Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Economische ZakenStaatsblad 2013, 483Klein Koninklijk Besluit

Besluit van 25 november 2013, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 11 november 2013 tot wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 18 november 2013, nr. WJZ / 13186725;

Gelet op artikel VI van de Wet van 11 november 2013 tot wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 11 november 2013 tot wijziging van de Kaderwet EZ-subsidies (aanpassing aan de samenvoeging van de voormalige ministeries van Economische Zaken en van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (Stb. 2013, 482) treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 25 november 2013

Willem-Alexander

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

Uitgegeven de vijfde december 2013

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt afgeweken van het kabinetsbeleid inzake de vaste verandermomenten zoals vastgelegd in aanwijzing 174 van de Aanwijzingen voor de regelgeving wat de invoeringstermijn van twee maanden betreft. Afwijking is in dit geval gerechtvaardigd, omdat het gaat om reparatie waarbij geen sprake is van directe effecten voor derden.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp