Besluit van 27 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van bepalingen van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 november 2014, kenmerk 689347-129411-WJZ;

Gelet op artikel 8.1 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015;

Enig artikel

Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, met uitzondering van:

  • a. de artikel 5.1 en 5.2 die in werking treden met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst;

  • b. de artikelen 6.8, en 6.13, de onderdelen D en E, die werking treden met ingang van 29 december 2014.

  • c. artikel 6.16.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 27 november 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Uitgegeven de twaalfde december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

De bepalingen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) die betrekking hebben op de gemeentelijke taak zorg te dragen voor de maatschappelijke ondersteuning of waaraan ingezetenen jegens de gemeente aanspraken kunnen ontlenen, treden op 1 januari 2015 in werking. Op die datum wordt tevens de Wet maatschappelijke ondersteuning ingetrokken. Daarmee vervallen ook van rechtswege het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo) en de Regeling maatschappelijke ondersteuning.

Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015,dat het Bmo vervangt, treedt daarom met ingang van diezelfde datum in werking. Het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 vormt met name een uitwerking van de bepalingen over de bijdrage van de cliënt voor maatschappelijke ondersteuning. Ook de technische wijzigingen in andere besluiten in verband met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 en dit besluit treden met ingang van 1 januari 2015 in werking.

Een uitzondering wordt gemaakt voor bepalingen die ook in de fase voor 1 januari 2015 al van belang kunnen zijn. Het betreffen de aanbesteding van dienstverlening in het kader van de Wmo 2015 en de samenwerking tussen zorgverzekeraars en gemeenten (artikelen 5.1 en 5.2). Deze bepalingen treden in werking op de dag na plaatsing van dit besluit in het Staatsblad.

Daarnaast treden de artikelen 6.8 en artikel 6.13, onderdeel D en E, in werking op 9 december 2014 omdat, zoals in de toelichting op deze bepalingen is aangegeven, het bijdrageplichtig jaar 2015 voor deze eigen bijdragen op die datum start.

Ten slotte treedt artikel 6.16 pas in werking na afronding van de nahangprocedure die op Het Uitvoeringsbesluit Wtzi van toepassing is. Het artikel zal afzonderlijk in werking treden.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Naar boven