Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2014, 194Wet

Wet van 16 april 2014 tot instelling van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en wijziging van enkele wetten (Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is een vast college voor advies in te stellen op het terrein van wetenschap, technologie en innovatie en dat het in verband met artikel 79 van de Grondwet noodzakelijk is daartoe wettelijke bepalingen vast te stellen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1. Instelling Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie

  • 1. Er is een Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie, hierna de raad.

  • 2. De raad bestaat uit een voorzitter en ten hoogste negen andere leden.

Artikel 2. Taak raad

De raad heeft tot taak de regering en de beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over het te voeren beleid in nationaal en internationaal verband ten aanzien van wetenschap, technologie en innovatie, met bijzondere aandacht voor de verbinding tussen wetenschap, technologie en innovatie en de inzet daarvan voor economische en maatschappelijke doelen.

Artikel 3. Wijziging Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur

In artikel 2, eerste lid, van de Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur wordt «klimaatbeleid, water, landbouw» vervangen door: klimaatbeleid, water, energie-infrastructuur, landbouw.

Artikel 4. Intrekking Wet op de Algemene Energieraad 1997

De Wet op de Algemene Energieraad 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 5. Intrekking Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologie-beleid 1997

De Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid 1997 wordt ingetrokken.

Artikel 6. Inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel 7. Citeertitel

Deze wet wordt aangehaald als: Wet Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 16 april 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, S. Dekker

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de zesde juni 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 743