Besluit van 5 juni 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 16 mei 2014 tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen alsmede het aanbrengen van enkele verbeteringen) (Stb. 174)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Infrastructuur en Milieu van 3 juni 2014, nr. IenM/BSK-2014/119176, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken;

Gelet op artikel III van het Besluit van 16 mei 2014 tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen alsmede het aanbrengen van enkele verbeteringen) (Stb. 174);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit van 16 mei 2014 tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen alsmede het aanbrengen van enkele verbeteringen) (Stb. 174) treedt in werking met ingang van 1 juli 2014.

Onze Minister van Infrastructuur en Milieu is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 5 juni 2014

Willem-Alexander

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Uitgegeven de negentiende juni 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 16 mei 2014 tot wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening en het Besluit ruimtelijke ordening (buisleidingen van nationaal belang voor het vervoer van gevaarlijke stoffen alsmede het aanbrengen van enkele verbeteringen) (Stb. 174). Het tijdstip van inwerkingtreding is bepaald op 1 juli 2014. Op deze datum is ook de inwerkingtreding van een wijziging van de Regeling algemene regels ruimtelijke ordening voorzien, die verband houdt met de inwerkingtreding van het voornoemde besluit, voor zover dit betrekking heeft op de wijziging van het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (hierna: Barro).

In afwijking van het systeem van vaste verandermomenten is de invoeringstermijn van het voornoemde besluit korter dan twee maanden. Voor zover het besluit betrekking heeft op de wijziging van het Barro geldt dat de doelgroep van het besluit, zijnde gemeenten en provincies, reeds uitgebreid over de strekking van het besluit is geïnformeerd in het kader van de voorbereiding van de Structuurvisie Buisleidingen 2012–2035 (Kamerstukken II 2012/13, 33 473, nr. A/1). Voor zover het besluit betrekking heeft op de wijziging van het Besluit ruimtelijke ordening geldt dat een spoedige reparatie wenselijk is vanwege toepassingsproblemen in de praktijk.

De Minister van Infrastructuur en Milieu, M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Naar boven