Wet van 2 juni 2014 tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Wet op de loonbelasting 1964, de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet in verband met de aanpassing van het fiscale kader voor oudedagsvoorzieningen (Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioen en maximering pensioengevend inkomen)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het fiscale kader voor pensioenen zodanig aan te passen dat bij 40 dienstjaren ten hoogste een ouderdomspensioen kan worden bereikt van 70% van het gemiddelde pensioengevend inkomen, met overeenkomstige aanpassing van het fiscale kader voor partner- en wezenpensioen, en voorts het pensioengevend inkomen te maximeren op € 100.000 alsmede het fiscale kader voor inkomensvoorzieningen in de inkomstenbelasting op overeenkomstige wijze aan te passen en bijbehorende aanpassingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet door te voeren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd:

A

In artikel 3.18, eerste lid, wordt «18d en 18f van de Wet op de loonbelasting 1964» vervangen door: 18d, 18f en 18ga van de Wet op de loonbelasting 1964.

B

Artikel 3.68 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «10,9%» vervangen door «8,9%» en wordt «€ 9.542» vervangen door: € 7.847.

2. In het vierde lid wordt «0,4%-punt» vervangen door: 0,32%-punt.

C

Artikel 3.127 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «15,5%» vervangen door: 12,7%.

2. Het derde lid komt te luiden:

 • 3. De premiegrondslag bestaat uit het gezamenlijke bedrag in het voorafgaande kalenderjaar van:

  • a. de winst uit onderneming vóór toevoeging aan en afneming van de oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek;

  • b. het belastbare loon;

  • c. het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden;

  • d. de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen;

  van de belastingplichtige waarvan ten hoogste € 100.000 in aanmerking wordt genomen, verminderd met een bedrag van € 11.829.

3. In het vierde lid, onderdeel a, wordt «7,2» vervangen door: 6,4.

4. In het zesde lid wordt «0,6%-punt» vervangen door: 0,5%-punt.

5. In het zevende lid wordt «0,3» vervangen door: 0,25.

D

In artikel 10.1, eerste lid, wordt «3.47, 3.68, 3.77» vervangen door «3.47, 3.77». Voorts wordt «3.126a, 3.127, 3.129» vervangen door «3.126a, 3.127, tweede lid, 3.129». Ten slotte wordt «de in artikel 8.11, tweede lid, eerste volzin, onderdelen b en c, laatstvermelde bedragen» vervangen door: de in de artikelen 3.127, derde lid, en 8.11, tweede lid, eerste volzin, onderdelen b en c, laatstvermelde bedragen.

ARTIKEL II

In de Wet inkomstenbelasting 2001 wordt met ingang van 1 januari 2016 na artikel 10.2 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10.2a Contractloonontwikkelingscorrectie

 • 1. Het bedrag, genoemd in artikel 3.68, eerste lid, wordt bij het begin van het kalenderjaar bij ministeriële regeling vervangen door een ander bedrag. Dit bedrag wordt berekend door het na toepassing van het tweede lid in artikel 3.127, derde lid, eerstvermelde bedrag, verminderd met het na toepassing van artikel 10.1 in artikel 3.127, derde lid, laatstvermelde bedrag, te vermenigvuldigen met het na toepassing van artikel 3.68, vierde lid, in artikel 3.68, eerste lid, genoemde percentage en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen.

 • 2. Bij het begin van het kalenderjaar wordt het in artikel 3.127, derde lid, eerstvermelde bedrag bij ministeriële regeling vervangen door een ander bedrag. Dit bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de contractloonontwikkelingsfactor en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen. Indien in het voorafgaande jaar een dergelijke afronding is toegepast, kan bij vervanging worden uitgegaan van het niet-afgeronde bedrag.

 • 3. De contractloonontwikkelingsfactor is de verhouding van het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, bij het begin van het kalenderjaar tot het bedrag, genoemd in artikel 8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, bij het begin van het voorafgaande kalenderjaar.

ARTIKEL III

De Wet op de loonbelasting 1964 wordt met ingang van 1 januari 2015 als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10, vijfde lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In de aanhef wordt «artikel 32ba, artikel 32bb of artikel 32bc» vervangen door: artikel 32ba of artikel 32bb.

2. Onderdeel e vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel d door een punt.

B

Artikel 18a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «1,9 percent» vervangen door: 1,55 percent.

2. In het tweede lid wordt «2,15 percent» vervangen door: 1,75 percent.

3. In het derde lid wordt «37 jaren» vervangen door «40 jaren» en wordt «pensioengevend loon op dat tijdstip» vervangen door: gemiddelde pensioengevend loon tot dat tijdstip.

C

Artikel 18b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «1,33 percent» vervangen door: 1,09 percent.

2. In het tweede lid wordt «1,51 percent» vervangen door: 1,23 percent.

D

Artikel 18c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «0,27 percent» vervangen door: 0,22 percent.

2. In het tweede lid wordt «0,3 percent» vervangen door: 0,25 percent.

E

In artikel 18e, eerste lid, onderdeel b, wordt «pensioengevend loon» vervangen door: gemiddelde pensioengevend loon.

F

In artikel 18g, tweede lid, wordt na onderdeel b, onder verlettering van de onderdelen c en d tot onderdelen d en e, een onderdeel ingevoegd, luidende:

 • c. de bepaling van het gemiddelde pensioengevend loon;.

G

Na artikel 18g wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 18ga

Als pensioengevend loon als bedoeld in de artikelen 18a, 18b, 18c, 18d en 18e wordt ten hoogste een bedrag van € 100.000 in aanmerking genomen. Bij dienstbetrekkingen in deeltijd wordt dit bedrag verminderd overeenkomstig de deeltijdfactor.

H

In artikel 18h, eerste lid, wordt «de artikelen 18 tot en met 18g» vervangen door: de artikelen 18 tot en met 18ga.

I

Artikel 32bc vervalt.

J

Na artikel 38l wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 38m

In afwijking in zoverre van de artikelen 18a, 18b, 18c en 18e kunnen een ouderdomspensioen, een partnerpensioen, een wezenpensioen en een deelnemingsjarenpensioen meer bedragen dan de aldaar opgenomen maxima voor zover zulks het gevolg is van de omstandigheid dat artikel 18ga tot 1 januari 2015 niet van toepassing was.

K

Na artikel 39e wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 39f

Artikel 10, vijfde lid, zoals dat luidde op 31 december 2014, blijft van toepassing op uitkeringen en verstrekkingen uit een voordien niet tot het loon gerekende aanspraak ingevolge een pensioenregeling als bedoeld in artikel 32bc, zoals dat luidde op 31 december 2014.

ARTIKEL IV

In de Wet op de loonbelasting 1964 wordt artikel 18ga met ingang van 1 januari 2016 als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Het in het eerste lid vermelde bedrag wordt bij het begin van het kalenderjaar bij ministeriële regeling vervangen door een ander bedrag. Dit bedrag wordt berekend door het te vervangen bedrag te vermenigvuldigen met de contractloonontwikkelingsfactor, bedoeld in artikel 10.2a, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen. Indien in het voorafgaande jaar een dergelijke afronding is toegepast, kan bij vervanging worden uitgegaan van het niet-afgeronde bedrag.

ARTIKEL V

Het in artikel I, onderdeel B, onder 1, eerstgenoemde bedrag en het in artikel I, onderdeel C, onder 2, laatstgenoemde bedrag worden per 1 januari 2014 bij ministeriële regeling vervangen door andere bedragen. Deze bedragen worden berekend door de te vervangen bedragen te vermenigvuldigen met de tabelcorrectiefactor, bedoeld in artikel 10.2 van de Wet inkomstenbelasting 2001, en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen.

ARTIKEL VI

Het in artikel I, onderdeel B, onder 1, laatstgenoemde bedrag wordt per 1 januari 2015 bij ministeriële regeling vervangen door een ander bedrag. Dit bedrag wordt berekend door het per 1 januari 2015 in artikel 3.127, derde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001 eerstgenoemde bedrag, verminderd met het na toepassing van artikel 10.1 van die wet per 1 januari 2015 in artikel 3.127, derde lid, van die wet laatstgenoemde bedrag, te vermenigvuldigen met het na toepassing van artikel 3.68, vierde lid, van die wet per 1 januari 2015 in artikel 3.68, eerste lid, van die wet genoemde percentage en vervolgens de nodig geachte afronding aan te brengen.

ARTIKEL VII

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Pensioenwet als volgt gewijzigd:

A

Artikel 69 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden:

Artikel 69. Afkoop van fiscaal bovenmatig pensioen

2. In het eerste lid, onderdeel a, wordt «artikel 18d, eerste lid, onderdelen a, b en d,» vervangen door: de artikelen 18d, eerste lid, onderdelen a, b, d en e, 38i, 38l en 38m.

3. Het vierde, vijfde en zesde lid worden vernummerd tot zevende, achtste en negende lid en het tweede en derde lid worden vernummerd tot vierde en vijfde lid.

4. Na het eerste lid worden twee leden ingevoegd, luidende:

 • 2. Een pensioenuitvoerder is verplicht om op verzoek van de gerechtigde tot een pensioen over te gaan tot afkoop van het deel van de pensioenaanspraken dat uitgaat boven de begrenzingen die zijn opgenomen in de hoofdstukken IIB en VIII van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 3. Voor de toepassing van dit artikel zijn de artikelen 3.18, vierde en vijfde lid, en 3.95, eerste lid, tweede volzin, van de Wet inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing voor zover aan de pensioenregeling wordt deelgenomen door deelnemers die niet worden aangemerkt als werknemer in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964.

5. Na het vijfde lid (nieuw) wordt een lid ingevoegd, luidende:

 • 6. Voor zover het de toepassing van het eerste lid betreft heeft het vijfde lid betrekking op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd vanaf 1 januari 2007 en voor zover het de toepassing van het tweede lid betreft heeft het vijfde lid betrekking op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd vanaf 1 januari 2015, tenzij in de pensioenovereenkomst is overeengekomen dat het vijfde lid tevens betrekking heeft op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd voor 1 januari 2007, respectievelijk 1 januari 2015.

B

Artikel 117 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

 • 2. Een pensioenfonds kan een fiscaal bovenmatige pensioenregeling uitsluitend uitvoeren als vrijwillige pensioenregeling.

 • 3. Onder een fiscaal bovenmatige pensioenregeling als bedoeld in het tweede lid wordt verstaan: een pensioenregeling die niet blijft binnen de begrenzingen die zijn opgenomen in de hoofdstukken IIB en VIII van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 4. Voor de toepassing van het derde lid zijn de artikelen 3.18, vierde en vijfde lid, en 3.95, eerste lid, tweede volzin, van de Wet inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing voor zover aan de pensioenregeling wordt deelgenomen door deelnemers die niet worden aangemerkt als werknemer in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964.

C

In artikel 176, eerste lid, wordt «artikel 69, tweede, derde en zesde lid» vervangen door: 69, vierde, vijfde en negende lid.

ARTIKEL VIII

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Wet verplichte beroepspensioenregeling als volgt gewijzigd:

A

In artikel 77, eerste lid, wordt «bij of krachtens de artikelen 78 tot en met 80» vervangen door: bij of krachtens de artikelen 78 tot en met 80a.

B

Na artikel 80 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 80a. Afkoop van fiscaal bovenmatig pensioen

 • 1. De pensioenuitvoerder is bevoegd om over te gaan tot afkoop van het deel van de pensioenaanspraken:

  • a. dat op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van ingang van het pensioen uitgaat boven de begrenzingen, bedoeld in de artikelen 18a, zevende lid, 18b, zevende lid, 18c, vijfde en zesde lid, en 18e, vierde lid, van de Wet op de loonbelasting 1964, met inachtneming van de artikelen 18d, eerste lid, onderdelen a, b, d en e, 38i, 38l en 38m van die wet; of

  • b. dat op het tijdstip onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip waarop de deelnemer of de gewezen deelnemer ophoudt binnenlands belastingplichtige te zijn uitgaat boven de begrenzingen, bedoeld in onderdeel a.

 • 2. Een pensioenuitvoerder is verplicht om op verzoek van de gerechtigde tot een pensioen over te gaan tot afkoop van het deel van de pensioenaanspraken dat uitgaat boven de begrenzingen die zijn opgenomen in de hoofdstukken IIB en VIII van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 3. Voor de toepassing van dit artikel zijn de artikelen 3.18, vierde en vijfde lid, en 3.95, eerste lid, tweede volzin, van de Wet inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing voor zover aan de beroepspensioenregeling wordt deelgenomen door deelnemers die niet worden aangemerkt als werknemer in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 4. De afkoopwaarde wordt door de pensioenuitvoerder aan de deelnemer of gewezen deelnemer ter beschikking gesteld, met uitzondering van de afkoopwaarde voor een bijzonder partnerpensioen die ter beschikking wordt gesteld aan de gewezen partner.

 • 5. De pensioenuitvoerder waarborgt bij de vaststelling van de afkoopwaarde door vaststelling van een afkoopvoet dat geen onderscheid gemaakt wordt tussen mannen en vrouwen waarbij voldaan wordt aan het vereiste van collectieve actuariële gelijkwaardigheid.

 • 6. Het vijfde lid heeft betrekking op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd vanaf 1 januari 2015, tenzij in de beroepspensioenregeling is overeengekomen dat het vijfde lid tevens betrekking heeft op pensioenaanspraken die zijn opgebouwd voor die datum.

 • 7. De vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing op pensioenaanspraken als bedoeld in de artikelen 38d, 38e en 38f van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 8. Elk beding strijdig met dit artikel is nietig.

 • 9. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen er regels worden gesteld aan het vaststellen van de afkoopwaarde.

C

Artikel 115 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er worden drie leden toegevoegd, luidende:

 • 2. Een beroepspensioenfonds kan een fiscaal bovenmatige beroepspensioenregeling uitsluitend uitvoeren als vrijwillige pensioenregeling.

 • 3. Onder een fiscaal bovenmatige beroepspensioenregeling als bedoeld in het tweede lid wordt verstaan: een pensioenregeling die niet blijft binnen de begrenzingen die zijn opgenomen in de hoofdstukken IIB en VIII van de Wet op de loonbelasting 1964.

 • 4. Voor de toepassing van het derde lid zijn de artikelen 3.18, vierde en vijfde lid, en 3.95, eerste lid, tweede volzin, van de Wet inkomstenbelasting 2001 van overeenkomstige toepassing voor zover aan de beroepspensioenregeling wordt deelgenomen door deelnemers die niet worden aangemerkt als werknemer in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964.

D

In artikel 171, eerste lid, wordt «80, tweede lid, 82» vervangen door: 80, tweede lid, 80a, vierde, vijfde en negende lid, 82.

ARTIKEL IX

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de Invoerings- en aanpassingswet Pensioenwet als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1, tweede lid, wordt «30, eerste en tweede lid, 31, 32» vervangen door: 30, eerste en tweede lid, 32.

B

Artikel 31 vervalt.

ARTIKEL X

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

ARTIKEL XI

Deze wet wordt aangehaald als: Wet verlaging maximumopbouw- en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 2 juni 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Financiën, E.D. Wiebes

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J. Klijnsma

Uitgegeven de elfde juni 2014

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, F. Teeven


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 610

Naar boven