Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2014, 153Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 9 april 2014 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst van 9 april 2014, nr. 2014-0000190773;

Gelet op artikel IV van de Wet tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek) treedt in werking met ingang van de dag na de datum van de uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister voor Wonen en Rijksdienst is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 april 2014

Willem-Alexander

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok

Uitgegeven de veertiende april 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van Wet tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek).

Deze wet maakt het onder meer mogelijk dat de aanwijzing van gebieden waar bijzondere maatregelen kunnen worden genomen inzake toegang tot de woningmarkt op basis van hoofdstuk 3 van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek meermaals verlengd kan worden. Op basis van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek zijn in de gemeente Rotterdam een aantal gebieden aangewezen, waarvan de aanwijzing reeds eenmaal is verlengd. Deze aanwijzing loopt af op 15 april 2014. Om de aanwijzing van deze gebieden te kunnen verlengen dient deze wet daarom in werking te treden voor 15 april 2014. Dit is de reden waarom wordt afgeweken van het systeem van de vaste verandermomenten en is de datum van inwerkingtreding bepaald op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt gepubliceerd.

De Minister voor Wonen en Rijksdienst, S.A. Blok