Rijkswet van 4 december 2013 tot intrekking van de Machtigingswet instelling visserijzone en wijziging van enkele andere wetten die verband houden met de vaststelling van de zeegrenzen van het Koninkrijk

Wij, Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om de Machtigingswet instelling visserijzone in te trekken in verband met de inwerkingtreding van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone voor alle landen van het Koninkrijk en enkele andere wetten die verband houden met de vaststelling van de zeegrenzen van het Koninkrijk, te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Machtigingswet instelling visserijzone wordt ingetrokken.

ARTIKEL II

Artikel 1, vierde lid, onder a, van de Visserijwet 1963 komt te luiden:

a. «visserijzone»:

zone bestaand uit de territoriale zee van Nederland, vastgesteld bij artikel 1 van de Wet grenzen Nederlandse territoriale zee, en de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, voorzover deze betrekking heeft op het Europese deel van Nederland;.

ARTIKEL III

Artikel 1, eerste lid, onder d, van de Visserijwet BES komt te luiden:

d. visserijzone:

zone bestaand uit de territoriale zee rond Bonaire, Sint Eustatius en Saba, vastgesteld bij of krachtens artikel 1 van de Rijkswet uitbreiding territoriale zee van het Koninkrijk, en de exclusieve economische zone van het Koninkrijk, voorzover deze betrekking heeft op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

ARTIKEL IV

In artikel 8 van de Uitvoeringswet Visserijverdrag 1967 wordt de zinsnede «indien het vaartuig zich bevindt in de visserijzone, ingesteld krachtens de Machtigingswet instelling visserijzone» vervangen door: indien het vaartuig zich bevindt in de visserijzone, bedoeld in artikel 1, vierde lid, onder a, van de Visserijwet 1963.

ARTIKEL V

In artikel 2 van de Rijkswet instelling exclusieve economische zone wordt de zinsnede «de Nederlandse Antillen, onderscheidenlijk Aruba,» vervangen door: Curaçao, Aruba, Sint Maarten en de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

ARTIKEL VI

In artikel 8, tweede lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen wordt de zinsnede «de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen onderscheidenlijk van Aruba» vervangen door: de Gevolmachtigde Minister van Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

ARTIKEL VII

Deze wet treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip en werkt wat betreft de artikelen V en VI terug tot en met 10 oktober 2010.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 4 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Buitenlandse Zaken, F.C.G.M. Timmermans

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de achttiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten


XHistnoot
histnoot

Kamerstuk 33 776 (R2015)

Naar boven