Besluit van 6 oktober 2014, houdende wijziging van enige algemene maatregelen van bestuur in verband met de Invoeringswet Participatiewet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 september 2014, nr. 2014-0000132004, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onze Minister en Staatssecretaris van Financiën, Onze Minister en Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Gelet op de artikelen 734i van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, 8, derde lid, en 22 van de Financiële-verhoudingswet, 3, vijfde lid, 11, derde lid, 13, derde lid, 18a, negende lid, 47g, negende lid, en 78f van de Participatiewet, 24, vierde en negende lid, van de Werkloosheidswet, 1:1, zesde lid, 1a:7, tweede lid, 1:2, tweede lid, 1:4, tweede lid, 2:6, 2:10, 2:12, tweede lid, 2:22, vierde lid, 2:23, eerste en derde lid, 2:25, vijfde lid, 2:26, vierde lid, 2:33, eerste lid, 2:39, zevende lid, 2:68, derde lid, 2:69, tiende lid, 3:5, vijfde lid, 3:23, vierde lid, 3:28, vijfde lid, 3:39, vijfde lid, 3:40, tiende lid, 3:50, tiende lid, 3:67, vijfde lid, en 3:68, vierde lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, 12, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945, 6.1, vierde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, 13, eerste lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, 33 en 34 van de Wet op de loonbelasting 1964, 11, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, 34a van de Wet op de rechtsbijstand, 5f, vierde lid, van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, 30a, tiende lid, en 82a, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en 18, tweede lid, en 107, negende lid, van de Vreemdelingenwet 2000;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 22 september 2014, nr. W12.14.0311/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 oktober 2014, nr. 2014-0000139243;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN HET MAATREGELENBESLUIT SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN

Het Maatregelenbesluit socialezekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel g, komt te luiden:

g. Wajong:

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

B

In de artikelen 2, tweede, vierde en negende lid, 3, onderdelen c en d, 4, onderdelen a, b en c, 6, vijfde lid, en 7, onderdeel c, wordt «Wet Wajong» vervangen door: Wajong.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel d wordt «3:38, eerste lid, onderdeel j, van de Wet Wajong» vervangen door: 3:38, onderdeel j, van de Wajong.

2. In onderdeel e wordt «3:38, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Wajong» vervangen door: 3:38, onderdeel a, van de Wajong.

D

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «Wet werk en bijstand» vervangen door «Participatiewet» en wordt «3:38, eerste lid, onderdeel g, van de Wet Wajong» vervangen door: 3:38, onderdeel g, van de Wajong.

2. In onderdeel b wordt «3:38, eerste lid, onderdeel h, van de Wet Wajong» vervangen door: 3:38, onderdeel h, van de Wajong.

3. In onderdeel c wordt «3:38, eerste lid, onderdeel i, van de Wet Wajong» vervangen door: 3:38, onderdeel i, van de Wajong.

4. In onderdeel d wordt «3:38, eerste lid, onderdeel b, van de Wet Wajong» vervangen door: 3:38, onderdeel b, van de Wajong.

5. In onderdeel e wordt «3:38, eerste lid, onderdeel c, van de Wet Wajong» vervangen door: 3:38, onderdeel c, van de Wajong.

6. In onderdeel f wordt «3:38, eerste lid, onderdeel a, van de Wet Wajong» vervangen door: 3:38, onderdeel a, van de Wajong.

E

In artikel 7, onderdeel b, wordt «3:38, eerste lid, onderdeel e, van de Wet Wajong» vervangen door: 3:38, onderdeel e, van de Wajong.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN HET BESLUIT SUWI

Het Besluit SUWI wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1, onderdeel a, vervalt onder verlettering van de onderdelen b tot en met u tot a tot en met t.

B

In de artikelen 4.1, derde lid, 5.2a, eerste lid, 5.5a, 5.10, 5.16, en in Bijlage II wordt «WWB» telkens vervangen door: Participatiewet.

C

In artikel 6.1 wordt «67, derde lid, van de Wet werk en bijstand» vervangen door: 67, vierde en vijfde lid, van de Participatiewet.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN HET BESLUIT AANWIJZING REGISTRATIES GEZAMENLIJKE HUISHOUDING 1998

Het Besluit aanwijzing registraties gezamenlijke huishouding 1998 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel a vervalt onder verlettering van onderdelen b tot en met m tot a tot en met l.

2. Onderdeel f (nieuw) komt te luiden:

f. Wajong:

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

B

In de artikelen 2, onderdeel g, 3, eerste lid, onderdeel b, onder 7°, en 4, opschrift en aanhef, wordt «Wet Wajong» vervangen door: Wajong.

C

In de artikelen 2, onderdeel a, 3, eerste lid, onderdeel b, onder 1°, 4, opschrift en aanhef, en 5a, wordt «WWB» vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN HET BESLUIT EENMALIGE HERBEOORDELINGEN ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSWETTEN

Het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, eerste lid, aanhef, 2, eerste lid, en 3, derde lid, wordt «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

B

In artikel 2, tweede lid, aanhef, wordt «28» vervangen door: 3:28.

C

In artikel 3, derde lid, wordt «artikel 3:28» vervangen door: en artikel 3:28.

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN HET ALGEMEEN INKOMENSBESLUIT SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN

Het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 2:4, eerste lid, onderdeel e, tweede lid, onderdeel a, 3:1, 3:6, opschrift en aanhef, 4:1, eerste lid, 4:2b, eerste lid, onderdeel c, 5:4, en hoofdstuk 3, opschrift, wordt «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» telkens vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

B

In artikel 2:8, eerste lid, onderdeel c, en het tweede lid, wordt «Wet werk en bijstand» vervangen door: Participatiewet.

C

In artikel 5:1, vijfde lid, wordt «van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN HET BESLUIT BIJSTANDVERLENING ZELFSTANDIGEN 2004

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, onderdeel a, wordt «Wet werk en bijstand» vervangen door: Participatiewet.

B

In artikel 43a, derde en vierde lid, wordt «Wet werk en bijstand» vervangen door: wet.

C

Na artikel 60a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 60b. Grondslag

Dit besluit berust op artikel 78f van de Participatiewet.

ARTIKEL VII. WIJZIGING VAN HET UITVOERINGSBESLUIT LOONBELASTING 1965

Het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 3a, 11, eerste lid, onderdeel g, en 12 wordt «Wet werk en bijstand» telkens vervangen door: Participatiewet.

B

In artikel 11, eerste lid, onderdeel c, wordt «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT EXTRAMURALE VRIJHEIDSBENEMING EN SOCIALE ZEKERHEID

Het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, aanhef, wordt als volgt gewijzigd:

1. «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» wordt vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

2. «Wet werk en bijstand» wordt vervangen door: Participatiewet.

B

Artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:

1. «Wet werk en bijstand» wordt vervangen door: Participatiewet.

2. Na «artikel 2.17, derde lid, van de Wet studiefinanciering 2000» wordt ingevoegd: , 1a:7, tweede lid, van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL IX. WIJZIGING VAN HET BESLUIT GELIJKSTELLING VREEMDELINGEN WWB, IOAW EN IOAZ

Het Besluit gelijkstelling vreemdelingen WWB, IOAW en IOAZ wordt als volgt gewijzigd:

A

In de artikelen 1, eerste lid, aanhef, en 1a wordt «Wet werk en bijstand» vervangen door: Participatiewet.

B

In artikel 3 wordt «WWB» vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL X. WIJZIGING VAN HET REINTEGRATIEBESLUIT

Het Reïntegratiebesluit wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onderdeel c, komt te luiden:

c. Wajong:

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

B

In de artikelen 1, onderdeel a, 1a, 2, eerste lid, aanhef, 3, derde lid, 4, 5, eerste lid, 6, eerste en tweede lid, 7, eerste lid, 8, eerste lid, 13, eerste lid, 14, eerste lid, 15, eerste lid, aanhef, 15a, eerste lid, 16, eerste lid, aanhef, 17, eerste lid, aanhef, en 18, eerste lid, tweede lid, onderdelen a en b, en derde lid, wordt «Wet Wajong» vervangen door: Wajong.

ARTIKEL XI. WIJZIGING VAN HET BESLUIT ONTHEFFING VERPLICHTINGEN SOCIALE ZEKERHEIDSWETTEN

Het Besluit ontheffing verplichtingen sociale zekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt «Wet Wajong» telkens vervangen door «Wajong» en wordt «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

B

In de artikelen 2, eerste lid, aanhef, 3, eerste lid, aanhef, 4 en 5, eerste lid, wordt «Wet Wajong» vervangen door: Wajong.

ARTIKEL XII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT UITBREIDING EN BEPERKING KRING INGEZETENEN WET WAJONG

Het Besluit uitbreiding en beperking ingezetenen Wet Wajong wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

B

In artikel 6 wordt «Wet Wajong» vervangen door: Wajong.

ARTIKEL XIII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT UITBREIDING KRING STUDERENDEN WET WAJONG

Het Besluit uitbreiding kring studerenden Wet Wajong wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, aanhef, wordt «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

B

In artikel 3 wordt «Wet Wajong» vervangen door: Wajong.

ARTIKEL XIV. WIJZIGING VAN HET BOETEBESLUIT SOCIALEZEKERHEIDSWETTEN

Het Boetebesluit socialezekerheidswetten wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel l vervalt onder verlettering van de onderdelen m tot en met u tot l tot en met t.

2. Onderdeel m (nieuw) komt te luiden:

m. Wajong:

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;.

3. In onderdeel q (nieuw) wordt «Wet Wajong» vervangen door «Wajong» en wordt «en 18a en 47g van de WWB» vervangen door: en 18a en 47g van de Participatiewet.

4. In onderdeel r (nieuw) wordt «Wet Wajong» vervangen door «Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten» en wordt «WWB» vervangen door: Participatiewet.

B

In artikel 6b wordt «WWB» vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XV. WIJZIGING VAN HET BESLUIT FINANCIЁLE VERHOUDING 2001

Bijlage 2 van het Besluit financiële verhouding 2001 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel 8 onder de «Definitie verdeelmaatstaf» wordt «Wet werk en bijstand (WWB)» vervangen door «Participatiewet» en wordt «op grond van de WWB» vervangen door: op grond van de Participatiewet.

2. In onderdeel 11 onder de «Definitie verdeelmaatstaf» wordt «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XVI. WIJZIGING VAN HET BESLUIT JUSTITIЁLE EN STRAFVORDELIJKE GEGEVENS

Artikel 13a, tweede lid, van het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel f wordt «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

2. In onderdeel n wordt «Wet werk en bijstand» vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XVII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT VOORKOMING OF BEPERKING SAMENLOOP AAW-UITKERING MET UITKERING INGEVOLGE DE SOCIALE WETGEVING VAN EEN ANDERE MOGENDHEID

In de artikelen 1, eerste lid, aanhef, 3, derde lid, 4, tweede lid, onderdeel a, en 5, onderdeel a, van het besluit van 19 oktober 1976, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur als bedoeld in artikel 43, van de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (Stb. 1976, 526) wordt «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XVIII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT PASSENDE ARBEID SCHOOLVERLATERS EN ACADEMICI WW EN ZW

In artikel 1, tweede lid, van het Besluit passende arbeid schoolverlaters en academici WW en ZW wordt «Wet werk en bijstand» vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XIX. WIJZIGING VAN HET BESLUIT EX ARTIKEL 12 WET BUITENGEWOON PENSIOEN 1940–1945

In artikel 1, onderdeel a, van het besluit van 23 november 1982, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en artikel 11, eerste lid, van de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers (Stb. 1982, 682) vervalt: en de artikelen 2:54 en 3:46 van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

ARTIKEL XX. WIJZIGING VAN HET VREEMDELINGENBESLUIT 2000

In de artikelen 3.89b, tweede lid, onderdeel c, en 8.2a, eerste lid, onderdeel a, van het Vreemdelingenbesluit 2000 wordt «Wet werk en bijstand» vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XXI. WIJZIGING VAN HET BESLUIT AANSPRAKEN ZEEVARENDEN, ARBEIDSBEMIDDELING EN TERBESCHIKKINGSTELLING VAN ARBEIDSKRACHTEN IN DE ZEEVAART

In artikel 1 van het Besluit aanspraken zeevarenden, arbeidsbemiddeling en terbeschikkingstelling van arbeidskrachten in de zeevaart wordt «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XXII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT OP DE HUURTOESLAG

In artikel 2b, eerste lid, onderdeel e, van het Besluit op de huurtoeslag wordt «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XXIII. WIJZIGING VAN HET BESLUIT RECHTSPOSITIE RECHTERLIJKE AMBTENAREN

In artikel 8b, derde lid, onderdeel e, van het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren wordt «Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten» telkens vervangen door: Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.

ARTIKEL XXIV. WIJZIGING VAN HET TIJDELIJK BESLUIT VAN WERK NAAR WERK

Artikel 3 van het Tijdelijk besluit van werk naar werk wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «Wet werk en bijstand» vervangen door: Participatiewet.

2. In het tweede lid wordt «artikel 8 van de Wet werk en bijstand» vervangen door: artikel 8 van de Participatiewet.

ARTIKEL XXV. WIJZIGING VAN HET UITVOERINGSBESLUIT INKOMSTENBELASTING 2001

In artikel 19a, onderdeel a, van het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001 wordt «artikel 35, eerste, derde en vierde lid, van de Wet werk en bijstand» vervangen door: artikel 35, eerste lid, van de Participatiewet.

ARTIKEL XXVI. WIJZIGING VAN HET UITVOERINGSBESLUIT OMZETBELASTING 1968

In Bijlage B, onderdeel b, onder 25, van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 wordt «Wet werk en bijstand» vervangen door: Participatiewet.

ARTIKEL XXVII. INWERKINGTREDING

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 6 oktober 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Uitgegeven de veertiende oktober 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Dit besluit strekt tot aanpassing van enkele maatregelen van bestuur aan de Invoeringswet Participatiewet. De wijzigingen van dit besluit zijn technisch van aard en dienen er hoofdzakelijk toe om verwijzingen naar citeertitels aan te passen en te bepalen dat een aantal maatregelen van bestuur (mede) hun grondslag vinden in de Invoeringswet Participatiewet. Daarnaast wordt een enkele omissie hersteld.

In het artikelsgewijze deel van de nota van toelichting worden slechts de wijzigingen behandeld die, in aanvulling op het bovenstaande, nog nadere toelichting behoeven.

Artikelsgewijs

Artikel IV (Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschiktsheidswetten)

Onderdeel B

Deze wijziging betreft een technische omissie. Artikel 2, tweede lid, van het Besluit eenmalige herbeoordelingen arbeidsongeschikten dient te verwijzen naar artikel 3:28 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Om dit te bewerkstelligen, wordt dit artikel gewijzigd.

Artikel VIII (Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale zekerheid)

Met de Invoeringswet Participatiewet wordt een nieuw hoofdstuk 1a ingevoerd in de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong). Dit hoofdstuk biedt een arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor mensen die met ingang van 1 januari 2015 Wajong-gerechtigd worden. De hoofdstukken 2 en 3 blijven van toepassing op mensen die voor 1 januari 2015 Wajong-gerechtigd zijn geworden.

Het Besluit extramurale vrijheidsbeneming en sociale berust reeds op de artikelen 2:12, tweede lid, en 3:5, vijfde lid, van de Wajong. Met de onderhavige wijziging wordt geregeld dat het betreffende besluit met ingang van 1 januari 2015 mede berust op artikel 1a:7, tweede lid, die een vergelijkbare grondslag bevat met betrekking tot hoofdstuk 1a.

Artikel XIX (Besluit ex artikel 12 Wet buitengewoon pensioen 1940–1945)

De artikelen 2:54 en 3:46 van de Wajong zijn al reeds per 1 januari 2013 komen te vervallen. Verwijzingen naar deze artikelen zijn hierdoor overbodig geworden.

Artikel XXV (Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001)

Naast een technische aanpassing aan de Invoeringswet Participatiewet wordt de verwijzing naar artikel 35, derde en vierde lid, van de Wet werk en bijstand geschrapt in verband met artikel I, onderdeel T, van de Wet maatregelen Wet werk en bijstand en enkele andere wetten.

Artikel XXVII (Inwerkingtreding)

Voor de datum van inwerkingtreding is aangesloten bij de inwerkingtreding van de Invoeringswet Participatiewet.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 26, zesde lid j° vijfde lid van de Wet op de Raad van State, omdat het uitsluitend opmerkingen van redactionele aard bevat.

Naar boven