j tot f tot en met h vervallen de onderdelen f en g.

F

In artikel 2.10, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Dit geldt niet voor de vloer van een buitenruimte van een woonfunctie.

G

In artikel 2.20, eerste lid, wordt na «artikel 2.17» ingevoegd: of een constructieonderdeel dat, installatie die of onderdeel van een installatie dat aan of naast een dergelijke afscheiding is geplaatst,.

H

In artikel 2.25, eerste lid, wordt «de vloer, boven de voorkant van de tredevlakken of boven de vloer van de hellingbaan gemeten hoogte,» vervangen door: een vloer, een tredevlak of een vloer van een hellingbaan,.

I

In artikel 2.51, derde lid, wordt «waarover een beweegbaar constructieonderdeel draait,» vervangen door: die langs een beweegbaar constructieonderdeel voert,.

J

In artikel 2.58, eerste lid, vervalt: over een dikte van ten minste 0,01 m, gemeten loodrecht op de binnenzijde,.

K

Tabel 2.66 komt te luiden:

Tabel 2.66

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

                                   

zijde grenzend aan de

bovenzijde

                                   

binnenlucht

buitenlucht

     
 

binnenoppervlak

buitenoppervlak

beloopbaar vlak

vrijgesteld

dakoppervlak

constructieonderdeel

verbouw

tijdelijke bouw

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

extra beschermde vluchtroute

beschermde vluchtroute

overig

   

artikel

2.67

 

2.68

2.69

2.70

2.71

2.72

2.73

2.74

2.67

2.68

2.69

   

lid

1

2

1

2

3

4

5

1

2

1

2

1

2

*

1

2

*

1 en 2

1

1 en 2

                                       

[brandklasse]

[brandklasse]

[brandklasse]

1

Woonfunctie

                                                   
 

a

in een woongebouw

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

 

b

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Cfl

Dfl

 

c

andere woonfunctie

1

1

2

4

5

1

2

1

1

*

1

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

2

Bijeenkomstfunctie

                                                   
 

a

voor kinderopvang voor kinderen jonger dan 4 jaar

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

3

Celfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

*

B

B

C

B

B

D

Cfl

Cfl

Cfl

4

Gezondheidszorgfunctie

                                                   
 

a

met bedgebied

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

5

Industriefunctie

                                                   
 

a

lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

2

*

B

B

B

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

 

b

andere industriefunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

6

Kantoorfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

7

Logiesfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

*

B

B

D

C

C

D

Cfl

Dfl

Dfl

8

Onderwijsfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

9

Sportfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

10

Winkelfunctie

1

1

2

3

4

5

1

2

1

1

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

1

2

3

4

5

1

2

1

1

2

*

1

*

B

D

D

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                   
 

a

tunnel of tunnelvormig bouwwerk voor verkeer

1

1

2

4

5

1

2

2

1

2

*

1

*

B

B

B

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

1

2

4

5

1

2

2

1

2

*

1

*

C

D

D

Cfl

Dfl

Dfl

L

Artikel 2.73 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt bij het geheel of gedeeltelijk vernieuwen of veranderen of vergroten van een bouwwerk bij toepassing van artikel 2.67, eerste lid, niet uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

M

Tabel 2.81 komt te luiden:

Tabel 2.81

gebruiksfunctie

leden van toepassing

   

grenswaarden

     

ligging

omvang

wbdbo

verbouw

tijdelijke bouw

omvang

   

artikel

2.82

2.83

2.84

2.85

2.86

2.83

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

*

*

1

1

Woonfunctie

                                                               

[m2]

 

a

woonwagen

1

3

4

2

8

9

10

 

b

andere woonfunctie

1

3

4

1

3

5

6

7

1

2

3

7

8

*

*

1.000

2

Bijeenkomstfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

3

Celfunctie

1

3

4

1

3

7

9

1

8

*

*

1.000

4

Gezondheidszorgfunctie

                                                                 
 

a

met bedgebied

1

3

4

1

3

7

10

1

8

*

*

1.000

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

3

4

1

3

7

1

4

7

8

*

*

1.000

5

Industriefunctie

                                                                 
 

a

lichte industriefunctie

1

3

4

5

6

7

8

1

3

7

1

4

5

7

8

*

*

2.500

 

b

lichte industriefunctie voor bedrijfsmatig houden van dieren

1

4

5

6

7

8

1

3

11

1

4

5

6

7

8

11

*

*

2.500

 

c

andere industriefunctie

1

3

4

5

6

1

3

7

1

4

5

7

8

*

*

2.500

6

Kantoorfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

7

Logiesfunctie

1

3

4

1

3

7

1

4

7

8

*

*

500

8

Onderwijsfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

9

Sportfunctie

1

3

4

1

3

7

1

4

7

8

*

*

1.000

10

Winkelfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

11

Overige gebruiksfunctie

1

3

4

5

6

7

1

3

7

8

1

4

7

8

*

*

1.000

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                                 
 

a

Wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

2

3

4

4

1

8

*

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

N

Artikel 2.83 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «500 m2» vervangen door: 1.000 m2.

2. Na het tiende lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 11. Een technische ruimte is een afzonderlijk brandcompartiment.

O

Artikel 2.84 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het zesde tot en met achtste lid tot zevende tot en met negende lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 6. Het vierde lid is niet van toepassing op een technische ruimte.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 10. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment is ten minste 30 minuten of de afstand tussen een brandcompartiment en een ander brandcompartiment is ten minste 5 meter.

 • 11. In afwijking van het eerste lid geldt geen weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een technische ruimte met een gebruiksoppervlakte van ten hoogste 50 m2 niet bestemd voor een of meer verbrandingstoestellen met een totale nominale belasting van meer dan 130 kW.

P

Tabel 2.87 komt te luiden:

Tabel 2.87

gebruiksfuctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

ligging

omvang

wbdbo

omvang

   

artikel

2.88

2.89

2.90

2.89

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

1

                                               

[m2]

1

Woonfunctie

                                           
 

a

woonwagen

1

2

2

3

 

b

andere woonfunctie

1

3

4

1

3

5

6

7

1

2

2.000

2

Bijeenkomstfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

2

2.000

3

Celfunctie

1

3

4

1

3

7

9

1

2

2.000

4

Gezondheidszorgfunctie

                                           
 

a

met bedgebied

1

3

4

1

3

7

10

1

2

2.000

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

3

4

1

3

7

1

2

2.000

5

Industriefunctie

                                           
 

a

lichte industriefunctie

1

3

4

5

6

7

8

1

3

7

1

2

3.000

 

b

andere industriefunctie

1

3

4

5

6

1

3

7

1

2

3.000

6

Kantoorfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

2

2.000

7

Logiesfunctie

1

3

4

1

3

7

1

2

1.000

8

Onderwijsfunctie

1

3

4

1

3

7

1

2

3.000

9

Sportfunctie

1

3

4

1

3

7

1

2

3.000

10

Winkelfunctie

1

3

4

1

3

7

8

1

2

2.000

11

Overige gebruiksfunctie

1

3

4

5

6

7

1

3

7

8

1

2

3.000

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                           
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

2

3

4

4

1

2

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

Q

Aan artikel 2.90 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. De volgens NEN 6068 bepaalde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag van een brandcompartiment naar een ander brandcompartiment is ten minste 20 minuten of de afstand tussen een brandcompartiment en een ander brandcompartiment is ten minste 5 meter.

R

Tabel 2.91 komt te luiden:

Tabel 2.91

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

ligging

omvang beschermd subbrandcompartiment

wbdbo en rookdoorgang

verbouw

tijdelijke bouw

omvang beschermd subbrandcompartiment

   

artikel

2.92

2.93

2.94

2.95

2.96

2.93

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2

3

*

*

1

1

Woonfunctie

                                         
 

a

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

2

3

4

1

2

1

2

3

*

*

100

 

b

woonwagen

1

2

1

*

*

 

c

andere woonfunctie

1

2

3

4

1

1

2

3

*

*

500

2

Bijeenkomstfunctie

                                         
 

a

voor kinderopvang met bedgebied

1

2

3

5

1

3

8

1

2

3

*

*

200

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

3

1

3

*

*

3

Celfunctie

1

2

3

6

1

4

1

2

3

*

*

500

4

Gezondheidszorgfunctie

                                         
 

a

met bedgebied

1

2

3

5

5

6

1

2

3

*

*

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

3

1

3

*

*

5

Industriefunctie

1

2

3

1

3

*

*

6

Kantoorfunctie

1

2

3

1

3

*

*

7

Logiesfunctie

1

2

3

7

1

7

8

1

2

3

*

*

500

8

Onderwijsfunctie

1

2

3

1

3

*

*

9

Sportfunctie

1

2

3

1

3

*

*

10

Winkelfunctie

1

2

3

1

3

*

*

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

1

3

*

*

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                         
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

2

3

1

3

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

S

Tabel 2.97 komt te luiden:

Tabel 2.97

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

ligging

omvang beschermd subbrandcompartiment

wtrd en wbdbo

omvang beschermd subbrandcompartiment

   

artikel

2.98

2.99

2.100

2.99

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

1

Woonfunctie

                                   
 

a

voor zorg met een g.o. > 1.000 m2

1

2

3

4

1

2

1

2

200

 

b

woonwagen

1

2

1

 

c

andere woonfunctie

1

2

3

4

1

1

2

1.000

2

Bijeenkomstfunctie

1

2

3

1

3

Celfunctie

1

2

3

6

3

1

2

3

4

Gezondheidszorgfunctie

                                   
 

a

met bedgebied

1

2

3

5

4

5

1

2

3

 

b

andere gezondheidszorgfunctie

1

2

3

1

5

Industriefunctie

1

2

3

1

6

Kantoorfunctie

1

2

3

1

7

Logiesfunctie

1

2

3

7

1

6

7

1

2

1.000

8

Onderwijsfunctie

1

2

3

1

9

Sportfunctie

1

2

3

1

10

Winkelfunctie

1

2

3

1

11

Overige gebruiksfunctie

1

2

3

1

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                   
 

a

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

1

2

3

1

 

b

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

T

In artikel 2.99, vijfde lid, wordt «vijfde» vervangen door: vierde.

U

In artikel 2.107, eerste lid, wordt «beschermde of extra beschermde vluchtroute» vervangen door: besloten ruimte waardoor een beschermde of extra beschermde vluchtroute voert.

V

In artikel 2.117, eerste lid, wordt «beschermde route of extra beschermde vluchtroute» vervangen door: besloten ruimte waardoor een beschermde route of extra beschermde vluchtroute voert.

W

Artikel 2.137 vervalt.

X

Tabel 3.1 komt te luiden:

Tabel 3.1

gebruiksfunctie

leden van toepassing

     

geluid van buiten

industrie-, weg- of spoorweglawaai

luchtvaartlawaai

verbouw

tijdelijke bouw

   

artikel

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

   

lid

*

1

2

3

4

5

1

2

3

4

*

1

2

1

Woonfunctie

                         
 

a

woonwagen

*

*

 

b

andere woonfunctie

*

1

3

4

5

1

2

3

4

*

1

2

2

Bijeenkomstfunctie

                         
 

a

voor kinderopvang

*

1

2

3

4

5

1

2

3

4

*

1

2

 

b

andere bijeenkomstfunctie

3

Celfunctie

4

Gezondheidszorgfunctie

*

1

2

3

4

5

1

2

3

4

*

1

2

5

Industriefunctie

6

Kantoorfunctie

7

Logiesfunctie

8

Onderwijsfunctie

*

1

3

4

5

1

2

3

4

*

1

2

9

Sportfunctie

10

Winkelfunctie

11

Overige gebruiksfunctie

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

Y

Artikel 3.3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder vernummering van het derde en vierde lid tot vierde en vijfde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Indien dit leidt tot een lagere karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie dan bij toepassing van het eerste of tweede lid het geval is kan de in het eerste en tweede lid bedoelde geluidsbelasting worden bepaald volgens het reken- en meetvoorschrift, bedoeld in artikel 110d van de Wet geluidhinder.

2. In het vijfde lid (nieuw) wordt «eerste tot en met derde lid» telkens vervangen door: eerste, tweede en vierde lid.

Z

Tabel 3.28 komt te luiden:

Tabel 3.28

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grens waarde

                     

capaciteit

     

luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte

thermisch comfort

regelbaarheid

luchtverversing overige ruimten

plaats van de opening

luchtkwaliteit

verbouw

tijdelijke bouw

per persoon

   

artikel

3.29

         

3.30

3.31

   

3.32

         

3.33

 

3.34

             

3.35

 

3.36

3.29

   

lid

1

2

3

4

5

6

7

*

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

2

*

3

                                                                       

[dm3/s per persoon]

1

Woonfunctie

1

2

4

5

6

7

*

1

2

3

1

2

3

4

1

2

3

1

2

3

4

5

7

8

1

2

*

2

Bijeenkomstfunctie

                                                                   
 

a.

voor kinderopvang

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

*

6,5

 

b.

andere bijeenkomstfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

4

3

Celfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

 
 

a.

cel

                                                                 

12

 

b.

ander verblijfsgebied

                                                                 

6,5

4

Gezondheidszorgfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

 
 

a.

bedgebied

                                                                 

12

 

b.

ander verblijfsgebied

                                                                 

6,5

5

Industriefunctie

3

4

6

7

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

6,5

6

Kantoorfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

6,5

7

Logiesfunctie

                                                                   
 

a.

in een logiesgebouw

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

2

4

5

7

8

1

2

12

 

b.

andere logiesfunctie

3

4

5

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

2

4

5

7

8

1

2

12

8

Onderwijsfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

*

8,5

9

Sportfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

6,5

10

Winkelfunctie

3

4

6

7

*

1

2

3

2

3

4

1

2

3

1

4

5

7

8

1

2

4

11

Overige gebruiksfunctie

                                                                   
 

a.

voor het stallen van motorvoertuigen

6

7

2

3

4

5

4

5

7

8

9

1

2

 

b.

andere overige gebruiksfunctie

6

7

2

3

4

4

5

7

8

1

2

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

                                                                   
 

a.

wegtunnel met een tunnellengte van meer dan 250 m

2

4

6

7

4

6

1

2

 

b.

andere tunnel of tunnelvormig bouwwerk

2

4

6

4

1

2

 

c.

ander bouwwerk geen gebouw zijnde

2

4

4

5

1

2

AA

In artikel 3.39, derde lid, wordt «, met een maximum van 100 dm3/s» vervangen door: of een volgens NEN 8087 bepaalde capaciteit van ten minste100 dm3/s.

BB

Tabel 3.48 komt te luiden:

Tabel 3.48

gebruiksfunctie

leden van toepassing

     

aanwezigheid

capaciteit

plaats van de opening

thermisch comfort

rookdoorlatendheid

stromingsrichting

verbouw

tijdelijke bouw

   

artikel

3.49

3.50

3.51

3.52

3.53

3.54

3.55

3.56

   

lid

*

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

*

*

1

2

1

2

3

*

1

Woonfunctie

*

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

*

*

1

2

1

2

3

*

2

Bijeenkomstfunctie

*

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

*

*

1

2

1

2

3

*

3

Celfunctie

*

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

*

*

1

2

1

2

3

*

4

Gezondheidszorgfunctie

*

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

*

*

1

2

1

2

3

*

5

Industriefunctie

*

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

*

1

2

1

2

3

*

6

Kantoorfunctie

*

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

*

*

1

2

1

2

3

*

7

Logiesfunctie

*

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

*

*

1

2

1

2

3

*

8

Onderwijsfunctie

*

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

*

*

1

2

1

2

3

*

9

Sportfunctie

*

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

*

*

1

2

1

2

3

*

10

Winkelfunctie

*

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

*

*

1

2

1

2

3

*

11

Overige gebruiksfunctie

*

2

3

4

5

6

2

3

4

*

1

2

1

2

3

*

12

Bouwwerk geen gebouw zijnde

CC

In artikel 3.51 wordt, onder vernummering van het derde lid tot vierde lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 3. Een uitmonding van een afvoervoorziening voor rookgas ligt, gemeten langszij aan een uitwendige scheidingsconstructie van een gebruiksfunctie, niet zijnde het dak, op een afstand van ten minste 1 m van de perceelsgrens.

DD

Artikel 3.55 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

 • 2. In afwijking van het eerste lid wordt bij het installeren van een afvoervoorziening voor rookgas bij toepassing van de artikelen 3.51 en 3.53 niet uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

 • 3. In afwijking van het eerste lid wordt bij het installeren van een toevoervoorziening voor verbrandingslucht bij toepassing van artikel 3.51 niet uitgegaan van het rechtens verkregen niveau.

EE

Tabel 4.21 komt te luiden:

Tabel 4.21

gebruiksfunctie

leden van toepassing

grenswaarden

     

vrije doorgang

vrije doorgang verkeersroute

aanwezigheid toegankelijkheidssector

integraal toegankelijke toilet- en badruimte

bereikbaarheid toegankelijkheidssector

hoogteverschillen

afmetingen liftkooi

verbouw

vrije doorgang vrije doorgang verkeersroute

toegankelijkheidssector

integraal toegankelijke toilet- en badruimte

   

artikel

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

4.28

4.29

4.22 en 4.23

4.24

4.25

   

lid

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

1

2

3

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

*

1

3

2

1

Woonfunctie

                                                         

[m]

[%]

[n]

 

a

woonwagen

1

2

1

2,1

 

b

voor zorg met een g.o. > 500 m2

1

2

1

2

3

4

5

6

1

2

1

4

5

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

*

2,3

 

c

andere woonfunctie

1

2

1

2

3

4

5

6

1

1

2

3

1

2

3

4

5

1

2

3

*

2,3

2

Bijeenkomstfunctie

                                                               
 

a

voor alcoholgebruik

1

2

1

6

3

4

1

1

1

1

*

2,3

40

 

b

andere bijeenkomstfunctie

1

2

1

6

3

1

1

1

1

*

2,3

40

3

Celfunctie

1

2

1

6

3

1

2

4

5

1

1

1

*

2,3

40

10

4

Gezondheidszorgfunctie

1

2

1

6

3

1

2

3

5

1

1

1

*

2,3

40

10

5

Industriefunctie

                                                               
 

a

lichte industriefunctie

 

b

andere industriefunctie

1

2

1

6

3

1

1

1

1

*

2,3

40

6

Kantoorfunctie

1

2

1

6

3

1

2

1

1

1

*

2,3

40

10

7

Logiesfunctie

                                                               
 

a

in een logiesgebouw

1

2

1

6

3

1

4

5

1

1

1

*

2,3

40

 

b

andere logiesfunctie

1

2

1

6

3

1

4

5

1

1

1

*

2,1

40

8

Onderwijsfunctie

1

2

1

6

3

1

2

1

1

1

*

2,3

100

35

9

Sportfunctie

1

2

1

6

3

1

1

1

1

*

2,3

40

10

Winkelfunctie

1

2

1

6

3

1

1

1

1

*

2,3

40

11

Overige gebruiksfunctie