Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2014, 15AMvB

Besluit van 6 januari 2014, houdende een wijziging van twee algemene maatregelen van bestuur onder de Drank- en Horecawet en van een algemene maatregel van bestuur onder de Tabakswet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 oktober 2013, met kenmerk 159413-111644-WJZ, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op de artikelen 10 en 44b, eerste lid, van de Drank- en Horecawet en op artikel 9, vierde lid, van de Tabakswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 23 oktober 2013, No.W13.13.03171/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 20 december 2013, kenmerk 176609-114161-WJZ, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Artikel 5 van het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de bestaande tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Na het eerste lid wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Indien er sprake is van een horecalokaliteit die gevestigd is in een beschermd monument als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Monumentenwet 1988, kan de burgemeester in afwijking van het bepaalde in artikel 27 van de Drank- en Horecawet een vergunning verlenen indien niet wordt voldaan aan het eerste lid, mits de luchtverversing op een andere wijze dan voorzien in het eerste lid wordt gerealiseerd en dit leidt tot een luchtkwaliteit in de horecalokaliteit die vergelijkbaar is met de luchtkwaliteit die zou worden gerealiseerd door middel van de in het eerste lid bedoelde mechanische ventilatie-inrichting.

ARTIKEL II

In artikel 3, derde en vierde lid, van het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet, wordt de zinsnede «indien aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden toegerekend door Onze Minister een bestuurlijke boete is opgelegd» vervangen door: indien aan de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie de overtreding kan worden toegerekend, door de burgemeester of Onze Minister een bestuurlijke boete is opgelegd.

ARTIKEL III

In artikel 1, tweede lid, van het Besluit tabaksautomaten wordt «zestien jaar» vervangen door: 18 jaar.

ARTIKEL IV

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.histnoot

Wassenaar, 6 januari 2014

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn

Uitgegeven de zeventiende januari 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Op grond van artikel 1.13 van het Bouwbesluit 2012 kan voor monumenten een uitzondering worden gemaakt op de regels die betrekking hebben op ruimten met een bijeenkomstfunctie voor alcoholgebruik.

Met het oog daarop wordt ook in het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet de mogelijkheid opgenomen dat wordt afgeweken van de eisen met betrekking tot de mechanische ventilatie-inrichting in een horecalokaliteit, als deze is gevestigd in een beschermd monument als bedoeld in artikel 1, onder d, van de Monumentenwet 1988. Voortaan kan een horecaondernemer in voorkomende gevallen op grond van dit nieuwe artikel de burgemeester verzoeken hem een vergunning te verlenen ook al voldoet de lokaliteit niet aan de vereisten van artikel 5, eerste lid, van het besluit. Dit kan bijvoorbeeld uitkomst bieden in die gevallen waarin een ondernemer voornemens is een horecagelegenheid te vestigen in een oud kerkgebouw waar reeds van nature voldoende luchtverversingscapaciteit is. De burgemeester kan deze vergunning verlenen indien duidelijk is dat in het bovenbedoelde monument de luchtverversing weliswaar op een andere wijze dan bedoeld in artikel 5, eerste lid, wordt gerealiseerd, maar dat hiermee een luchtkwaliteit in de horecalokaliteit wordt bereikt die vergelijkbaar is met de luchtkwaliteit die bereikt zou worden door middel van de vereiste mechanische luchtverversing.

De wijziging van het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet in artikel II betreft een technische verwerking van de wijziging van de Drank- en Horecawet met ingang van 1 januari 2013, waarbij naast de minister van VWS ook de burgemeester bevoegd werd om een bestuurlijke boete op te leggen. Daarbij is echter verzuimd om deze mogelijkheid in het Besluit bestuurlijke boete Drank- en Horecawet op te nemen. Dat wordt met deze wijziging gerepareerd.

Met de wijziging van het Besluit tabaksautomaten wordt geregeld dat slechts personen van achttien jaar of ouder tabaksproducten uit een tabaksautomaat kunnen halen. Deze wijziging houdt verband met de wijziging van de Tabakswet op grond waarvan tabaksproducten slechts mogen worden verstrekt aan personen van achttien jaar of ouder. Het Besluit tabaksautomaten is hieraan nog niet aangepast; met deze wijziging wordt dit geregeld.

Gevolgen voor burgers, bedrijfsleven, overheid en milieu

De verruimde mogelijkheid tot het verlenen van een vergunning voor horecabedrijven in monumenten is opgenomen naar aanleiding van een verzoek daartoe vanuit het bedrijfsleven. Het besluit heeft geen gevolgen voor burgers, overheid en milieu.

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van publicatie van dit besluit in het Staatsblad. Omdat het besluit van belang is voor sommige ondernemers en derden daarvan geen nadeel zullen ondervinden en sommige gemeenten gebaat zijn bij deze wijziging, is er reden het besluit zo snel mogelijk in werking te laten treden.

Verder is gekozen voor een zo snel mogelijke inwerkingtreding vanwege het feit dat de artikelen II en III reparatieregelgeving betreffen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, M.J. van Rijn


XHistnoot
histnoot

Het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State wordt met de daarbijbehorende stukken openbaar gemaakt door publicatie in de Staatscourant.