Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2013, 57Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 11 februari 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 7 februari 2013, nr. WJZ / 13016440;

Gelet op artikel 4.40 van de Aanbestedingswet 2012;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Aanbestedingswet 2012 treedt in werking op 1 april 2013.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 11 februari 2013

Beatrix

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de negentiende februari 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Met de inwerkingtreding van de Aanbestedingswet 2012 op 1 april 2013 wordt afgeweken van het beleid ten aanzien van Vaste Verandermomenten. Een van de gronden op basis waarvan van dit beleid mag worden afgeweken, is indien er hoge private of publieke voordelen van vervroeging van invoering zijn. Dit is het geval bij de Aanbestedingswet 2012. Ondernemers zijn gebaat bij spoedige inwerkingtreding, omdat de wet tot een grote lastenreductie leidt en voor betere toegang van ondernemers tot overheidsopdrachten zorgt.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp