Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Infrastructuur en MilieuStaatsblad 2014, 357Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 3 oktober 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdelen Xb en Xc, van de wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (Stb. 2014, 21)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 30 september 2014, nr. IenM/BSK-2014/206688, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel VI van de wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (Stb. 2014, 21);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel I, onderdelen Xb en Xc, van de wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (Stb. 2014, 21) treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 3 oktober 2014

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de zestiende oktober 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

De wet van 18 december 2013 tot wijziging van de Waterwet en enkele andere wetten (aanvulling en verbetering; vereenvoudiging van de verontreinigingsheffing; opheffing van de Commissie van advies inzake de waterstaatswetgeving (Stb. 2014, 21) is, met uitzondering van artikel I, onderdelen Xb en Xc, in werking getreden met ingang van 1 juli 2014. Artikel I, onderdelen Xb en Xc, leidt tot verruiming van de doelen van het deltafonds. Daardoor kunnen naast opgaven m.b.t. waterveiligheid en zoetwatervoorziening voortaan ook opgaven m.b.t. waterkwaliteit worden bekostigd uit het deltafonds. De verruiming vloeit voort uit het amendement-Jacobi (Kamerstukken II 2013/14, 33 503, nr. 8) en strekt ertoe om op basis van het deltafonds integrale projecten waarin ook waterkwaliteitsaspecten een rol spelen integraal te financieren. Deze artikelonderdelen treden in werking met ingang van 1 januari 2015, in samenhang met de Rijksbegroting 2015 waarin de daartoe vereiste financiële voorzieningen zijn opgenomen.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus