Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2014, 300Wet

Wet van 29 januari 2014 inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaten van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

Wij Willem Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII), Wonen en Rijksdienst (XVIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie alle voor het jaar 2013 en vastgesteld bij de wet van 31 januari 2013, Stb. 194, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 september 2013 Stb. 2014, 9,

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaten inzake agentschappen voor het jaar 2013 worden gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De wijziging van de in artikelen 1, 2 en 3 bedoelde begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 december van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 december, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juni van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 29 januari 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de dertigste juli 2014

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven

Gewijzigde begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013

(bedragen x € 1.000)

art.

omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

842.988

844.028

106.143

– 7.209

– 7.083

– 10.033

– 14.961

– 14.961

43.871

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Openbaar bestuur en democratie

25.102

25.102

49.465

8.350

8.350

– 25.000

– 363

– 363

221

2

Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst

199.621

199.621

8.214

3.800

3.800

0

– 8.405

– 8.405

0

6

Dienstverlenende en innovatieve overheid

125.848

125.848

500

– 24.454

– 24.454

0

24.224

24.224

15.972

7

Arbeidszaken overheid

43.177

43.177

820

1.000

1.000

0

– 2.138

– 2.138

0

                     
 

Niet beleidsartikelen

                 

11

Centraal apparaat

226.423

225.309

28.144

38.279

38.279

15.167

19.214

19.214

27.678

12

Algemeen

2.266

4.420

0

– 942

– 942

0

– 58

– 58

0

13

Nominaal en onvoorzien

10.551

10.551

0

– 3.242

– 3.116

0

– 7.435

– 7.435

0

14

VUT-fonds

210.000

210.000

19.000

– 30.000

– 30.000

– 200

– 40.000

– 40.000

0

Gewijzigde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2013

(bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastendienst (VII)

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

90.931

90.931

0

0

0

0

0

0

0

Naam baten-lastendienst (VII)

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Basisregistratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

15.000

12.000

0

0

0

0

Gewijzigde begrotingsstaat van het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

(bedragen x € 1.000)

art.

omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of –) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of –) 2e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

3.155.943

3.085.949

754.329

84.758

84.798

– 128.741

– 3.752

– 4.652

5.106

                     
 

Beleidsartikelen

                 

1

Woningmarkt

2.950.887

2.880.443

578.445

23.882

23.882

– 106.200

– 5.560

– 5.560

0

2

Woonomgeving en bouw

32.189

32.639

91

60.981

61.021

1.216

– 1.649

– 1.649

0

3

Kwaliteit Rijksdienst

29.380

29.380

250

– 7.705

– 7.705

343

– 687

– 687

73

4

Uitvoering Rijkshuisvesting

59.207

59.207

357

2.800

2.800

300

3.092

3.092

4.133

5

Beheer materiele activa

84.280

84.280

175.186

4.800

4.800

– 24.400

1.052

152

900

Gewijzigde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen van het Ministerie voor Wonen en Rijksdienst (XVIII) voor het jaar 2013

(bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastendienst (XVIII)

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Doc-Direkt

31.868

31.750

118

– 31.868

– 31.750

– 118

0

0

0

Logius

84.978

83.756

1.222

0

0

0

0

0

0

P-Direkt

73.225

72.642

583

– 278

3.519

– 3.797

0

0

0

De Werkmaatschappij

123.061

122.797

264

– 19.666

– 19.662

– 4

0

0

0

FMHaaglanden

95.291

95.291

0

0

0

0

0

0

0

SSC-ICTY

0

0

0

115.186

115.186

0

0

0

0

Rijksgebouwendienst

1.409.877

1.418.365

– 8.488

0

0

0

0

0

0

Dienst van de Huurcommissie

14.173

14.173

0

0

0

0

0

0

0

Rijksvastgoed-en ontwikkelingsbedrijf

23.358

23.282

76

0

0

0

0

0

0

Naam baten-lastendienst (XVIII)

Stand van ontwerpbegroting vóór Nota van wijzigingen

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Totaal kapitaal uitgaven

Totaal kapitaal ontvangsten

Doc-Direkt

1.455

655

– 1.455

– 655

   

Logius

1.839

370

0

0

   

P-Direkt

26.800

15.000

0

0

   

De Werkmaatschappij

3.547

1.000

– 952

0

   

FMHaaglanden

12.538

6.510

0

0

   

SSC ICT

0

0

84.110

74.623

   

Rijksgebouwendienst

921.560

522.157

0

0

228.000

– 228.000

Dienst van de Huurcommissie

1.372

0

0

0

   

Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf

90.478

90.000

0

0

   

XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 805 VII