Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2014, 471Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 28 november 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot vaststelling van een geactualiseerd stelsel van openbare bibliotheekvoorzieningen (Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen) (Stb. 2014, 470)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 november 2014, nr. WJZ/661535 (10505), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 30 van de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 28 november 2014

Willem-Alexander

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker

Uitgegeven de vijfde december 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen treedt op 1 januari 2015 in werking. Hiermee wordt bij de inwerkingtreding het beleid van vaste verandermomenten toegepast. Er is afgeweken van de termijn van twee maanden tussen publicatie en inwerkingtreding. Hiervoor is gekozen, omdat uitstel tot nadelige financiële gevolgen zou leiden. Met deze wet zijn taken belegd bij de Koninklijke Bibliotheek. Deze taken worden nu nog uitgevoerd door verschillende andere organisaties. Het implementatietraject van die taken naar de Koninklijke Bibliotheek loopt al enige tijd en is gericht op 1 januari 2015. Een latere inwerkingtreding zou nadelige gevolgen hebben voor de Koninklijke Bibliotheek en de instellingen die nu nog de taken uitvoeren.

Bij bovenstaande is meegenomen dat de beoogde inwerkingtreding van de wet altijd 1 januari 2015 is geweest. Alle instellingen in de bibliotheeksector zijn hiervan op de hoogte. Sinds de stemmingen over het wetsvoorstel op 10 juni 2014 is ook voor een ieder duidelijk geweest hoe de wet eruit zal zien, als deze zou worden aanvaard door de Eerste Kamer.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, M. Bussemaker