Wet van 3 december 2014 tot wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Fiscale verzamelwet 2014)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal belastingwetten en enige andere wetten enkele wijzigingen van overwegend technische aard aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.13, eerste lid, onderdeel j, wordt «artikel 23» vervangen door: artikel 28c.

B

Artikel 3.20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zestiende lid, onderdeel a, wordt «waarvan het kenteken na 30 juni 2012 voor het eerst op naam is gesteld» vervangen door «die na 30 juni 2012 voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister». Voorts wordt «het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld» vervangen door «de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister». Ten slotte wordt «de eerste tenaamstelling» vervangen door: de eerste tenaamstelling in het kentekenregister.

2. In het achttiende lid wordt «waarvan het kenteken voor het eerst op naam is gesteld» vervangen door «die voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister». Voorts wordt «het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld» vervangen door «de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister». Ten slotte wordt «de eerste tenaamstelling» vervangen door: de eerste tenaamstelling in het kentekenregister.

3. In het eenentwintigste lid wordt «de eerste tenaamstelling van het kenteken» vervangen door: de eerste tenaamstelling in het kentekenregister.

C

In artikel 3.104, onderdeel e, wordt «de artikelen 7.51 tot en met 7.51k, tenzij het een voorziening voor aanvullende ondersteuning betreft als bedoeld in artikel 7.51g» vervangen door: de artikelen 7.51 tot en met 7.51f, 7.51h, 7.51j, 7.51k, eerste en tweede lid.

D

In artikel 3.119aa, eerste lid, wordt «artikel 3.119a, vijfde lid, onderdeel b» vervangen door: artikel 3.119a, zesde lid, onderdeel b.

E

In artikel 3.119c wordt na het zevende lid, onder vernummering van het achtste en negende lid tot negende en tiende lid, een lid ingevoegd, luidende:

 • 8. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder het aangaan van een nieuwe schuld als bedoeld in artikel 3.119a, eerste lid, mede verstaan het gaan kwalificeren van een bestaande schuld als eigenwoningschuld.

F

In artikel 6.14, eerste lid, onderdeel c, wordt «de artikelen 7.51 tot en met 7.51k» vervangen door: de artikelen 7.51 tot en met 7.51f, 7.51h, 7.51j, 7.51k, eerste en tweede lid.

G

In artikel 9.2, achtste lid, tweede volzin, wordt «negende lid» vervangen door: tiende lid.

H

Na artikel 10a.13 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a.14 Overgangsbepaling in verband met de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met ingang van 1 januari 2014

Met betrekking tot auto’s waarvan het kenteken vóór 1 januari 2014 op naam is gesteld, dient, waar in artikel 3.20 zestiende lid, onderdeel a, achttiende lid of eenentwintigste lid, wordt gesproken over de eerste tenaamstelling van de auto in het kentekenregister, te worden uitgegaan van de eerste tenaamstelling van het kenteken van de auto in het kentekenregister.

ARTIKEL II

In de Wet inkomstenbelasting 2001 zoals deze luidde van 1 januari 2008 tot en met 31 december 2013 wordt in artikel 9.2, negende lid, tweede volzin, «tiende lid» vervangen door: elfde lid.

ARTIKEL III

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 10, vijfde lid, onderdeel b, wordt «artikel 32bb, vijfde of zesde lid» vervangen door: artikel 32bb, vijfde lid.

B

Artikel 13bis wordt als volgt gewijzigd:

1. In het drieëntwintigste lid, onderdeel a, wordt «waarvan het kenteken na 30 juni 2012 voor het eerst op naam is gesteld» vervangen door «die na 30 juni 2012 voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister». Voorts wordt «het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld» vervangen door «de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister». Ten slotte wordt «de eerste tenaamstelling» vervangen door: de eerste tenaamstelling in het kentekenregister.

2. In het vijfentwintigste lid wordt «waarvan het kenteken voor het eerst op naam is gesteld» vervangen door «die voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister». Voorts wordt «het kenteken van de auto voor het eerst op naam is gesteld» vervangen door «de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister». Ten slotte wordt «de eerste tenaamstelling» vervangen door: de eerste tenaamstelling in het kentekenregister.

3. In het achtentwintigste lid wordt «de eerste tenaamstelling van het kenteken» vervangen door: de eerste tenaamstelling in het kentekenregister.

C

In artikel 27, vierde lid, wordt «het artikel 27b, eerste lid» vervangen door: artikel 27b, eerste lid,.

D

Artikel 39f wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «artikelen 10, vijfde lid, onderdeel c» vervangen door: artikelen 10, vijfde lid, onderdelen b en c.

2. In het tweede lid wordt «stamrechtrechtspaarrekening» vervangen door «stamrechtspaarrekening». Voorts wordt «in een bedrag ineens worden uitgekeerd» vervangen door: geheel of gedeeltelijk op een eerder tijdstip worden uitgekeerd dan in de artikelen 11 en 11a, zoals die op 31 december 2013 luidden, en de daarop gebaseerde bepalingen, is bepaald.

E

Na artikel 39g wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 39h

Met betrekking tot auto’s waarvan het kenteken vóór 1 januari 2014 op naam is gesteld, dient, waar in artikel 13bis, drieëntwintigste lid, onderdeel a, vijfentwintigste lid of achtentwintigste lid, wordt gesproken over de eerste tenaamstelling van de auto in het kentekenregister, te worden uitgegaan van de eerste tenaamstelling van het kenteken van de auto in het kentekenregister.

ARTIKEL IV

De Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt als volgt gewijzigd:

A.

In artikel 8b, derde lid, wordt «met bettrekking tot» vervangen door: met betrekking tot.

B.

Na artikel 29 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 29a

Bij het bepalen van de winst wordt een kapitaalinstrument als bedoeld in artikel 52, eerste lid, van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 (PbEU 2013, L 176) bij de uitgever behandeld als een geldlening en bij de houder als een schuldvordering, niet zijnde een lening, onderscheidenlijk een schuldvordering, als bedoeld in artikel 10, eerste lid, onderdeel d, tenzij ter zake van het kapitaalinstrument sprake is van de uitgifte van aandelen of certificaten dan wel de verkrijging van een lidmaatschap van een coöperatie in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL V

De Wet op belastingen van rechtsverkeer wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3, eerste lid, onderdeel c, wordt «te zamen» vervangen door: tezamen.

B

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde en achtste lid wordt «te zamen» vervangen door: tezamen.

2. In het zevende lid, onderdeel c, wordt «te zamen» telkens vervangen door: tezamen.

C

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel e, onder 1°, tweede aandachtsstreepje, wordt «een lichaam» telkens vervangen door «een rechtspersoon» en wordt «dit lichaam» vervangen door «deze rechtspersoon». Ten slotte wordt «het lichaam» telkens vervangen door: de rechtspersoon.

2. In het vierde lid wordt «te zamen» vervangen door: tezamen.

ARTIKEL VI

De Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 6j, aanhef, wordt «de Gemeenschap» telkens vervangen door: de Unie.

B

Artikel 15, eerste lid, onderdeel c, onder 3°, vervalt, onder vernummering van onder 4° en 5° tot onder 3° en 4°.

C

In artikel 17c, vierde lid, vervalt: , andere dan tabaksprodukten,.

D

In hoofdstuk V, afdeling 7, opschrift, wordt «DE GEMEENSCHAP» vervangen door: DE UNIE.

E

In artikel 28q, onderdeel d, artikel 28u, eerste lid, onderdelen b, c en d, en tweede lid, en artikel 28v, eerste lid, wordt «de Gemeenschap» vervangen door: de Unie.

F

In artikel 28s, derde lid, wordt «lid-staten» vervangen door: lidstaten.

G

Artikel 28w wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «lid-staten» vervangen door: lidstaten.

2. In het zevende lid wordt «Richtlijn 2008/9/EG» vervangen door: Richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn (PbEU 2008, L 44).

H

In artikel 28x, eerste lid, wordt «de Gemeenschap» vervangen door «de Unie». Voorts wordt «lid-staten» vervangen door: lidstaten.

I

Artikel 32f wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «Richtlijn 2008/9/EG» vervangen door: Richtlijn 2008/9/EG van de Raad van 12 februari 2008 tot vaststelling van nadere voorschriften voor de in Richtlijn 2006/112/EG vastgestelde teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf maar in een andere lidstaat gevestigd zijn (PbEU 2008, L 44).

2. In het derde lid wordt «Richtlijn 2008/9/EG» vervangen door: Richtlijn 2008/9/EG, genoemd in het tweede lid,.

ARTIKEL VII

De Wet op de belasting van personenauto’s en motorrijwielen 1992 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens» vervangen door: in het kentekenregister.

2. In het zevende lid vervalt «het kenteken van». Voorts wordt «in het register, bedoeld in het tweede lid» vervangen door: in het kentekenregister.

3. In het achtste lid wordt «het kenteken opnieuw is te naam gesteld of het motorrijtuig wordt geregistreerd in het register, bedoeld in het tweede lid» vervangen door: het motorrijtuig opnieuw te naam is gesteld in het kentekenregister.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. kentekenregister:

het register, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994;

b. registreren of registratie:

het inschrijven en te naam stellen dan wel op naam stellen van een motorrijtuig in het kentekenregister.

C

In artikel 3, eerste lid, wordt «in deze wet en in de daarop gebaseerde regelingen» vervangen door: in deze wet en de daarop berustende bepalingen.

D

In artikel 4 wordt «In deze wet en in de daarop gebaseerde regelingen» vervangen door: In deze wet en de daarop berustende bepalingen.

E

In artikel 5, eerste lid, wordt «het kenteken wordt dan wel is gesteld» vervangen door: het motorrijtuig wordt dan wel is gesteld in het kentekenregister.

F

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onderdeel a, onder 1° en 2°, wordt «het kenteken op naam is gesteld» vervangen door: het motorrijtuig op naam is gesteld in het kentekenregister.

2. In het vijfde lid wordt «van het kenteken in het register, bedoeld in artikel 1, tweede lid,» vervangen door «van het motorrijtuig in het kentekenregister». Voorts wordt «te naam stellen van het kenteken» vervangen door: te naam stellen van dat motorrijtuig.

G

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «de opgave van een kenteken» vervangen door «de inschrijving in het kentekenregister». Voorts wordt «het kenteken wordt gesteld» telkens vervangen door: motorrijtuig wordt gesteld.

2. In het tweede lid wordt «de opgave van een kenteken» vervangen door: de inschrijving in het kentekenregister.

H

In artikel 8 wordt «opgave van een kenteken» vervangen door «inschrijving in het kentekenregister». Voorts wordt «waarvan het kenteken op naam van een ander wordt gesteld» vervangen door: die op naam van een ander worden gesteld.

I

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vijfde lid wordt «een kenteken wordt toegekend» vervangen door: wordt ingeschreven in het kentekenregister.

2. In het elfde lid, wordt «350» vervangen door «507». Voorts wordt «302» vervangen door: 356.

J

In artikel 10a, eerste lid, wordt «het register, bedoeld in artikel 1, tweede lid,» vervangen door: het kentekenregister.

K

In de artikelen 11 en 12 wordt «of daarop gebaseerde regelgeving» vervangen door: of daarop berustende bepalingen.

L

Artikel 12a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste, tweede en derde lid, wordt «het kenteken is gesteld» vervangen door: het motorrijtuig is gesteld.

2. In het vierde en vijfde lid wordt «het kenteken daaraan voorafgaand was gesteld» vervangen door: het motorrijtuig daaraan voorafgaand was gesteld.

M

In artikel 13, tweede lid, wordt «in het in artikel 1, tweede lid, bedoelde register» vervangen door: in het kentekenregister.

N

Artikel 13a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «in het register, bedoeld in artikel 1, tweede lid» vervangen door: in het kentekenregister.

2. In het vierde lid wordt «het kenteken wordt gesteld» vervangen door «het motorrijtuig wordt gesteld». Voorts wordt «het kenteken daarvoor was gesteld» vervangen door: het motorrijtuig daarvoor was gesteld.

O

Artikel 13b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdelen a en b, wordt «van het kenteken in het register, bedoeld in artikel 1, tweede lid, wordt beëindigd» vervangen door: van het motorrijtuig in het kentekenregister komt te vervallen.

2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «in het register, bedoeld in artikel 1, tweede lid» vervangen door: in het kentekenregister.

3. Het tweede lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. op het moment van de tenaamstelling van de bestelauto, indien na toepassing van het eerste lid, onderdeel a of b, de bestelauto opnieuw te naam wordt gesteld;.

4. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «het kenteken» vervangen door: de bestelauto.

5. In het tweede lid, onderdeel c, wordt «het register» vervangen door «het kentekenregister». Voorts wordt «het kenteken» vervangen door: de bestelauto.

6. In het derde lid wordt «het register» vervangen door: het kentekenregister.

P

Artikel 14a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het kenteken in het in artikel 1, tweede lid, bedoelde register wordt beëindigd» vervangen door «het motorrijtuig in het kentekenregister komt te vervallen». Voorts wordt «het kenteken was gesteld direct voorafgaand aan de beëindiging van de tenaamstelling in het register» vervangen door: het motorrijtuig was gesteld direct voorafgaand aan het vervallen van de tenaamstelling in het kentekenregister.

2. In het derde lid wordt «de tenaamstelling van het kenteken» vervangen door: de tenaamstelling van het motorrijtuig of, indien de registratie heeft plaatsgevonden voor 1 januari 2014, het kenteken.

Q

Artikel 15 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «het kenteken is gesteld» vervangen door: het motorrijtuig is gesteld.

2. In het vierde lid wordt «in het in artikel 1, tweede lid, bedoelde register» vervangen door: in het kentekenregister.

3. In het vijfde lid wordt «het kenteken» telkens vervangen door: het motorrijtuig.

R

Artikel 15a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde en vierde lid wordt «het kenteken is gesteld» vervangen door: de bestelauto is gesteld.

2. In het zevende en achtste lid wordt «in het in artikel 1, tweede lid, bedoelde register» vervangen door: in het kentekenregister.

3. In het negende lid wordt «het kenteken wordt gesteld» telkens vervangen door «de bestelauto wordt gesteld». Voorts wordt «het kenteken daarvoor was gesteld» telkens vervangen door: de bestelauto daarvoor was gesteld.

4. In het tiende lid wordt «van het kenteken» vervangen door «van de bestelauto», wordt telkens «het kenteken is gesteld» vervangen door «de bestelauto is gesteld» en wordt «het kenteken na diens overlijden» vervangen door «de bestelauto na diens overlijden». Voorts wordt «het kenteken wordt gesteld» vervangen door «de bestelauto wordt gesteld». Ten slotte wordt «in het in artikel 1, tweede lid, bedoelde register» vervangen door: in het kentekenregister.

S

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «het kenteken is gesteld» vervangen door: de personenauto is gesteld.

2. In het vijfde lid wordt «in het in artikel 1, tweede lid, bedoelde register» vervangen door: in het kentekenregister.

3. In het achtste lid wordt «het kenteken wordt gesteld» telkens vervangen door «de personenauto wordt gesteld». Voorts wordt «het kenteken daarvoor was gesteld» telkens vervangen door: de personenauto daarvoor was gesteld.

T

Artikel 16aa wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdelen a en b, wordt «het kenteken in het in artikel 1, tweede lid, bedoelde register wordt beëindigd» vervangen door: het motorrijtuig komt te vervallen.

2. In het eerste lid, onderdeel c, wordt «in het in artikel 1, tweede lid, bedoelde register» vervangen door: in het kentekenregister.

3. In het tweede lid, onderdeel a, wordt «van het kenteken» vervangen door «van het motorrijtuig». Voorts wordt «het kenteken dat voor het motorrijtuig is opgegeven» vervangen door: het motorrijtuig.

4. In het tweede lid, onderdeel b, wordt «het kenteken» vervangen door: het motorrijtuig.

5. In het tweede lid, onderdeel c, wordt «in het in artikel 1, tweede lid, bedoelde register» vervangen door: in het kentekenregister.

6. In het derde lid wordt «register» vervangen door: kentekenregister.

U

Artikel 16a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «personenauto, motorrijwiel of bestelauto waarvoor» vervangen door «personenauto die, een motorrijwiel dat of een bestelauto die». Voorts wordt «een kentekenbewijs is afgegeven dat nog niet is tenaamgesteld» vervangen door «in het kentekenregister is ingeschreven zonder tenaamstelling». Ten slotte vervalt: van het kenteken.

2. In het tweede lid wordt «personenauto, motorrijwiel of bestelauto waarvoor» vervangen door «personenauto die, een motorrijwiel dat of een bestelauto die». Voorts wordt «een kentekenbewijs is afgegeven dat nog niet is tenaamgesteld» vervangen door: in het kentekenregister is ingeschreven zonder tenaamstelling.

V

In artikel 31, vierde lid, wordt «geregistreerd» vervangen door: te naam gesteld.

ARTIKEL VIII

De Wet op de motorrijtuigenbelasting 1994 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «In deze wet en in de daarop gebaseerde regelingen» vervangen door: In deze wet en de daarop berustende bepalingen.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel n door een puntkomma, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

o. kentekenregister:

het kentekenregister, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994;

p. tenaamstelling:

tenaamstelling in het kentekenregister als bedoeld in hoofdstuk IV, paragraaf 4a, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede het te naam stellen of het op naam stellen van een personenauto, een bestelauto, een motorrijwiel, een vrachtauto of een autobus.

B

In artikel 3, eerste lid, aanhef, en artikel 5 wordt «In deze wet en in de daarop gebaseerde regelingen» vervangen door: In deze wet en de daarop berustende bepalingen.

C

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid, onderdeel a, komt te luiden:

 • a. op wiens naam het motorrijtuig is gesteld in het kentekenregister;.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Een houder als bedoeld in het eerste lid, aanhef en onderdeel c, niet zijnde een lichaam, wordt, behoudens tegenbewijs, geacht in Nederland zijn hoofdverblijf te hebben indien hij in Nederland:

  • a. als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen, genoemd in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen; of

  • b. niet als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen, genoemd in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen, maar verplicht is tot het doen van aangifte van verblijf en adres ingevolge artikel 2.38 van die wet.

D

In artikel 8, eerste lid, aanhef, wordt «het opgegeven kenteken is gesteld» vervangen door: het motorrijtuig is gesteld.

E

Artikel 11 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «dagtekening van de eerste tenaamstelling van het voor dat motorrijtuig afgegeven kentekenbewijs» vervangen door: dagtekening van de eerste tenaamstelling.

2. In het tweede lid wordt «tenaamstelling van het kentekenbewijs voor» vervangen door «tenaamstelling van». Voorts wordt «de dag van dagtekening van de wijziging van de tenaamstelling van het kentekenbewijs» vervangen door: de dag van dagtekening van de wijziging van de tenaamstelling.

F

Artikel 13, tweede lid, komt te luiden:

 • 2. Voor de toepassing van artikel 7, derde lid, vangt, in afwijking van het eerste lid, voor dat motorrijtuig het tijdvak aan met ingang van de dag waarop de houder als ingezetene is ingeschreven in de basisregistratie personen, genoemd in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen, of met ingang van de dag waarop de houder zich als ingezetene had moeten inschrijven in die basisregistratie en, zolang het motorrijtuig in Nederland feitelijk ter beschikking staat, telkenmale drie maanden later, tenzij wordt aangetoond met ingang van welke dag het in het buitenland geregistreerde motorrijtuig in Nederland ter beschikking heeft gestaan, in welk geval het tijdvak aanvangt met die datum. Voor de toepassing van artikel 7, vierde lid, is de eerste volzin van overeenkomstige toepassing.

G

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «De aanvraag om afgifte van een kentekenbewijs dan wel om wijziging van de tenaamstelling van het kentekenbewijs» vervangen door: De aanvraag tot tenaamstelling dan wel tot wijziging van die tenaamstelling.

2. In het tweede lid wordt «het kentekenbewijs» vervangen door: de inschrijving in het kentekenregister.

H

In artikel 18, derde lid, wordt «tenaamstelling van het kentekenbewijs voor een motorrijtuig» vervangen door: tenaamstelling van het motorrijtuig.

I

In artikel 23, derde lid, onderdeel d, vervalt: en op het kentekenbewijs.

J

Artikel 24a, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «het kenteken op naam wordt gesteld» vervangen door «de bestelauto op naam wordt gesteld». Voorts wordt «het kenteken op naam blijft staan» vervangen door: de bestelauto op naam blijft gesteld.

2. In onderdeel b wordt «het kenteken» vervangen door: deze bestelauto.

K

In artikel 27, eerste lid, vervalt: van een kentekenbewijs.

L

In artikel 37 vervalt: , 35a, onderdeel b,.

M

In artikel 65 vervalt: als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994.

N

Artikel 84a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid wordt «van het voor dat motorrijtuig afgegeven kentekenbewijs» vervangen door: van dat motorrijtuig.

2. In het zevende lid wordt «van het kentekenbewijs» vervangen door «van het motorrijtuig». Voorts wordt «op wiens naam het kenteken wordt gesteld» telkens vervangen door: op wiens naam het motorrijtuig wordt gesteld.

ARTIKEL IX

De Wet belasting zware motorrijtuigen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «waarvoor een kentekenbewijs is afgegeven» vervangen door «dat in het kentekenregister, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994, is ingeschreven». Voorts wordt «het kenteken» vervangen door: het motorrijtuig.

2. In onderdeel b wordt «waarvoor geen kentekenbewijs is afgegeven» vervangen door: dat niet in het kentekenregister, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994, is ingeschreven.

B

In artikel 7, eerste lid, aanhef, wordt «het opgegeven kenteken» vervangen door: het motorrijtuig in het kentekenregister, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994,.

C

In artikel 13, derde lid, wordt «het in het eerste of tweede lid bedoelde constateren» vervangen door: de constatering, bedoeld in het eerste lid,.

ARTIKEL X

In de Algemene douanewet wordt in artikel 10:1, zesde lid, «artikel 10:15, derde lid, onder e» vervangen door: artikel 10:15, tweede lid, onderdeel d.

ARTIKEL XI

De Wet op de accijns wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 71b, derde lid, wordt «het voor de autobus opgegeven kenteken is gesteld» vervangen door: de autobus is ingeschreven.

B

In artikel 71c, derde lid, wordt «het voor de vuilniswagen, kolkenzuiger of straatveegwagen opgegeven kenteken is gesteld» vervangen door: de vuilniswagen, kolkenzuiger of straatveegwagen is ingeschreven.

ARTIKEL XII

De Wet op de verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 komt te luiden:

Artikel 1

Krachtens deze wet wordt een verbruiksbelasting geheven ter zake van de uitslag en de invoer van alcoholvrije dranken.

B

Artikel 1a vervalt.

C

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «In deze wet en in de daarop gebaseerde regelingen» vervangen door: In deze wet en de daarop berustende bepalingen.

2. In de onderdelen a en b vervalt: , pruimtabak of snuiftabak.

D

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder uitslag: het brengen van alcoholvrije dranken buiten een plaats die voor dat soort goederen als inrichting is aangewezen.

2. In het tweede lid wordt «Indien artikel 15a van toepassing is» vervangen door: Indien artikel 15a, eerste lid, van toepassing is.

3. In het derde lid en vierde lid, aanhef, vervalt: , pruimtabak of snuiftabak.

E

In artikel 4, eerste lid, aanhef, tweede lid, aanhef, en derde lid, vervalt: , pruimtabak of snuiftabak.

F

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder invoer: het vanuit een derde land brengen van alcoholvrije dranken in Nederland.

2. In het tweede lid, onderdelen a, b en c, en derde lid, onderdelen a, b, c, d en e, vervalt: , pruimtabak of snuiftabak.

3. In het vierde lid wordt «goederen» vervangen door: alcoholvrije dranken.

G

In hoofdstuk II vervalt het opschrift: Afdeling 1. Alcoholvrije dranken.

H

In artikel 6 wordt «vruchte- en groentesap» vervangen door «vruchten- en groentesap». Voorts wordt «tussenprodukten» vervangen door «tussenproducten». Ten slotte wordt «produkten» vervangen door: producten.

I

Artikel 7 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «vruchte- en groentesap» vervangen door «vruchten- en groentesap». Voorts wordt «vruchtesap» telkens vervangen door «vruchtensap». Ten slotte wordt «vruchtemoes» vervangen door: vruchtenmoes.

2. In het tweede lid wordt «vruchte- en groentesap» telkens vervangen door: vruchten- en groentesap.

J

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «vruchte- of groentesap» vervangen door: vruchten- of groentesap.

2. In het derde lid, onderdeel a, wordt «melkprodukten» vervangen door «melkproducten». Voorts wordt «weiprodukten» vervangen door: weiproducten.

K

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, aanhef, vervalt: bij een temperatuur van 20°C.

2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «vruchtesap» vervangen door: vruchtensap.

3. In het tweede lid wordt «vruchte- en groentesap» telkens vervangen door: vruchten- en groentesap.

4. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. Bij ministeriële regeling kunnen met betrekking tot alcoholvrije dranken in kleinhandelsverpakking nadere regels worden gesteld.

L

Hoofdstuk II, afdeling 2, vervalt.

M

In artikel 17, artikel 19, artikel 24, eerste lid, artikel 25, artikel 30, eerste lid, aanhef, artikel 32, eerste lid, aanhef, artikel 33, eerste lid, aanhef, en artikel 42 vervalt: , pruimtabak of snuiftabak.

N

In artikel 20, derde lid, wordt «te zamen» vervangen door: tezamen.

O

In artikel 27, eerste lid, vervalt: , van pruimtabak of van snuiftabak.

P

In artikel 28, eerste lid en tweede lid, onderdeel a, wordt «vruchte- en groentesappen» vervangen door: vruchten- en groentesappen.

Q

Artikel 29 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «vruchte- en groentesappen» vervangen door «vruchten- en groentesappen». Voorts wordt «vruchte- of groentesappen» vervangen door: vruchten- of groentesappen.

2. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt telkens: , pruimtabak of snuiftabak.

3. In het tweede lid vervalt: , pruimtabak of snuiftabak.

R

Artikel 34 komt te luiden:

Artikel 34

 • 1. Teruggaaf van belasting wordt verleend tot ten hoogste het bedrag dat aan belasting is voldaan.

 • 2. Op een verzoek om teruggaaf van belasting beslist de inspecteur bij voor bezwaar vatbare beschikking.

S

Hoofdstuk VI, afdeling 1, vervalt.

T

In artikel 36 vervalt: , 81.

U

Artikel 39 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdeel a, vervalt: , pruimtabak of snuiftabak.

2. In het eerste lid, onderdeel b, vervalt telkens: , pruimtabak of snuiftabak.

V

De artikelen 40 en 43 vervallen.

ARTIKEL XIII

De Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste lid, onderdeel c, wordt «zoals deze luidde op 19 oktober 1992 onderscheidenlijk, indien het minerale oliën betreft, op 1 januari 2002» vervangen door: zoals deze luidde op 1 januari 2002.

B

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Aan het eerste lid (nieuw) worden, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, drie onderdelen toegevoegd, luidende:

f. verbruiksperiode:
 • 1°. in gevallen waarin een voorschotnota wordt uitgereikt of, indien geen voorschotnota wordt uitgereikt, een voorschotbedrag wordt ontvangen: tijdvak waarop de eindfactuur betrekking heeft;

 • 2°. in overige gevallen: kalenderjaar;

g. eindfactuur:

definitieve factuur waarin verrekening plaatsvindt met de voorschotnota’s of voorschotbedragen die betrekking hebben op het tijdvak waarop de factuur ziet;

h. verbruiker:

degene die, anders dan in de hoedanigheid van drinkwaterbedrijf of afzonderlijke watervoorziening, leidingwater verkrijgt van een drinkwaterbedrijf of afzonderlijke watervoorziening.

3. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. In afwijking van het eerste lid, onderdeel f, onder 2°, is de verbruiksperiode in de aldaar bedoelde gevallen:

  • a. ingeval de overeenkomst tot levering in de loop van het kalenderjaar aanvangt: het gedeelte van het kalenderjaar vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst tot levering aanvangt;

  • b. ingeval de overeenkomst tot levering in de loop van het kalenderjaar wordt beëindigd: het gedeelte van het kalenderjaar tot het tijdstip waarop de overeenkomst tot levering eindigt.

C

Artikel 17 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt: in samenhang met artikel 14, eerste lid,.

2. Het derde lid vervalt, onder vernummering van het vierde lid tot derde lid.

D

In artikel 18, derde lid, vervalt: aanvangt met ingang van 1 januari 2014 en.

E

Na artikel 18 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 18a

In de gevallen, bedoeld in artikel 12, tweede lid, onderdeel b, wordt de belasting ter zake van de leveringen die vanaf het begin van het kalenderjaar zijn verricht, herrekend met inachtneming van artikel 18, derde lid. Indien deze herrekening leidt tot een hoger of lager belastingbedrag dan de belasting die zonder de herrekening over de gehele verbruiksperiode verschuldigd zou zijn, wordt de belasting die moet worden voldaan over het tijdvak waarin de overeenkomst tot levering wordt beëindigd dienovereenkomstig verhoogd onderscheidenlijk verlaagd. Bij de bepaling van de belasting die op de laatste factuur aan de verbruiker wordt vermeld, wordt de verhoging of verlaging, bedoeld in de tweede volzin, in aanmerking genomen.

F

In artikel 20, eerste lid, wordt «de hoeveelheden leidingwater die door een verbruiker in een verbruiksperiode van twaalf maanden van verschillende leveranciers zijn betrokken» vervangen door: de hoeveelheden leidingwater die door een verbruiker gedurende dezelfde periode binnen een kalenderjaar van verschillende leveranciers zijn betrokken.

G

In artikel 22, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, wordt «oppervlaktelichaam» vervangen door: oppervlaktewaterlichaam.

H

In artikel 28, tweede lid, wordt «bedoeld in artikel 28a» vervangen door: bedoeld in het eerste lid, onderdeel a.

I

Aan artikel 47 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 9. In afwijking van het eerste lid, onderdeel d, onder 2°, is de verbruiksperiode in de aldaar bedoelde gevallen:

  • a. ingeval de overeenkomst tot levering in de loop van het kalenderjaar aanvangt: het gedeelte van het kalenderjaar vanaf het tijdstip waarop de overeenkomst tot levering aanvangt;

  • b. ingeval de overeenkomst tot levering in de loop van het kalenderjaar wordt beëindigd: het gedeelte van het kalenderjaar tot het tijdstip waarop de overeenkomst tot levering eindigt.

J

In artikel 59a, derde lid, wordt «intrekking» vervangen door: wijziging of intrekking.

K

Na artikel 61 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 61a

In de gevallen, bedoeld in artikel 47, negende lid, onderdeel b, wordt de belasting ter zake van de leveringen die vanaf het begin van het kalenderjaar zijn verricht, herrekend met inachtneming van artikel 61. Indien deze herrekening leidt tot een hoger of lager belastingbedrag dan de belasting die zonder de herrekening over de gehele verbruiksperiode verschuldigd zou zijn, wordt de belasting die moet worden voldaan over het tijdvak waarin de overeenkomst tot levering wordt beëindigd dienovereenkomstig verhoogd onderscheidenlijk verlaagd. Bij de bepaling van de belasting die op de laatste factuur aan de verbruiker wordt vermeld, wordt de verhoging of verlaging, bedoeld in de tweede volzin, in aanmerking genomen.

L

In artikel 68, eerste lid, wordt «de hoeveelheden aardgas en elektriciteit die door de verbruiker in een kalenderjaar van verschillende leveranciers zijn betrokken» vervangen door: de hoeveelheden aardgas en elektriciteit die door een verbruiker gedurende dezelfde periode binnen een kalenderjaar van verschillende leveranciers zijn betrokken.

ARTIKEL XIV

In de Douane- en Accijnswet BES vervalt in artikel 2.106, derde lid: of in de accijnsgoederenplaats.

ARTIKEL XV

In de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt in artikel 13, vijfde lid, onderdeel b, «artikel 40» vervangen door: artikel 41.

ARTIKEL XVI

De Invorderingswet 1990 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, eerste lid, onderdeel p, wordt «strafbeschikking bedoeld in» vervangen door: strafbeschikking, bedoeld in.

B

In artikel 9, derde lid, wordt «heffings- of revisierente» telkens vervangen door: belasting- of revisierente.

C

In artikel 22, derde lid, onderdeel b, wordt «degene op wiens naam het kenteken is gesteld» vervangen door: degene op wiens naam het motorrijtuig is gesteld in het kentekenregister, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994,.

D

Artikel 22a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken is gesteld» vervangen door: degene op wiens naam het motorrijtuig is gesteld in het kentekenregister, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994,.

2. In het tweede lid wordt «elk motorrijtuig waarvan het opgegeven kenteken ten name van de in het eerste lid bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon is gesteld» vervangen door: elk motorrijtuig dat op naam van de in het eerste lid bedoelde natuurlijke persoon of rechtspersoon is gesteld in het kentekenregister, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994,.

3. In het derde lid wordt «degene op wiens naam het voor die motorrijtuigen opgegeven kenteken is gesteld» vervangen door: degene op wiens naam die motorrijtuigen zijn gesteld in het kentekenregister, genoemd in artikel 1, eerste lid, onderdeel i, van de Wegenverkeerswet 1994,.

ARTIKEL XVII

De Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 19, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de eerste volzin wordt «binnen 9 maanden nadat de laatste in dit kader van belang zijnde aangifte inkomstenbelasting is ingediend, of, indien dat eerder is, binnen acht weken na de vaststelling van de laatste in dit kader van belang zijnde aanslag» vervangen door: binnen zes maanden na de vaststelling van de laatste in dit kader van belang zijnde aanslag.

2. De tweede volzin vervalt.

3. In de laatste volzin wordt «derde volzin» vervangen door: tweede volzin.

B

In artikel 27, derde lid, wordt «artikel 30hb» vervangen door: artikel 30hb, eerste lid.

C

Artikel 33, derde lid, komt te luiden:

 • 3. Een derde die kan beschikken over een bankrekening waarop een voorschot of een tegemoetkoming is uitbetaald, is hoofdelijk aansprakelijk voor een door de belanghebbende verschuldigd bedrag aan terugvordering voor zover dat bedrag is betaald op die bankrekening. Voor zover een terugvordering voortvloeit uit de toepassing van artikel 24, wordt het bedrag waarvoor de derde aansprakelijk is, bepaald op het gedeelte van de terugvordering dat in dezelfde verhouding staat tot het bedrag van de terugvordering als de aan de derde over het berekeningsjaar uitbetaalde voorschotten in verhouding staan tot het totale bedrag van de over het berekeningsjaar uitbetaalde voorschotten.

ARTIKEL XVIII

In de Conjunctuurwet vervalt artikel 1, vijfde lid, onder vernummering van het zesde en zevende lid tot vijfde en zesde lid.

ARTIKEL XIX

In het Belastingplan 2012 wordt in artikel XXXIV, tweede lid, «artikel 26, achtste lid» vervangen door «artikel 9, derde lid, artikel 26, achtste lid». Voorts wordt «dat artikel» vervangen door: die artikelen.

ARTIKEL XX

In de Wet uitwerking autobrief vervalt artikel XXIIIa.

ARTIKEL XXI

In het Belastingplan 2014 wordt in artikel XXIIIC «artikel 18, onderdelen b tot en met e van die wet» vervangen door: artikel 18, eerste lid, onderdelen b tot en met e, van die wet.

ARTIKEL XXII

In de Wet aanpak fraude toeslagen en fiscaliteit wordt in het in artikel II, onderdeel D, opgenomen artikel 34a, tweede lid, van de Invorderingswet 1990 «een uitlener als bedoeld in het eerste lid» vervangen door: een uitlener als bedoeld in het eerste lid, eerste volzin,.

ARTIKEL XXIII

De Wet maatregelen woningmarkt 2014 II wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.32 wordt «artikel 10a.11» vervangen door «artikel 10a.14». Voorts wordt «Artikel 10a.12» vervangen door: Artikel 10a.15.

B

In artikel 3.33 wordt «artikel 10a.12» vervangen door: artikel 10a.15.

ARTIKEL XXIV

 • 1. Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

 • 2. Artikel I, onderdelen C en F, werkt terug tot en met 19 juli 2014.

 • 3. Artikel XIII, onderdelen B, C, D en F, en artikel XXI werken terug tot en met 1 juli 2014.

 • 4. Artikel XIII, onderdelen A, G en H, werkt terug tot en met 1 april 2014.

 • 5. Artikel VIII, onderdelen C, onder 2, en F, werkt terug tot en met 6 januari 2014.

 • 6. Artikel I, onderdelen B, G en H, artikel III, onderdelen A, B, D en E, artikel IV, onderdeel B, artikel VII, onderdelen A, B, E, F, G, H, I, onder 1, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U en V, artikel VIII, onderdelen A, onder 2, C, onder 1, D, E, G, H, I, J, K, M en N, artikel IX, onderdelen A en B, artikel XI, artikel XII, onderdeel D, onder 2, artikel XIII, onderdeel J, artikel XVI, onderdelen C en D, en artikel XVII, onderdelen B en C, werken terug tot en met 1 januari 2014.

 • 7. Artikel I, onderdeel A, werkt terug tot en met 1 juli 2013.

 • 8. Artikel I, onderdelen D en E, artikel VIII, onderdeel L, artikel XVI, onderdeel B, en artikel XIX werken terug tot en met 1 januari 2013.

 • 9. Artikel II werkt terug tot en met 1 januari 2008.

 • 10. In afwijking van het eerste lid treedt artikel XV in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

ARTIKEL XXV

Deze wet wordt aangehaald als: Fiscale verzamelwet 2014.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 3 december 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

Uitgegeven de tiende december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 950

Naar boven