Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2013, 544Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 9 december 2013 tot vaststelling van het tijdstip bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 4 december 2013, FM/2013/2161 M, directie Financiële Markten, gedaan mede namens Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 38, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Het tijdstip, bedoeld in artikel 38, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, wordt vastgesteld op 1 januari 2014.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 9 december 2013

Willem-Alexander

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

Uitgegeven de achttiende december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 38, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) kent een overgangsregeling voor cliënten die al waren geïdentificeerd op grond van de Wet identificatie bij dienstverlening (de voorloper van de Wwft) of die op grond van die wet niet geïdentificeerd hoefden te worden, en in voorkomend geval voor de trust ten behoeve waarvan zij handelen.

Vanaf een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip moet ten aanzien van deze cliënten binnen een bepaalde termijn alsnog cliëntenonderzoek in de zin van artikel 3, eerste lid, van de Wwft, worden verricht. Deze termijn verschilt per categorie cliënten en is langer naarmate de cliënt minder risico op witwassen of terrorismefinanciering met zich brengt.

Bedoeld tijdstip wordt thans vastgesteld op 1 januari 2014.

De Minister van Financiën, J.R.V.A. Dijsselbloem